Home About Browse Search
Svenska


Henriksson, Linus, 2022. Rottickans spridning i vildsvinens spår. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management


Full text not available

Abstract

Att vildsvin är ett problem i jordbruket vet vi och enbart i Sörmland orsakade vildsvinskador för 17 300 000 SEK under 2009. Men hur påverkar vildsvinen skogsbruket? När man är ute i skogarna där vildsvin existerar kan man se tydliga spår från vildsvinen i form av bök. Många gånger är bök endast ytliga men på den studerade fastigheten finns det två bökskador per hektar där vildsvinen skadat rotsystemen i granbestånd som ännu inte gallrats. Det finns flera skogsägare som är oroliga för att vildsvinens skador på rötter ska vara en inkörsport av Heterobasidion spp även kallad rotticka.

Rotticka är en av den största skadegöraren i skogsbruket och orsakar skador för 500 – 1000 miljoner SEK om året. Skador på rötter eller färska stubbar är bra inkörsportar på träden och svampen sprider sig sedan upp till stammen som vid större angrepp inte längre duger till timmer, i värsta fall blir det endast brännved.

För att minimera riskerna av yttre påverkningar i bestånden där skador uppkommit valdes bestånden ut efter olika kriterium. Ogallrade bestånd valdes för minskad påverkan av människan. Kontrollen gjordes i de bestånd som ligger i områden där vildsvin gärna uppehåller sig. Av de skador som hittades togs det prover från bökskador som var uppkomna efter den senaste lövfällningen.

De rötter som skadats av vildsvin klipptes, samt en referensrot på en oskadad rot togs med för provtagning. Proverna odlades i petriskålar under 6 – 7 dagar för att sedan studeras i mikroskop. Under mikroskopet kunde vi inte identifiera några Heterobasidion spp, där emot kunde vi identifiera några prover med Resinicium bicolor samt en art som inte kunde identifieras.

,

The purpose of this study is to gain knowledge and proof, if wild boar are spreading Heterobasidion spp when they are foraging in the ground. We know that wild boar are a problem in agriculture and crop farming, but how is it in the forestry?

That wild boar is a problem in agriculture, we know and only in Sörmland county, they caused damage to the crop for17,300,000 Swedish crowns. But how does the wild boar affect forestry? When you are out in the woods where wild boar exists, you can see clear traces of wild boar in the form of foraging. Many times, the foraging is only superficial, but in the study there are 2 foraging damages per hectare where the wild boar had damaged the root systems of spruce stocks that have not yet been erased. There are several forest owners who are worried that the wild boar damage to roots should be a gateway to Heterobasidion spp.

Heterobasidion is one of the biggest pests in forestry and causes damage for 500 - 1000 million Swedish crowns a year. The fungus grows into the roots that are most sensitive to the spores and then spreads to the stem which, in the event of major attacks, no longer suffices to timber, in worst cases it becomes firesome only.

In order to minimize the risks of external influences in the stads where damage occurred, production stand were selected according to specific criteria. Unmanaged stands were chosen for reduced human impact. The control was carried out in stocks in areas where wild boar likes to stay. Of the injuries found, samples were taken from the pest injuries that had occurred after the last leaf fall.

The roots damaged by wild boar were cut, and a reference root of an undamaged root was taken for sampling. Samples were grown in petri dishes for 6 - 7 days and then studied in microscopes. Under the microscope we could not identify any Heterobasidion spp, but we could identify some samples with Resinicium bicolor as well as a species that could not be identified.

Main title:Rottickans spridning i vildsvinens spår
Authors:Henriksson, Linus
Supervisor:Lundén, Karl
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2021:23
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:vildsvin, rotröta, skogsskador
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17507
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17507
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:04 Feb 2022 09:21
Metadata Last Modified:05 Feb 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics