Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Julia, 2021. Nilsemyrens våtmark i Strömstad : ett gestaltningsförslag med fokus på estetiska och sociala värden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development


Full text not available

Abstract

Vatten är en livsavgörande del i alla naturens kretslopp. Det är därför av största vikt att skydda de vattenmiljöer vi har runt omkring oss, både i tätorter och på landsbygden. Med ökade klimatförändringar är det viktigt att forma staden på ett sådant sätt att vi klarar de utmaningar vi har framför oss. Skyfallen förväntas bli kraftigare och mer frekventa vilket ställer krav på att det finns ytor som kan infiltrera och ta hand om stora mängder vatten. Att ha gröna och blå miljöer som kan infiltrera vattnet i våra städer är därför en förutsättning för hållbar stadsplanering. Grönområden och vattenmiljöer har också en stor inverkan på vårt välmående och vår hälsa.

Landskapsarkitekten länkar samman olika intressen och tar hänsyn till både grönstrukturens och vattnets betydelse i våra ekosystem, men också människans nytta av att närvara i dessa områden. I gestaltningsförslaget för Nilsemyrens våtmark utvecklas estetiska och sociala värden som ska gynna människans välmående, samtidigt som våtmarken har som uppgift att fördröja, magasinera och rena ytvatten. Att skapa mångfunktionella platser, såsom våtmarker med sociala och estetiska värden, i tätorten är ett hållbart sätt att satsa på framtida generationers miljöer.

Syftet med detta examensarbete är att utveckla och gestalta en befintlig våtmark så att estetiska och sociala värden utvecklas. Det görs genom att fokusera på tre huvudområden: vattenrening, biologisk mångfald och rekreation. Arbetet visar hur man kan skapa en mångfunktionell gestaltning där olika aspekter tas lika stor hänsyn till.

Följande frågeställningar utgör grunden för arbetet:
• Hur kan Nilsemyrens våtmark i Strömstad gestaltas för att utveckla estetiska och sociala värden utan att behöva kompromissa med andra värden, såsom vattenmagasinering och ekologiska sammanhang?
• Vilka riktlinjer ska våtmarken gestaltas efter för att främja vattenrening, biologisk mångfald och rekreation?

Arbetsgången delades upp i en förstudie och en gestaltningsprocess vilka utfördes parallellt. Förstudien baserades främst på en litteratursökning och en skrivbordsstudie. Gestaltningsprocessens främsta metod var att skissa både för hand och i digitalt format.

Nilsemyrens våtmark är en mindre våtmark i nordöstra delen av Strömstad tätort. I våtmarken har två dammar grävts ut för att öka våtmarkens vattenhållande förmåga och motverka att gång- och cykelvägen intill blir översvämmad. Platsen är intressant för att den ligger i en tätortskontext, och har potential att bli en mångfunktionell plats där, många olika värden samexisterar.

Gestaltningförslaget är baserat på gestaltningsriktlinjer för vattenrening, biologisk mångfald och rekreation, tillsammans med ett gestaltningskoncept och inspiration från Visingedammen i Täby.

,

Water is a vital part of all the natural cycles. It’s therefore of big importance to protect the water environments that we have around us, both in the cities and in the countryside. With increased climate change, it is important to design the city in such a way that we can face the upcoming challenges. Extremely heavy rains expects to become more frequent which demands that we have areas in the city that can infiltrate and take care of these large amounts of water. Green areas and water environments in the cities also have a major impact on our well-being and health. Therefore, we need green areas and water environments that are available for all people. The landscape architect’s task is to link together various interests and address the importance of the green structure and the water in our ecosystems, but also the human benefit of being in the presence of nature and water. The design proposal for Nilsemyren’s wetland, benefits social and aesthetic values that will benefit man’s well-being while the wetlands have the task of delaying, storing and cleaning the water. Creating multifunctional sites, such as wetlands with social and aesthetic values, is a sustainable way of investing in future environment and generations.

The aim of this master’s thesis is to develop and design an existing wetland such as to ensure social and aesthetic values. This will be done by focusing on three main areas: water treatment, biodiversity and recreation. The thesis shows how to create a multifunctional design in which different aspects are taken equally into consideration.

Following questions will be the focus of the thesis:
• How can Nilsemyren’s wetland in Strömstad be designed to develop aesthetic and social values without having to compromise with other values, such as water storage and ecological contexts?
• With what guidelines should the wetland be designed to promote water treatment, biodiversity and recreation?

The methods for the thesis were divided into a pre-study and a design process, that took place simultaneously. The pre-study was mainly based on literature search and a desk study. The main method of the design process was to sketch, both by hand and digital.

Nilsemyren’s wetland is a smaller wetland in the northeastern part of Strömstad city. In the wetland, two ponds have been digged out in order to increase the water-holding capacity of the wetland and to prevent that the walk and cycling path next to it being flooded. This area is interesting because it is situated in an urban context and has the potential to become a multifunctional place in the city where many different values coexist.

The design proposal is based on design guidelines for water treatment, biodiversity and recreation together with inspiration from Visingedammen in Täby and the concept of the proposal.

Main title:Nilsemyrens våtmark i Strömstad
Subtitle:ett gestaltningsförslag med fokus på estetiska och sociala värden
Authors:Olsson, Julia
Supervisor:Johansson, Lars
Examiner:Rabenius, Gudrun and Dahlman, Ylva and Ahrland, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:våtmark, våtmark gestaltning, biologisk mångfald, rekreation, sociala och estetiska värden, Nilsemyren
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500326
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500326
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Oct 2021 11:30
Metadata Last Modified:21 Oct 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics