Home About Browse Search
Svenska


Ryttegård, Anders, 2021. Identifiering av fysiska potentialer för ekosystemtjänster : en metodstudie i Lidköping. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img] PDF
4MB

Abstract

Detta examensarbete är en metodstudie där digitala kartmaterial och platsanalys används för identifiering av fysiska potentialer för ekosystemtjänster. I examensarbetet tas en modell fram för hur fysiska potentialer för ekosystemtjänster kan identifieras via digitala kartplattformar som Google Earth Pro och ArcGis tillsammans med en okulärbesiktning vid en platsanalys. Modellen är uppdelad i tre inventeringar, där varje inventering består av en identifieringsmodell. Modellen är avsedd för att användas tidigt i exploateringsprocesser för att ge beslutsfattare, stadsplanerare och landskapsarkitekter vägledning. Modellen skapades för att identifiera fysiska potentialer för ekosystemtjänster i urban kontext utefter boverkets definition av begreppet rumsliga förutsättningar, då blå- och grönstruktur är tydliga förutsättningar för att ekosystemet ska kunna bidra till ekosystemtjänster.

Examensarbetet inleds med ett bakgrundskapitel där begreppen hållbarhet och ekosystemtjänster är ledande. Kapitlet beskriver hur arbetet med hållbar stadsplanering ser ut och hur urbana ekosystemtjänster används och värderas i planeringsprocesser. Efter litteraturinhämtning skapas metoden där litteratur och forskning samlas och genererar kriterier som stadierna använder som avgränsningar.

Första inventeringen i modellen avser att via det allmänna kartprogrammet Google Earth Pro undersöka om identifiering av fysiska potentialer för ekosystemtjänster går att genomföra med hjälp av programmets verktyg, funktioner och lager följt av en analys av resultatet från kartmaterialet.
Andra inventeringen utgörs av ArcGis som är ett Grafiskt Informationssystem där kart- och inventeringsinformation samlas och kategoriseras samt att programmet utför analyser. Modellen använder ArcGis för att utföra olika analyser av kartmaterialet på utvalda kartor och resultatet av dessa analyseras. Tredje inventeringen avser en okulärbesiktning vid ett platsbesök där konstaterandet av de rumsliga förutsättningarna av blå- och grönstruktur genomförs utefter de kriterier som skapats. Första och andra inventeringen innehar en poängskala från 1 till 3, där 1 representerar en låg fysisk potential för ekosystemtjänsten och 3 en hög fysisk potential. I den tredje inventeringen finns endast poängskalan 0–1 då platsanalysen endast avser ett konstaterande om den fysiska potentialen för tjänsten existerar på platsen. Modellens resultat över de tre inventeringarna summeras i en poängsammanställning, där totalen visar fysiska potentialer för ekosystemtjänster som finns vid platsen.

Examensarbetets slutliga skede är den prövning av modellen via en fallstudie i Lidköpings kommun över två områden, Dalängsskogen och Örtgårdsparken. Prövningen av modellen resulterade i att områdena innehar fysiska potentialer för ekosystemtjänster. Resultatet visar att digitala kartmaterialen i första och andra inventeringen kan bidra till fysiska potentialer för ekosystemtjänster och tredje inventeringen kompletterar och bekräftar de fysiska potentialerna vid en platsanalys.

Slutligen visar metodstudien att den framtagna modellen är applicerbar i en urban kontext. Modellen fungerar i tidiga skeden vid planeringsprocesser då den bidrar till att identifiera fysiska potentialer för ekosystemtjänster utefter de rumsliga förutsättningarna av blå- och grönstruktur och hur den kan ge vägledning till vidare åtgärder.

,

This master thesis is a method study where digitized map materials and site analysis are used to identify physical potentials for ecosystem services. In this master thesis is a method developed to examine if the physical potentials for ecosystem services can be identified through digitized map platforms such as Google Earth Pro and ArcGis together with an ocular inspection during a site visit. The model is divided into three inventories, where each inventory represents an identification method. The model is intended to be used early in development processes as guidance for decision makers, city planners and landscape architects. The model was created to identify physical potentials for ecosystem services in an urban environment according to the National Board of Housing, Building and Planning's definition of the concept of spatial conditions, where blue and green structures are clear prerequisites for the ecosystem to be able to contribute to ecosystem services.

The thesis begins with a background chapter where the concepts of sustainability and ecosystem services are explained. The chapter describes what the work with sustainable urban planning looks like and how urban ecosystem services are used and valued in urban planning processes. After the literature compilation, the method is created where literature and research are collected and generate criteria that the stages use as delimitations. The first inventory of the model intends to investigate if the public map program Google Earth Pro can identify the physical potentials for ecosystem services with the help of the program's tools, functions and layers followed by an analysis of the maps results.The second inventory consists of ArcGis, which is a Graphic information system where maps and inventory information is collected and categorized, and the program performs analyzes. The method uses ArcGis to perform various analyzes on selected maps and the results of these are analyzed. The third inventory refers to an ocular inspection during site analysis where the determination of the spatial conditions of blue and green structure is carried out according to the criteria created. The first and second inventory have a score scale from 1 to 3, where 1 represents a low physical potential to the ecosystem service and 3 a high physical potential. In the third inventory, there is only a score scale of 0–1, as the site analysis only refers to a determination of whether the physical potential for the service is present at the site. The model's results over the three stages are summed up in a points compilation, where the total shows how much physical potential there is for ecosystem services for the site.

The final stage of the thesis is the testing of the model through a case study in Lidköping municipality over two areas, Dalängsskogen and Örtgårdsparken. The test results show that the two areas have physical potential for ecosystem services. The results show that digital map materials in stages 1–2 can contribute to an identification of the physical potentials of ecosystem services, and stage 3 complements and confirms the physical potentials in a site analysis.

Finally, the method study shows that the developed model is applicable in urban environments. The method works in the early stages of planning processes as it helps to identify physical potentials for ecosystem services according to the spatial conditions of blue and green structure and how it can provide guidance for further measures.

Main title:Identifiering av fysiska potentialer för ekosystemtjänster
Subtitle:en metodstudie i Lidköping
Authors:Ryttegård, Anders
Supervisor:Fransson, Ann-Mari
Examiner:Gyllin, Mats and Haaland, Christine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ekosystemtjänster, metodstudie, Google Earth, ArcGis, platsbesök, ecosystem services, Google Earth Pro, site visit
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17285
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17285
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Oct 2021 08:48
Metadata Last Modified:12 Oct 2021 01:04

Repository Staff Only: item control page