Home About Browse Search
Svenska


Gunnarsson, Ylva, 2022. Kan schackrutehuggning mildra konflikten mellan skogsbruk och renskötsel? : en intervjustudie med renskötare och skogsbolag. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

The forest is considered a national asset in which many values must coexist. As a consequence, conflicts arise between different interests. Since the 1950s, clear-cutting has been the most common way of forest management in Sweden. Reindeer husbandry is negatively affected when the forest is
clear-cut and is therefore in need of the forest to be
managed in other ways than today. At the same time, the government wants to increase the proportion of continuous cover forestry.

Chequered-Gap-Shelterwood-System is a forestry method that is regarded as a continuous cover forestry. Using a grid pattern, half the area is harvested while the rest is left to be harvested at a later time. This method is currently only available at the experimental level but is said to combine benefits from both clear-cutting and continuous cover forestry.

The overall purpose of the study is to map whether Chequered-Gap-Shelterwood-System can reduce the conflict between forestry and reindeer husbandry. Through semi-structured interviews with three reindeer herders and three employees at forest companies, two main issues were studied. One was about their attitude towards the method and the other about how they thought it would be best applied.

An interesting result is the perception that the method can benefit the snow conditions and the treelichen's dispersibility in relation to clear felling. The conclusion is that the attitude towards Chequered-Gap-Shelterwood-System is surprisingly positive and the analyse is that the method has the potential to reduce the conflict between the two industries. Application of the method can be used in areas that are important for reindeer husbandry and as a substitute for clear-cutting. The time between the harvests must be at least long enough for the regeneration in the openings to have time to grow above the snow cover.

,

Skogen är en nationell tillgång och i den ska många värden rymmas, som en konsekvens uppstår konflikter mellan olika intressen. Sedan 1950-talet har trakthyggesbruk varit det vanligaste sättet att bruka skog i Sverige. Rennäringen påverkas negativt när skogen kalavverkas och är därför i behov av att skogen brukas på andra sätt än idag, samtidigt vill regeringen öka andelen hyggesfritt skogsbruk.

Schackrutehuggning är en skogsbruksmetod som räknas som hyggesfritt skogsbruk. Metoden går ut på att skogen brukas i ett rutmönster, där halva arealen avverkas medan resten får stå kvar tills vidare. Denna metod finns idag endast på försöksnivå men sägs kombinera fördelar från både
kalhuggning och hyggesfritt skogsbruk.

Studiens övergripande syfte är att kartlägga om schackrutehuggning kan mildra konflikten mellan skogsbruk och renskötsel. Genom semistrukturerade intervjuer med tre renskötare och tre anställda på skogsbolag studerades två huvudfrågor. Den ena handlade om deras inställning till metoden och den andra om hur de ansåg att den bäst skulle tillämpas.

Ett intressant resultat är uppfattningen att metoden kan gynna snöförhållanden och spridning av hänglav i förhållande till kalhuggning. Slutsatsen är att inställningen till schackrutehuggning är överraskande positiv och metoden har potential att mildra konflikten mellan de två näringarna.
Tillämpning av metoden kan användas i områden som är viktiga för renskötsel och som en ersättning till kalhuggning. Tiden mellan avverkningarna ska åtminstone vara tillräckligt lång för att föryngringen i luckorna ska hinna växa upp ovanför snötäcket.

Main title:Kan schackrutehuggning mildra konflikten mellan skogsbruk och renskötsel?
Subtitle:en intervjustudie med renskötare och skogsbolag
Authors:Gunnarsson, Ylva
Supervisor:Lundqvist, Lars and Erefur, Charlotta and Magnusson, Bo
Examiner:Egnell, Gustaf
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:11
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:schackrutehuggning, hyggesfritt skogsbruk, renskötsel, intressekonflikt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17470
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17470
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:17 Jan 2022 12:03
Metadata Last Modified:18 Jan 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page