Home About Browse Search
Svenska


Albertsson, Carl-Magnus and Ågren, Mathias, 2022. Upplevda transaktionskostnader för jordägare och arrendatorer : en jämförande studie mellan Götalands södra slättbygder och nedre Norrland om sidoarrenden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Omkring 40 % av all jordbruksmark arrenderas i Sverige idag, där den vanligaste typen är sidoarrenden. Det gör att arrenden är en transaktion som många lantbrukare och jordägare ställs inför och måste hantera. Varje transaktion påverkas dock av transaktionskostnader, till följd av att marknaden är komplex och ineffektiv. Transaktionskostnader innebär att resurser behöver spenderas på transaktionen för att den ska komma till stånd. Transaktionskostnadernas upplevda storlek avgörs i sin tur av en rad faktorer som analyseras i denna studie. Därigenom kan faktorerna få betydelse för transaktionens design och genomförande.
Således är syftet med denna studie att utforska huruvida transaktionskostnaderna påverkar inställningen till sidoarrenden utifrån jordägares respektive arrendatorers synvinkel i områdena Götalands södra slättbygder och nedre Norrland. Genom kvalitativ forskningsmetod, och en mul-tipel fallstudiedesign utfördes studien. Tre jordägare och tre arrendatorer från båda områdena intervjuades på ett semi-strukturerat sätt för att ge flexibilitet till att få en djupare förståelse för respondenternas kontext.
Studiens resultat visar att det finns både likheter och skillnader i hur transaktionskostnaderna påverkar inställningen till sidoarrenden. Skillnaderna identifierades framförallt mellan områdesindelningarna. Förutsättningarna mellan områdena är olika och således anpassar sig parterna till det område som de är verksamma inom. Därigenom finns det både likheter och skillnader mellan områdena gällande hur vissa faktorer upplevs öka, vara oförändrade eller minska transaktionskostnaderna, och sedermera påverka inställningen till sidoarrenden. Samtidigt kan individers egna preferenser vara avgörande för om en faktor får en viss effekt för den specifika individen.

,

Today almost 40% of all agricultural land in Sweden is leased, these leases are predominately side leases. Side leases are a common transaction for farmers and landowners, which means that it is a transaction that happens on a regular basis. However, each transaction is different, due to a complex and inefficient market, this means that transaction costs will vary, and farmers will be affected differently. Transaction costs are defined as resources needed to be spent on the transaction for fulfillment. The perceived size of transaction costs can be determined by a number of different factors. The authors of this study will assess and evaluate these factors in order to aid in the design and execution of future transactions.
Thus, the purpose of this study is to explore whether transaction costs can affect the attitude towards side leases from the perspectives of landowners and tenant farmers in the areas of Götalands södra slättbygder and nedre Norrland in Sweden. The study will employ a qualitative research method and a multiple case study design in order to achieve an in depth understanding of the areas in question. Three landowners and three tenant farmers from each of the two areas were interviewed using semi-structured interviews.
The results of this study show that there are both similarities and differences in how the transaction costs affect parties and their attitude towards side leases. The primary differences have been identified as differences in areas of operation and their unique agricultural conditions. The conditions for the two operational areas are different, and therefore the involved parties must adapt to the conditions in their geographical area. As a result, there are both similarities and differences in how certain factors are perceived between the two areas, and how these variances effect the perception of transaction costs. Furthermore, individual characteristics play a role in the attitude toward the varying factors and the impact they have on the overall attitude toward transaction costs.

Main title:Upplevda transaktionskostnader för jordägare och arrendatorer
Subtitle:en jämförande studie mellan Götalands södra slättbygder och nedre Norrland om sidoarrenden
Authors:Albertsson, Carl-Magnus and Ågren, Mathias
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1411
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:lantbruk, arrenden, transaktionskostnader, transaktionskaraktäristiska faktorer, transaktörskaraktäristiska faktorer, institutionella faktorer, beslutsfattande, jordägare, arrendator
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17528
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17528
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:17 Feb 2022 09:10
Metadata Last Modified:18 Feb 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics