Home About Browse Search
Svenska


Joseph, Linnéa and Phan, Kerstin, 2021. Hållbara utformningslösningar och lokala förvaltningsstrategier för omvandling av befintlig kvartersstad. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
42MB

Abstract

Den globala befolkningsökningen innebär att inflyttningen till urbana samhällen stiger, och idag lever hälften av världens befolkning i städer. Att utforma stadsrum som främjar en hållbar mobilitet, blir mer tillgängliga och ger möjlighet till mer plats för grönska och nya typer av aktiviteter blir därmed en viktig strategi för en mer hållbar stad. För att kunna implementera detta krävs det nya typer av planering, förvaltning och brukarmedverkan. Hur detta kan ske i befintliga stadsmiljöer är en stor utmaning och kommer i detta arbete att undersökas genom ett gestaltningsförslag på Norregatan i Malmö. Metoderna som vi använt oss av för att utforma stråket och för att komma fram till förvaltningsstrategier är granskning av litteratur och dokument, referensprojekt, observationer och prövningar av strategier i form av visualiseringar i plan och perspektiv.

Stråket kommer att fungera som en grön länk som gynnar gång- och cykeltrafikanter och har ett eget vistelsevärde med tillfälliga arkitekturlösningar. Strategier som ska användas för att implementera de hållbara utformningslösningarna ska få de lokala medborgarna att öppna ögonen för andra alternativ än bilen, se vilka mervärden och effekter som kan skapas tack vare detta, samt skapa intresse för att ta hand om den gemensamma miljön.

Utformningen består till stor del av tillfälliga lösningar som kan utvecklas, anpassas och förfinas
efter användarnas önskemål. Resultatet av just den tillfälliga arkitekturen gör inte området hållbart
utan är ett medel för att kunna styra användarna i en hållbar riktning och senare kunna göra större förändringar. Genom förvaltning och deltagande kan beteenden och attityder förändras och leda till minskad bilanvändning som är ett krav för att befintliga stadsmiljöer ska kunna bli permanent hållbara. Projektet, dess utformning och förvaltningsstrategier, blir en strategi för att minska bilanvändandet, vilket i sin tur kan leda till en hållbar stadsutveckling.

,

Global population growth means that immigration to urban communities is rising, and today half of the world’s population live in cities. Designing urban spaces that promote sustainable mobility, become more accessible and provide opportunities for more space for greenery and new types of activities thus become an important strategy for a more sustainable city. To be able
to implement this, new types of planning, management and user participation are required. How this can happen in existing urban environments is a major challenge and will in this study be investigated through a design proposal on Norregatan in Malmö. The methods we have used to come up with the design proposal and management strategies are review of literature and documents, reference projects, observations and trials of strategies in the form of visualizations in plan and perspective.

The passage will function as a quietway that benefits pedestrians and cyclists and has its own value with temporary architectural solutions. Strategies to be used to implement the sustainable design solutions will make local citizens open their eyes to alternatives other than the car, realize what added value and effects can be created due to this, and create interest in taking care of the common environment.

The design largely consists of temporary solutions that can be developed, adapted and refined according to the users’ wishes. The result of the temporary architecture does not make the area sustainable, but is a strategy to steer users in a sustainable direction and later be able to make major changes. Through management and participation, behaviors and attitudes can change and lead to reduced car use, which is a requirement for existing urban environments to be permanently sustainable. The project, its design and management strategies, will be a strategy to reduce car use, which in turn can lead to sustainable urban development.

Main title:Hållbara utformningslösningar och lokala förvaltningsstrategier för omvandling av befintlig kvartersstad
Authors:Joseph, Linnéa and Phan, Kerstin
Supervisor:Osvalder, Linn and Nordius, Arne
Examiner:Sjöstedt, Victoria and Alfengård, Matilda
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hållbar stadsutveckling, hållbar utformning, tillfällig arkitektur, lokal förvaltning, grön länk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17253
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17253
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Sep 2021 09:57
Metadata Last Modified:28 Sep 2021 01:04

Repository Staff Only: item control page