Home About Browse Search
Svenska


Palmqvist, Jennifer, 2021. Där hav möter land : hur planerar Malmö stad inför höjda havsnivåer och översvämningar?. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
33MB

Abstract

Städer förtätas för att kunna växa och erbjuda sina invånare bostäder och
goda livsmiljöer. Däremot står städer, särskilt kuststäder, inför klimatförändringarnas många medförande risker vad gäller översvämningar. Traditionellt
sett har sådana risker adresserats med hårda lösningar som inte sällan är
kostsamma, har en låg flexibilitet och påverkar ekosystem negativt. Det finns
alltså ett behov av att undersöka hur kuststäder kan förtätas och hantera
riskerna med stigande havsnivåer.
Studien undersöker därför vad som styr planeringen av kustskydd
i Malmö stad. Därmed syftar studien bidra till en ökad förståelse för hur
behovet av förtätning förhåller sig till behovet av klimatanpassning genom
kustskydd. Denna förståelse har skapats genom en analys av plandokument,
genomförda platsobservationer och intervjuer med tjänstepersoner bakom
planeringen. Denna analys har gjorts mot bakgrund av ett teoretiskt ramverk
baserat på Patsy Healeys (2007) syn på strategisk planering och teorier om
NbS.
Resultatet visar att planeringen av kustskydd rör sig i en komplex
verklighet där vad och vem som ska skyddas inte är en självklarhet. Framför
allt innebär kommuners överordnade bostadsförsörjningskrav att behovet
av en klimatanpassad stad underordnas. Däremot visar undersökningen att
NbS kan möjliggöra en fortsatt bostadsexploatering, mitigera översvämningsrisken och dessutom ge andra fördelar i form av ekosystemtjänster.
Vidare visar undersökningen även på hur den osäkerhet i klimatprognostiseringar som lamslår den fysiska planeringen kan överkommas genom den
flexibilitet NbS erbjuder. Däremot visar studien att det finns ett fortsatt stort
behov av beteendeförändringar för att minska klimatförändringarna och
därmed stigande havsnivåer. Genom att synliggöra vattnet i staden, genom
dels NbS, kan en vattenmedvetenhet skapas som behövs för att förstå och
värdera naturen som en samhällsviktig funktion.

,

Cities grow ever more dense in order to develop and offer their inhabitants
accomodation and benign environments. All the while cities, and especially coastal cities, face the many risks of flooding accompanied by a rapidly
changing climate. Traditionally, such risks have been addressed with gray
infrastructure solutions which are often expensive, inflexible, and with a tendency of negatively affecting ecosystems. Thus emerges a need to investigate how coastal cities can simultaneously densify and handle the risks of
flooding in general and rising sea level in particular.
The study explores the determining factors in coastal planning in
the municipality of Malmö, and its aim to further understanding of how the
need for densification in cities relate to the need for adapting to a changing
climate through coastal planning. This understanding has formed though an
analysis of planning documents, site observations and interviews with municipal officials. This analysis has been conducted with a theoretical framework
based on Patsy Healey’s (2007) ideas on strategic planning and theories regarding NbS.
The conclusions of this study show the planning of coastal management to be caught in a complex reality in which what and whom to protect
is not obvious, and, importantly, a lower priority of a city’s goals of climate
adaptation as precipitated by its paramount obligation of housing supply.
With this in mind, the study further shows NbS to enable continued housing
development, mitigate flood risks and furthermore provide additional benefits in the form of ecosystem services. Moreover, this analysis shows the
uncertainties in climate predictions paralysing the physical urban planning
can be overcome through the flexibilities inherent to NbS. On the other
hand, this study shows a continued and major need for change in behavior,
to lessen climate change and accompanying sea level rise. By making the
urban water visible, partly through NbS, a water awareness can be formed
that is needed for better understanding nature as a vital and critical societal
function.

Main title:Där hav möter land
Subtitle:hur planerar Malmö stad inför höjda havsnivåer och översvämningar?
Authors:Palmqvist, Jennifer
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Sarlöv-Herlin, Ingrid and Aagaard Hagemann, Frederik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stadsplanering, klimatanpassning, stigande havsnivåer, kustskydd, strategisk planering, naturbaserade lösningar (NbS)
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17502
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17502
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Feb 2022 12:05
Metadata Last Modified:02 Feb 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics