Home About Browse Search
Svenska


Appelberg, Emma, 2021. Vi ska inte träna på att stå ut : en pilotstudie av fyra hästars beteende och hjärtfrekvens under olika former av hästunderstödda insatser. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Att hästar har hjälp människor att må bättre har länge varit känt. Under de senaste årtiondena har
hästar mer och mer börjat användas som ett hjälpmedel i terapi. I och med den ökade användningen
av hästarna och den hela tiden utvecklande synen på välfärd, uppkommer frågor kring hästens välfärd i dessa terapisammanhang. Hästar kan påverkas negativt av stressade och nervösa personer. På
grund av detta har terapihästar utpekats att vara större i större risk att utsättas för bristande välfärd.
Syftet med denna studie var att undersöka hur hästarna i terapisammanhanget på Humlamaden upplevde sin situation emotionellt.
De olika momenten som undersöktes var ”Avslappning på hästrygg”, ”Mindful ridning” och
”Tuggande i box”. För att uppnå syftet undersöktes beteende och hjärtfrekvens på gårdens fyra terapihästar under de olika terapimomenten. Hästarna fungerade som sina egna kontroller och terapisituationer jämfördes med antingen att hästarna fick vara själva eller ridna av vana ryttare. Hjärtfrekvensen mättes innan, under och efter de olika momenten och observation för beteende gjordes
under tiden för terapi och under kontrollmomenten.
Resultaten är ett medelvärde av hjärtfrekvens och utförda beteenden. Ingen signifikans gick att
räkna ut av resultatet på grund av för lite data. Utförda beteenden skilde sig inte åt under ”Avslappning på hästrygg” och ”Tuggade i box” jämfört med dess kontroll. Under ”Mindful ridning” utfördes
svischande av svans och öron bak mer ofta under terapiridning. Ingen hjärtfrekvensökning som indikerar psykologisk stress kunde ses under ”Avslappning på hästrygg” eller ”Mindful ridning”.
Dock sågs en höjning av hjärtfrekvens hos ponnyerna i slutet av momentet ”Tuggande i box”. Det
är för studien oklart vad denna höjning beror på.
Vidare studier angående hästarnas beteende under terapiridningen och höjningen av ponnyernas
hjärtfrekvenshöjning i ”Tuggande i box” är av intresse för att kunna dra korrekta slutsatser. I övrigt
finns inget som i studien som tyder på att hästarna skulle uppleva terapin stressande. Det finns heller
inget som tyder på att hästarna istället upplever den positiv. Förhoppningen är att denna pilotstudie
kan ge en inblick i situationen för dessa hästar och vara vägledande för vidare forskning.

,

It has been known, for a long time, that horses have the ability to make people feel better. In recent
decades, horses used in therapy has increased rapidly. And with the increased use of horses and the
constantly evolving view of welfare, questions about the welfare for the "therapy horses" arise.
Horses can be negatively affected by stressed and nervous people. Because of this, therapy horses
have been named to be at greater risk of being exposed to inadequate welfare. The purpose of this
study was to investigate how the horses in the therapy context at Humlamaden experienced their
situation emotionally.
The various elements that were examined were "Relaxation on horseback", "Mindful riding" and
"Chewing in box". To achieve the purpose, the behavior and heart rate of the farm's four therapy
horses were examined during the various therapy sessions. The horses acted as their own controls.
The heart rate was measured within, during and after the various steps, and observation of behavior
was made during therapy and control situations. The results are a mean value of heart rate and behaviors performed. No significance could be calculated from the result due to too little data. Performed behaviors did not differ during "Relaxation on horseback" and "Chewed in a box". During
"Mindful riding", tail swishing and ears back was performed more often during therapy riding. No
increase in heart rate indicating psychological stress could be seen under "Relaxation on horseback"
or "Mindful riding". However, an increase in heart rate in the ponies was seen at the end of the
session "Chewing in box". It is unclear to the study what this increase is due to.
Further studies regarding the horse’s behavior during therapy riding and the increase in the ponies' heart rate during "Chewing in a box" are of interest to be able to draw correct conclusions.
Otherwise, there is nothing in the study that indicates that the horses would experience the therapy
stressful. There is also no indication that the horses instead experience it in a positive manner. Hopefully, this pilot study can provide an insight into the situations for these horses and be a guide for
further research.

Main title:Vi ska inte träna på att stå ut
Subtitle:en pilotstudie av fyra hästars beteende och hjärtfrekvens under olika former av hästunderstödda insatser
Authors:Appelberg, Emma
Supervisor:Yngvesson, Jenny and Sassner, Hanna
Examiner:Lundberg, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:hästassisterad terapi, stress, beteende, hjärtfrekvens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17496
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17496
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:02 Feb 2022 12:28
Metadata Last Modified:03 Feb 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics