Home About Browse Search
Svenska


Ivic, Amanda and Törnvi-Olandersson, Malin, 2021. Grön infrastruktur i förtätad stadsmiljö : en fallstudie om diskurser kring grön infrastruktur i planeringenav Norra Sorgenfri, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img] PDF
2MB

Abstract

Förtätning är en allmänt accepterad lösning som hållbar strategi för städers utveckling. I en tät stad har grön infrastruktur en essentiell roll för att upprätta en högkvalitativ hållbar stadsmiljö.
Problematiken ligger i att städernas gröna infrastruktur tenderar minska i samband med att städerna byggs tätare och exploateras. Konsekvensen av att städerna förtätas är även hårdare konkurrens om tillgängliga ytor, där grön infrastruktur förhandlas gentemot andra användningsområden som många gånger prioriteras högre. Samtidigt är det beskrivet att gröna värden ska utvecklas, skyddas och bevaras i stadsplaneringsstrategier. Studiens syfte är att
belysa relationen mellan grön infrastruktur och förtätning, där vi adresserar problematiken att samtidigt bygga tätt och grönt. Detta undersöks genom en fallstudie med Norra Sorgenfri i Malmö som fall. Genom kritisk diskursanalys av plandokument och planerares berättelser kring den gröna infrastrukturens utveckling i relation till förtätning, jämförs retorik med praktiskt utfall i studien.

Utfallet av den kritiska diskursanalysen har visat flera olika problematiska aspekter i planeringspraktiken för att säkra grön infrastruktur. Relationen mellan GI och förtätning framställs i diskursen kring den täta och gröna staden som oproblematisk, att det är fullt möjligt att åstadkomma. Däremot är detta missvisande då målkonflikterna, GI kontra förtätning, inte synliggörs tydligt samt att begreppet förtätning används slarvigt och snarare misstas för exploatering. Bristande rutiner i kunskapsutbyte och avsaknad av uppbackning, bidrar till konsekvenser för säkrandet av GI. Grön infrastruktur har inte likvärdiga förutsättningar och förhandlingspremisser som förtätning (exploatering). Det glapp som förekommer mellan planering och utfall, medför ytterligare svårigheter för den gröna infrastrukturen att etablera sig i den täta staden. Det är en utmaning att bygga tätt och grönt men är möjligt så länge det görs på rätt sätt.

,

Densification is a generally accepted solution as a sustainable strategy for urban development.
In a dense city, green infrastructure plays an essential role in establishing a high-quality, sustainable urban environment. The problem is that the cities' green infrastructure tends to decrease when the cities are being built more densely and are exploited. The consequence of densification is also tougher competition for accessible space, where green infrastructure is negotiated in relation to other uses which are often given higher priority. At the same time, it is described that green values must be developed, protected, and preserved in urban planning strategies. The purpose of the study is to shed light on the relationship between green infrastructure and densification, where we address the problem of building dense and green at the same time. This is investigated through a case study with Norra Sorgenfri in Malmö as a case. Through critical discourse analysis of planning documents and planners' stories about the development of the green infrastructure in relation to densification, rhetoric is compared with practical results in the study.

The outcome of the critical discourse analysis has shown several different problematic aspects in the planning practice for securing green infrastructure. The relationship between GI and densification is presented in the discourse of the dense-green city as unproblematic, and entirely possible to achieve. On the other hand, this is misleading as the goal conflicts, GI versus densification, are not made clear and the concept of densification is used carelessly and is rather mistaken for exploitation. Lack of routines in knowledge exchange and lack of support contribute to consequences for securing GI. Green infrastructure does not have equivalent conditions and negotiating premises as densification (exploitation). The gap between planning and outcomes causes further difficulties for the green infrastructure to establish itself in the dense city. It is challenging to build dense and green, but it is possible as long as it is done right.

Main title:Grön infrastruktur i förtätad stadsmiljö
Subtitle:en fallstudie om diskurser kring grön infrastruktur i planeringenav Norra Sorgenfri, Malmö
Authors:Ivic, Amanda and Törnvi-Olandersson, Malin
Supervisor:Sjöstedt, Victoria
Examiner:Larsson, Anders and Alfengård, Matilda
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:grön infrastruktur, exploatering, förtätning, kritisk diskursanalys, Malmö, Norra Sorgenfri, kommunal planering, tredimensionella modellen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17235
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17235
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2021 06:28
Metadata Last Modified:22 Sep 2021 01:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics