Home About Browse Search
Svenska


Höglund, David Erik, 2021. Undersökning av behovet av en förenklad skogsbruksplan för små skogsägare. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Skogen är en viktig resurs för Sverige som bland annat skapar ekonomisk nytta och blir allt
viktigare i omställningen till ett mer hållbart samhälle (Skogsindustrierna u.å). I denna omställning
utgör de privata skogsägarna en viktig roll då de är den största gruppen skogsägare
(Skogsstyrelsen 2018). På senare tid har de privata skogsägarnas mål, kunskap och bakgrund
ändrats (Haugen et al. 2016), och de så kallade “mjuka värdena” som ekologi, rekreation och
känslan att äga skog fått en allt större betydelse (Swedbank et al. 2019). Dessa ändringar går
framförallt att se bland de mindre skogsägarna vilket kan leda till passivitet (Eggers et al. 2014).
På grund av denna förändring anses det finnas ett behov av förenklade skogsbruksplaner för att
öka förståelsen och aktivitet hos de mindre skogsägarna.
Målet med studien är att undersöka om det finns ett behov av en förenklad skogsbruksplan för små
skogsägare genom att undersöka vad skogsägarna efterfrågar och skulle tänkas behöva. För att
göra detta har metoden design science används. Insamlingen av data har skett via en
litteraturgenomgång och via intervjuer med skogsägare, detta för att skaffa sig en bakgrund i
ämnet samt undersöka vad skogsägarna efterfrågar och behöver.
Studiens resultatet tyder på att många mindre skogsägare i dagsläget inte har en skogsbruksplan.
Dessa skogsägare har även mycket varierande mål med sitt skogsägande, där de ”mjuka värdena”
visade sig ha störst betydelse. Det största problemet skogsägarna ser på sitt skogsägande är brist på
tid. Av skogsägarna som angav sig ha en lägre kunskapsnivå om skogsbruk ansågs det finnas ett
behov av en förenkling av dagens skogsbruksplaner då dagens skogsbruksplaner upplevdes svåra
att förstå och tolka. Prototypen av skogsbruksplanen som utvecklades behöver vidare utvärderas
för att säkerställa att det fyller skogsägarnas krav och kan vara användbar i praktiken.

,

The forest is an important resource for Sweden which among other things creates economic benefits
and is becoming increasingly important in the transition to a more sustainable society
(Skogsindustrierna u.å). In this transformation, the private forest owners play an important role as
they are the largest group of forest owners (Skogsstyrelsen 2018). Recently the goals, knowledge,
and background of private forest owners have changed (Haugen et al. 2016), where the so-called
“soft values” such as ecology, recreation, and the feeling of owning forests have become
increasingly important (Swedbank et al. 2019). These changes can mainly be seen among the smaller
forest owners, which can lead to passivity (Eggers et al. 2014). Due to this change, it is considered
that there is a need for simplified forest management plans to increase the understanding and activity
of the smaller forest owners.
The aim of the study is to investigate whether there is a need for a simplified forestry plan for small
forest owners by examining what the forest owners demand and might need. To do this, the method
design science has been used. The collection of data was done by a literature review and interviews
with forest owners, in order to gain a background in the subject and investigate the forest owner´s
demands and needs.
The results of the study indicate that many smaller forest owners currently do not have a forestry
plan. These forest owners also have very different goals with their forest ownership, where the "soft
values" were proved to be the most important. The biggest problem forest owners see in their forest
ownership is the lack of time. By the forest owners who stated that they had lower knowledge of
forestry, simplification of the forestry plan was considered to be appreciated as much of the
information presented in today's forestry plans was difficult to understand and interpret. The
probability that also other forest owners that has the same level of knowledge also find this
information to be hard to interpret is considered likely. The prototype of the forest management plan
that was developed needs to be further evaluated to ensure that it meets the forest owners'
requirements and can be useful in practice.

Main title:Undersökning av behovet av en förenklad skogsbruksplan för små skogsägare
Authors:Höglund, David Erik
Supervisor:Eriksson, Ola
Examiner:Brukas, Vilis
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:små skogsägare, Skogsbruksplan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17261
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17261
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2021 06:50
Metadata Last Modified:29 Sep 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics