Home About Browse Search
Svenska


Agelii, Saga, 2021. Gröna värden i vården : en uppsats om hälsofrämjande utomhusmiljöer i tid och rum. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Under 1800-talet och tidiga 1900-talet betraktades natur och trädgård som centrala hälsofrämjande element i vården och samhällsbyggnationen. Natur och trädgård sågs som hälsans landskap i kontrast till industrialiseringens smutsiga städer där sjukdomar spreds till följd av trångboddhet och osanitära levnadsförhållanden. I denna uppsats har tre olika historiska vårdkoncept från denna tidsepok undersökts: kurorter, psykiatriska kliniker och sanatorier. Varje vårdkoncept har exemplifierats med ett eller två svenska referensplatser: kurorter med exemplet Ronneby brunnspark, psykiatriska kliniker med exemplet Sankt Lars sjukhus i Lund och sanatorier med exemplen Orups sanatorium i Höör och Renströmska sjukhuset i Göteborg. Genom en analys av dessa referensplatser och deras bakomliggande vårdkoncept utifrån ett urval av dagens evidensbaserade designteorier (EBD-teorier) har flera olika vetenskapligt hälsofrämjande
värden kunnat identifieras. Dock fanns inte vetenskaplig evidens för dessa värden under tiden då vårdkoncepten tillämpades. Idag däremot, har forskning givit upphov till en alltjämt växande evidensbas som bekräftar att vistelse i natur och trädgård är bra för människors hälsa. Så det
faktum att en stor del av dagens vårdmiljöer återfinns i högdensitetsurbana områden med knapp tillgång till grönska kan ses som förvånande. Många ser det sena 1900-talets rationalisering av vårdsystemet som den bakomliggande orsaken till bristen på hälsofrämjande grönytor i dagens vårdmiljöer. När Sverige nu står inför en stor investering i att rusta upp eller bygga om många av landets vårdmiljöer som har nått sin ekonomiska livslängd finns en sällsynt möjlighet att göra en stor förändring i den fysiska miljön. Det finns en möjlighet att lyssna på den senaste evidensbaserade forskningen och skapa grönare, mer hälsofrämjande miljöer i vården. Men för att möta ett flertal av dagens stora folkhälsoproblem som övervikt, hjärtsjukdomar, diabetes och cancer behövs hälsofrämjande natur och trädgård också ute i samhället där människor
vistas som mest. Hälsofrågan behöver adresseras i den fysiska miljön på arbetsplatser, skolor och förskolor där det kan göra som störst nytta för människors hälsa och välmående idag och i framtiden.

,

In the 19th and early 20th century nature and garden were central elements in healthcare settings as well as in the planning and construction of new urban environments. Nature and garden were considered ’healthy landscapes’ in contrast to the crowded and unsanitary environments of the industrial cities. Three different examples of historic healthcare concepts from this era have been investigated in this essay: health spa facilities, psychiatric hospitals and sanatoria.
Each healthcare concept has been illustrated through one or two Swedish examples of facilities: health spa facilities are illustrated by Ronneby brunnspark, psychiatric hospitals are illustrated by Sankt Lars hospital in Lund and sanatoria are illustrated by Orups sanatorium in Höör and the Renströmska hospital in Gothenburg. By analysing these four facilities, and the healthcare concepts behind them, through a selection of evidence-based design theories (EBD-theories) a discovery of a wide range of health promoting benefits was made. These benefits were not scientifically proven at the time when the historic healthcare facilities were used. Today, on the other hand, a growing amount of scientific evidence emphasises the health promoting benefits of being
outdoors in nature and garden settings. Hence the fact that hospitals today often are found in high density urban environments with very limited access to greenery could be considered surprising. There is a widespread opinion that the rationalization of the healthcare system that took
place in the late 20th century is what lead up to the lack of greenery in healthcare facilities today. Quite the amount of healthcare facilities in Sweden today are facing major needs of renovation or rebuilding which will mean a great coming investment in the built environment in
healthcare facilities. This could be regarded as a rare opportunity to listen to the latest evidencebased science and design healthcare environments that are greener and healthier. However, in order to address major public health issues of today, such as obesity, heart disease, diabetes and cancer, health promoting outdoor environments in healthcare facilities are not enough. Human health needs to be addressed all over in the built environment where people spend their time such as in office blocks, schools and preschools to improve health and well-being for people today and in the future.

Main title:Gröna värden i vården
Subtitle:en uppsats om hälsofrämjande utomhusmiljöer i tid och rum
Authors:Agelii, Saga
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Jansson, Märit and Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:evidensbaserade design, hälsofrämjande design, salutogen design, trädgårdshistoria, vårdhistoria, sanatorium, psykiatrisk vård, brunnspark
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17381
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17381
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Social sciences, humanities and education
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Nov 2021 08:52
Metadata Last Modified:25 Nov 2021 02:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics