Home About Browse Search
Svenska


Kämpe, Henrik, 2021. Privata skogsägares syn på skogsvård. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Privata skogsägare utgör den enskilt största ägargruppen i Sverige med ett skogligt innehav
motsvarande 48 % av den produktiva skogsmarken, vilket medför att denna grupp spelar en
avgörande roll för industrins råvaruförsörjning. Studier har visat att skogsbruket genom mindre
förändringar som förbättrar planeringen och utförandet av de skogsvårdande åtgärderna skulle
kunna öka skogsproduktionen med upp till 40 %. Med detta i åtanke, var studiens syfte att beskriva
privata skogsägarnas syn på skogsvård. Mer specifikt hur de förhåller sig till skogsvårdsåtgärderna
markberedning, föryngring och röjning, samt hur dessa planeras och utförs. En enkätstudie
genomfördes som en totalundersökning med Holmens kundregister som urvalsram. Svarsfrekvensen
uppgick till 38 % (2116 personer) och av svaren framgår bland annat följande resultat:
Majoriteten av respondenterna anser att skogsvård är en ekonomisk investering som medför
välskötta skogar. Vilket resulterar i att respondenterna uppvisar en hög utförandegrad på samtliga
studerade skogsvårdsåtgärder. Signifikanta skillnader återfanns dock vid de statistiska analyserna:
 Manliga respondenter uppvisar en högre utförandegrad än kvinnliga respondenter.
 Affärsinriktade respondenter uppvisar högre utförandegrad än respondenter som prioriterar
ekologiska värden/rekreation.
 Respondenter med innehav av en aktuell skogsbruksplan uppvisar en högre utförandegrad
än respondenter med avsaknad av en aktuell skogsbruksplan.
Resultatet uppvisar även att respondenterna anser att tjänsteupphandlingen utförs på ett
tillfredställande sätt. Men påpekar samtidigt att de anser att virkesköparen/inspektorn bör framhäva
skogsvårdens betydelse i större utsträckning.
Pris, tidigare erfarenheter och virkesköparen/inspektorns engagemang och rådgivning är aspekter
som respondenterna framhåller som viktiga vid val av extern aktör i samband med upphandling av
skogsvårdstjänster. Merparten av respondenterna framhåller att kvalitén på tidigare utförda åtgärder
spelar en avgörande roll för den berörda aktörens chans till framtida affärer.
Resultatet signalerar en efterfrågan av alternativa skogsvårdstjänster som i dagsläget inte
tillhandahålls av skogsbolagen/skogsägarföreningar. Bland annat efterfrågas skogsvårdande
paketlösningar.
Respondenterna uppvisar en begränsad skoglig kunskap samt en negativ utveckling inom detta
område. Signifikanta skillnader återfanns även här vid de statistiska analyserna:
 Manliga respondenter anser sig besitta en högre skoglig kunskap än kvinnliga respondenter
 Åbor anser sig besitta en högre skoglig kunskap än utbor

För att införskaffa mer teoretisk och praktisk kunskap efterfrågar respondenterna med skoglig
rådgivning och utbildning.

,

Private forest owners constitute the largest ownership group in Sweden, with a forest holding
corresponding to 48 %, which causes this group to play a crucial role in the forest industry’s raw
material supply. Studies have shown that minor improvements in planning and execution of the
silvicultural management could increase the productivity by 40 %. The objective of the study was
to describe the private forest owners’ view of silviculture measures, more specifically how they
relate to scarification, regeneration and clearing and how these are planned and executed. A survey
was conducted based on a population of private forest owners currently existing in Holmen’s
customer records. The response rate was 38 % (2116 people) and the answers show the following
results:
Most of the private forest owners view silviculture measures as a financial investment that creates
well-managed forests. The implementation degree of the silviculture measures was high. However
significant differences were found in the statistical analyzes:
 Male respondents show a higher implementation degree than female respondents.
 Business-oriented respondents show a higher implementation degree than respondents who
prioritize ecological/recreational values.
 Respondents with possession of a forestry plan show a higher implementation degree than
respondents who lack a forestry plan.
The service procurement is carried out in a satisfactory manner, but the forest consultant should
emphasize the importance of the management to a greater extent.
Price, previous experience and the forest consultant’s commitment and guidance are aspects that the
respondents emphasize as important when choosing an external actor in connection with the
procurement of forest management services. Most of the respondents emphasize that the quality of
previously performed measures plays a decisive role in the actor’s chance of future business.
The result shows a demand of alternative silvicultural management services, which are currently not
provided by the forest companies/owners’ associations. A demand of silvicultural management
package-solutions was identified.
Private forest owners show a limited forest knowledge and a negative development in this area.
Significant differences were found in the statistical analyzes:
 Male respondents consider themselves to possess a higher forest knowledge than female
respondents.
 Åbor consider themselves to possess a higher forest knowledge than female respondents.

To acquire theoretical and practical knowledge, private forest owners demand more guidance and
forest education.

Main title:Privata skogsägares syn på skogsvård
Authors:Kämpe, Henrik
Supervisor:Kronholm, Thomas
Examiner:Nordfjell, Tomas
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2021:9
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:webbenkät, skogsskötsel, undersökning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17380
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17380
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:22 Nov 2021 09:10
Metadata Last Modified:23 Nov 2021 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics