Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Ida and Bovin, Per, 2021. Skogen på högstadiet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Från sju års ålder till 16 år är det skolplikt i Sverige och skolan har en stor roll för ungdomar där mycket ska läras. Skogen är en viktig resurs i Sverige som bidrar både till den svenska samhällsekonomin samt till förnyelsebara resurser. Enligt Skolverket ska skog tas upp i undervisningen under högstadiet, men frågan är om det tas upp? Syftet med denna studie är att kartlägga hur skogen och det svenska skogsbruket beskrivs i skollitteraturen och i undervisningen på högstadiet och om det skiljer sig mellan olika län i Sverige.
Undersökningen i detta arbete baseras på enkäter riktade till högstadieelever samt intervjuer med lärare på högstadiet. Digitala enkäter har skickats ut via epost, en riktad till elever och en till lärare, samt intervjuförfrågningar till lärare. Urvalet i undersökningen har varit lärare som undervisar i naturorienterande- och samhällsorienterade ämnen, såsom biologi och samhällskunskap samt elever i samtliga årskurser på högstadiet. Enkäterna har skickats ut via epost (bilaga 4), lärarenkäten har även delats på Facebook. Intervjuer med lärarna har skett digitalt. Totalt svarade 76 elever på enkäten, varav majoriteten från Skåne län och Västernorrlands län med respektive 25 och 44 svar. På lärarenkäten svarade sex lärare samt intervjuer med två lärare gjordes.
Skogen på högstadiet verkar inte ha stor prioritet hos ungdomarna, däremot har klimat och miljöproblem väckt stort intresse hos samtliga ungdomar och ingen skillnad mellan länen finns. Det är dock skillnad på hur mycket eleverna tycker att skogen tas upp i skolan, eleverna i Skåne län tycker att de pratar mer om skog än eleverna i Västernorrlands län. Däremot verkar intresset för skog vara allmänt lågt i båda länen och i skollitteraturen finns inte mycket information kring den svenska skogen och hur den brukas eller vad den används till.

,

Between the age seven to sixteen it is compulsory to go in school in Sweden. The school is very important to youths both by learning the school subjects but also learn about the life. The forest is an important resource in Sweden that contributes both to the Swedish economy and to renewable resources. According to the National Agency for Education Forestry should been included in the teaching in the primary school. The purpose of this study is to investigate how forest and silviculture in Sweden are described in the books and the teaching in primary school and whether it differs between counties in Sweden.
This study is based on surveys aimed to teenagers and teachers in upper secondary school, also interviews. The surveys have been sent out by email to schools in different counties in Sweden. One survey was made to students and another to teachers. The sample for this study has been teachers who are teaching in subjects like biology and social studies as well as teenagers in all classes at the primary school. The surveys aimed to teachers was shared on the social media, Facebook. The interviews had taken place digitally. Totally 76 students responded on the survey, each of the majority from Skåne and Västernorrland with 25 and 44 responded, respectively. Totally six answers from teachers and two interviews.
The forest and silviculture in Swedish primary school does not seem to have high priority among the teens, however climate and environment problems seems to interest the teens more. On the other hand, there is a difference in how students experience what is brought up in school, teens in Skåne thinks that they are talking about forest and forestry a lot more than the students in Västernorrland. On the other hand, interest in forest and silviculture seem to be generally low in both counties and there is not much information about forest and forestry and how it is used or what it is used for in the school literature.

Main title:Skogen på högstadiet
Authors:Pettersson, Ida and Bovin, Per
Supervisor:Sundstedt, Eric
Examiner:Törnblom, Johan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2021:14
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:skolungdomar, natur, ekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17319
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17319
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Education
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2021 08:30
Metadata Last Modified:14 Oct 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics