Home About Browse Search
Svenska


Leijonhufvud, Erik, 2022. Råvaruförsörjning av grot : försörjningskedjan vid Södra Skog. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sverige håller på att utvecklas från ett samhälle beroende av fossilbaserade bränslen och produkter till en bioekonomi. Detta innebär att vi måste öka andelen förnyelsebar råvara för att kunna ställa om till en mer biobaserad ekonomi. Både Sverige och Finland är världsledande inom utnyttjande av skoglig biomassa för energiproduktion. För att bibehålla och fortsätta utvecklingen inom uttag av skogsbränsle i dessa länder, är mer effektiva och ekonomiska försörjningssystem nödvändiga. Uttag av skogsbränsle innebär huvudsakligen uttag av avverkningsrester, det primära skogsbränslet grenar och toppar (förkortat grot). I försörjningskedjan av skogsbränsle finns det ett antal utmaningar; från den växande skogen, vid avverkning, drivning och transport till slutkunderna kraft- och värmeverk. Produktion och leveranser inom skogsbränslekedjan kännetecknas av långa ledtider och omfattas av hantering från flera olika aktörer. Detta gäller i synnerhet för skogsbränslet grot.

Denna kvalitativa fallstudie behandlar skogsbränsleförsörjningen vid Södra Skogsägarna. I synnerhet det primära skogsbränslet grot, så kallad ”brun grot”, och hur dess försörjningskedja kan förbättras sett utifrån ett råvaruförsörjningsperspektiv. Syftet med studien är att beskriva hur skogsinspektorn påverkar råvaruförsörjningen av grot. Vid inledande möten med fallföretaget, identifierades att skogsinspektorerna, inköparna av råvaran, hade en nyckelroll i försörjningen och att förbättringsmöjligheter i första hand borde undersökas för denna position. Därför påbörjades undersökningen med en processkartläggning av försörjningskedjan genom intervjuer av nyckelpersoner som arbetar med flödet av inköpt grot, tre stycken skogsvårdsledare och en affärsansvarig. Processkartläggningen utgår från inköp i formen avverkningsuppdrag. Parallellt med processkartläggningen genomfördes intervjuer med sex skogsinspektorer inom tre olika geografiska verksamhetsområden.

Resultatet och analysen visar att skogsinspektorn är initierare i pushflödet och skogsvårdsledarna koordinatorer av det fortsatta flödet där skogsentreprenörerna bearbetar risskotning och där flödet övergår till ett pullflöde vid flisning och transport mot kund. Studiens processkartor förmedlar huvudprocessens uppbyggnad och hur organisationens olika delar relaterar till varandra i samverkan för att skapa värdefull grot till kunden. Huvudprocessen är uppdelad i tydliga delprocesser med tillhörande aktiviteter, som är avgränsade från varandra men sammanlänkade till en försörjningskedja.
Studien visar på en fungerande huvudprocess, men där det även finns hinder. Det finns förbättringspotential genom tydliga incitament, hur man hanterar informationsflöden och hur man avlägsnar operationella hinder. En viktig förbättringsåtgärd är gemensamma utbildningar inom hela försörjningskedjan, och även riktad information till skogsägarna. Ett gemensamt fynd som studien identifierat, är att samtliga skogsinspektorer ansåg att ett viktigt motiv för grotuttag är dess effekt på förbättrad markberedning och plantering. Det argumentet kan i sig bidra till att höja grotens status, och bör därmed ingå i den rådgivnings- och inköpsprocess (delprocess) som virkesköpet utgör och som skogsinspektorerna utför.

,

Sweden is developing from a society dependent on fossil-based products and fuels to a bioeconomy. This means that we must increase the proportion of renewable raw materials in order to be able to switch to a more bio-based economy. Both Sweden and Finland are world leaders in the utilization of forest biomass for energy production. In order to maintain and continue the development of forest fuel (logging residues) extraction in these countries, more efficient and cost-effective supply chains are necessary. Extraction of forest fuel mainly involves extraction of logging residues, the primary forest fuel branches and tops (Swedish abbreviation grot). There are a number of challenges in the forest fuel supply chain; from the growing forest, during felling operations and transportation to the end customers’ power and heating plants. Production and deliveries within the forest fuel supply chain are characterized by long lead times and handling from several different actors. This applies especially for the forest fuel of logging residues; branches and tops.

This qualitative case study is about the forest fuel supply at the cooperative organization Södra Skogsägarna. In particular, the primary forest fuel branches and tops, wood chips deriving from forest dried branches and tops, and how its supply chain can be improved from a raw material supply perspective. The purpose of the study is to describe how the forest inspector affects the raw material supply of logging residues. During initial meetings with the case company, it was identified that the forest inspectors, the purchasers of the raw material, had a key role in the supply chain and that opportunities for improvement should primarily be investigated for this position. Therefore, the study began with process mapping of the supply chain through interviews of key individuals who work with the supply chain of purchased logging residues, three forest management leaders and a business manager. The process mapping is based on purchases in the form of felling assignments. Parallel with the process chain mapping, interviews were conducted with six forest inspectors in three different geographical business areas.

The results and analysis shows that the forest inspector is the initiator of the push flow, and the forest management leaders are coordinators of the continued flow where the forest contractors process forest fuel objects and where the flow changes to a pull flow during chipping and transportation to the customer. The study's process maps communicate the structure of the main process and how the different parts of the organization relate to each other in collaboration to create valuable logging residues for the customer. The main process is divided into clear sub-processes with associated activities, which are delimited from each other but linked together as a supply chain.

The study shows a functioning main process, but where there are also obstacles occuring. There is potential for improvement through clear incentives, how to manage communication and flows of information and how to remove operational obstacles. An important improvement measure is joint training throughout the supply chain, and targeted information campaigns to forest owners. A joint finding that the study has identified is that all forest inspectors considered that an important motive for extraction of logging residues is its effect on improved soil preparation and planting. This argument can in itself contribute to raising the status of the extraction of logging residues and should thus be included in the advisory and purchasing process (sub-process) that the timber purchase constitutes and that the forest inspectors carry out.

Main title:Råvaruförsörjning av grot
Subtitle:försörjningskedjan vid Södra Skog
Authors:Leijonhufvud, Erik
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Roos, Anders
Series:Examensarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:35
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:primära skogsbränslen, processkartläggning, processbaserad verksamhetsutveckling, skogsbränslen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17459
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17459
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Production economics
Forestry production
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:14 Jan 2022 07:07
Metadata Last Modified:15 Jan 2022 02:02

Repository Staff Only: item control page