Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Emma, 2022. Fördelning av vertikal kraft inom tass hos friska katter : en jämförelse mellan normalviktiga och överviktiga friska katter. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

När det kommer till att diagnosticera rörelsestörningar hos katt kan veterinären stå inför flera
utmaningar. Jämfört med hundar är katter mer benägna att dölja sina symptom, de är oftast mer
stressade i kliniska miljöer, mindre tålmodiga vid ortopediska undersökningar och det kan vara svårt
att utföra en visuell rörelseanalys på en katt. Tryckmätningsmattor, som på ett objektivt sätt samlar
information om rörelseparametrar och tryckfördelning, har använts med gott resultat hos hund. Det
som framför allt studerats är de så kallade ground reaction forces (GRF), som uppstår när en tass
nuddar marken. Från en GRF-kurva kan två parametrar tas ut, den maximala kraften, peak vertical
force (PVF), och den totala kraften, vertical impulse (VI). På senare tid har även studier på katt
utförts, dock krävs fler studier för att bygga upp ett referensmaterial dels för friska katter, dels för
katter med olika ortopediska åkommor.
Detta examensarbete bygger vidare på material från ett forskningsprojekt utfört på Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU) där man bland annat undersökte friska katters tryckfördelning mellan
tassar men även inom tass. 31 friska katters registrerade data från tryckmätningsmatta användes i
detta arbete i syftet att jämföra överviktiga och normalviktiga katters tryckfördelning inom tass. För
att kunna skilja de överviktiga katterna från de normalviktiga användes en 5-gradig och en 9-gradig
graderingskala för så kallad body condition score (BCS). De registrerade tassarna delades in i fyra
lika stora kvadranter (kraniolateralt, kraniomedialt, kaudolateralt och kaudomedialt) och PVF samt
VI studerades och jämfördes mellan grupperna.
En signifikant skillnad i PVF mellan friska överviktiga och friska normalviktiga katter upptäcktes
på baktassens fyra kvadranter samt framtassens kraniolaterala kvadrant. Den signifikanta skillnaden
indikerar att överviktiga katter har högre maximalt kraft i baktassens kvadranter. Den kliniska
betydelsen av detta kan till exempel innebära att om en patient skiftar avsevärt i vikt mellan olika
mätningar kan behöva ha i åtanke att detta kan påverka PVF och att VI kan vara en säkrare parameter
att följa då ingen signifikant skillnad mellan grupperna fanns för VI.
Tryckfördelning inom tass hos både katt och hund är ett relativt outforskat område där mer forskning
krävs för att kunna få fram ett bra referensmaterial samt undersöka hur olika fysiologiska tillstånd
och ortopediska åkommor påverkar detta.

,

When it comes to diagnosing orthopaedic disorders in cats the veterinarian may face several
challenges. Compared to the dog, the cat is more likely to hide their symptoms, are more stressed in
clinical environments, are less tolerant regarding palpation of the musculoskeletal system and it can
be hard to interpret a visual gait analysis. Pressure sensitive walkways have been successfully used
in dogs, both in clinical settings and in research, to detect gait disturbances. The pressure walkway
registers the pressure between the paw and the ground, and from this the vertical ground reaction
forces (GRF) can be calculated, including tthe GRF parameters peak vertical force (PVF) and
vertical impulse (VI). In recent years the pressure walkway has been studied to see if it can detect
different gait parameters and orthopaedic disorders in cats, but more studies are required to collect
more data from both healthy cats and cats with orthopaedic disorders.
This degree project is based on previous research and collected data regarding load distribution in
healthy cats done at the Swedish Agricultural University (SLU) in Uppsala. The research looked at
load distribution between paws and load distribution within paw. The registered data from 31 healthy
cats were studied with the aim to compare the load distribution within paw between ideal weight
cats and overweigh cats. To differentiate the overweight cats from the ideal weight cats, a 5-point
and a 9-point grading system for body condition score (BCS) was used. The included cats’ paws
were divided in to four equally sized quadrants (craniolateral, craniomedial, caudolateral and
caudomedial) and PVF and VI for each quadrant were compared between the two groups.
A significant difference in PVF between the two groups of cats was detected for all four quadrants
of the hind paws and the craniolateral quadrants of the front paws. The difference indicates that
overweight cats have a higher PVF in the hind paw quadrants. Regarding the clinical significance,
this finding might mean that the veterinarian may consider using VI as a gait parameter with a patient
that shifts much in weight between two appointments. No significant difference was detected
between the groups regarding VI.
Load distribution within paw in both cats and dogs is a relatively unexplored area. More research is
required to be able to produce a good reference material but also to investigate how different
physiological conditions and orthopaedic disorders affect gait parameters within paws.

Main title:Fördelning av vertikal kraft inom tass hos friska katter
Subtitle:en jämförelse mellan normalviktiga och överviktiga friska katter
Authors:Karlsson, Emma
Supervisor:Egenvall, Agneta and Bergh, Anna and Stadig, Sarah
Examiner:Byström, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:katt, tryckmätningsmatta, tryckfördelning, inom tass, övervikt, normalvikt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17538
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17538
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:18 Feb 2022 07:38
Metadata Last Modified:19 Feb 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics