Home About Browse Search
Svenska


Bermoos Kaf, Sarah and Håkansson, Frea, 2021. Digitalisering av plan- och bygglovsprocessen : för en smart och hållbar stadsutveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Enligt Sveriges regering ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Boverket, Lantmäteriet och Myndigheten för digital förvaltning är tre av de myndigheter som på uppdrag av regeringen ska driva digitaliseringsarbetet i rätt riktning. Uppsatsens syfte är att undersöka vilken verkan digitalisering har på plan- och bygglovsprocessen. Med svenska myndigheter och kommuner i fokus undersöks hur en digital omställning korrelerar med plan- och bygglovsprocessen utifrån teorier om smarta städer, hållbar stadsutveckling och ekonomisk tillväxt. Målet är att genom besvarade frågeställningar visa hur nuläget ser ut samt att undersöka hur digitaliseringen av plan- och bygglovsprocessen bör gå till för att den ska främja en hållbar stadsutveckling, ekonomisk tillväxt samt vara smart och ekonomiskt hållbar. För att bemöta uppsatsen syfte används kvalitativa metoder i form av litteraturstudier och semistrukturerade intervjuer med sakkunniga inom ämnet. I uppsatsen visar sig flertalet utmaningar som hindrar arbetet för en smidig övergång till ett digitaliserat Sverige. Det handlar bland annat om brister i svensk lagstiftning, bristande kommunikationen mellan uppdragsgivare och uppdragstagare, avsaknandet av resurser samt bristande finansiering för den digitala omställningen. Samtidigt ska Sverige arbeta för en hållbar utveckling, något som måste innefattas i arbetet för digitaliseringen. Uppsatsen visar att digitaliseringen av plan- och bygglovsprocessen kan bidra till en hållbar stadsutveckling genom att information tillgängliggörs. På så vis möjliggörs mer effektiva beslut och bedömningar avseende hållbarhet. Digitaliseringens påverkan på ekonomisk tillväxt i kommunerna beror på hur kommunerna anpassar sig till omställningen. För att digitaliseringen av plan- och bygglovsprocessen ska vara smart krävs lagändringar, finansiering och kompetens. Slutligen krävs ett bättre förvaltningsövergripande samarbete som endast kan uppnås om regeringen, myndigheter och kommuner tar ett gemensamt krafttag och tar sitt ansvar i arbetet.

,

The Swedish government has the ambition for Sweden to be the best country at utilizing the possibilities of digitalization. The prerequisites for digitalization in the Swedish planning process differentiates in the country's municipalities depending on available resources and what growth visions municipalities have. The National Board of Housing, Building and Planning (Boverket), the Swedish Mapping, Cadastral and Land Registration Authority (Lantmäteriet) and the Swedish Agency for Digital Administration (DIGG) are three of the authorities that, on behalf of the government, will lead digitalisation in the right direction. The purpose of this thesis is to investigate what effect digitalization has on the planning and building permit process. By focusing on Swedish authorities and municipalities, it is investigated how a digital transformation correlates with the planning and building permit process based on theory of smart cities, sustainable urban development and economic growth. The aim is to show the current state of the digitization process and to investigate how it's supposed to progress in order to foster sustainable urban development, economic growth while also being smart and economically sustainable. The thesis entails the use of qualitative methods in the form of literature studies and semi-structured interviews. The thesis reveals a number of challenges that hinders a smooth transition to a digitalized Sweden. These include, but are not limited to, lacking Swedish legislation, lack of communication between actors within the planning and building permit process and lack of resources for the digital transformation. Simultaneously Sweden must work for sustainable development, something that's pivotal in the work for a digitalization. The thesis shows that the digitalisation of the planning and building permit process can contribute to sustainable urban development through availability and accessibility of information. This enables more efficient decision-making and assessments regarding sustainability. The impact of digitalization regarding economic growth in the municipalities depends on how the municipalities adapt to the transition. In order for the digitalization of the planning and building permit process to be smart there is a need for amendments, funding and competence. Finally, it requires cross-administrative cooperation which can only be achieved if the government and municipalities take a joint stand and meet their respective responsibilities.

Main title:Digitalisering av plan- och bygglovsprocessen
Subtitle:för en smart och hållbar stadsutveckling
Authors:Bermoos Kaf, Sarah and Håkansson, Frea
Supervisor:Mellqvist, Helena and Norfall, Lisa
Examiner:Kristoffersson, Anders and Klich, Christopher
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:digitalisering, hållbarhet, ekonomisk tillväxt, ekonomisk hållbarhet, hållbar stadsutveckling, smarta städer, kommunal tillväxt, smart stadsplanering, plan- och bygglovsprocess, digitalization, sustainability, economic growth, economic sustainability, sustainable urban development, smart cities, municipal growth, smart urban planning, planning and building permit process
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17350
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17350
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Nov 2021 09:21
Metadata Last Modified:04 Nov 2021 02:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics