Home About Browse Search
Svenska


Bonnerup, Filip and Vesterlund, Simon, 2022. Tillväxt hos inhemska trädslag i Borneo : en jämförelse av 34 arter inom ett återbeskogningsförsök. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Degradation of tropical forests have had a major negative impact on biodiversity in these speciesrich systems, as well as lowering carbon sequestration. This results in these systems losing their potential to bind parts of the carbon dioxide that is causing the ongoing climate change. When working with reforestation of degraded tropical forests, with the goal of reintroducing the ecosystem services that have been lost, exotic tree species such as Eucalyptus and Acacia are often used. These tree species are well documented and have high growth rates and high potential for carbon sequestration. The exotic tree species are lacking when it comes to contributing to the native biodiversity, they also show invasive tendencies and can lower the biodiversity by competing with native tree species.

The goal with this article was to investigate the potential for carbon sequestration among native tropical tree species originating from Borneo, and finding native tree species that can compete with the exotic tree species. This was accomplished by analyzing data from 34 different tree species that had been planted in a reforestation project in Sabah, Borneo, Malaysia.

We found that the variation in carbon sequestration could be predicted by using wood density; species with lower wood density generally had higher carbon sequestration than species with a higher wood density. We also found four tree species that showed significantly higher carbon sequestration than predicted with the wood density, these species all belonged to the family Shorea sp. These tree species exhibited a carbon sequestration potential that was equal to 30-50% of the potential found in Acacia mangium and Eucalyptus pellita.

Our results indicate that when it comes to carbon sequestration and growth, the native tree species cannot compete with the exotic tree species. The reason for this conclusion is that the highest values from the native tree species are still only 50% of the potential found in the exotic tree species. We found that the exotic tree species have a negative impact on biodiversity in areas where they are introduced. Our conclusion is that if the goal is to preserve biodiversity while increasing the potential for carbon sequestration, the native tree species are the better choice. However, if the goal is to maximize carbon sequestration, the exotic species are the better alternative.

,

Degraderingen av tropiska skogar har en stor negativ påverkan på biodiversiteten i dessa artrika system, samt skogens potential för kolinlagring. I och med detta förlorar systemet sin potential för att binda delar av den koldioxid som orsakar pågående klimatförändringar. I arbeten att återbeskoga degraderade tropiska skogar, för att försöka återskapa de ekosystemstjänster som gått förlorade, används ofta exotiska trädslag så som Eukalyptus och Acacia. Dessa trädslag är väl dokumenterade samt påvisar så väl god tillväxt så som kolbindningsförmåga. Däremot bidrar de lite till att återskapa inhemsk biodiversitet och med sina invasiva egenskaper kan de konkurrera med inhemska trädarter
och leda till en ännu lägre biodiversitet.

Målet med detta arbete var att undersöka potentialen för kolinlagring hos inhemska tropiska trädarter från Borneo och därmed försöka identifiera arter som kan konkurrera med exotiska trädarter. Detta gjordes genom att analysera data från 34 olika trädarter som planterades i ett återbeskogningsprojekt i Sabah, Borneo, Malaysia.

Vi fann att variation i kolinlagringsförmåga kunde predikteras från trädarternas veddensitet; arter med lägre veddensitet hade generellt högre kolinlagring än arter med högre veddensitet. Vi fann även fyra arter som hade väsentligt högre medeltillväxt än vad som kunde predikteras från veddensiteten, samtliga av dessa hörde till familjen Shorea sp. Dessa arter påvisade en kolinlagringsförmåga som motsvarade 30-50% av kolinlagringsförmågan hos Acacia mangium och Eukalyptus pellita.

Våra resultat tyder på att när det gäller kolinlagring samt tillväxt så kan inte de inhemska trädslagen konkurrera med de exotiska. Detta beroende på att de mest extrema värden vi fick från vår data inte överstiger 50% av potentialen hos de exotiska trädslagen. Dock fann vi även att de exotiska trädslagen i många fall har en negativ inverkan på biodiversiteten i de ekosystem de befinner sig i. Vår slutsats är därmed att om målet är att bevara biodiversitet samt skapa potential för kolinlagring, så är dessa inhemska arter ett bra alternativ. Om målet är att maximera kolinlagring är exoterna det bättre alternativet.

Main title:Tillväxt hos inhemska trädslag i Borneo
Subtitle:en jämförelse av 34 arter inom ett återbeskogningsförsök
Authors:Bonnerup, Filip and Vesterlund, Simon
Supervisor:Lussetti, Daniel and Ilstedt, Ulrik
Examiner:Egnell, Gustaf
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:19
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:återbeskogning, inhemska arter, kolinlagring, tropisk, Borneo
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17489
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17489
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:28 Jan 2022 09:02
Metadata Last Modified:29 Jan 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics