Home About Browse Search
Svenska


Bengtsson, Albin and Ronström, Viktor, 2021. Omgivningens påverkan på kalvens hälsa : hur kalven påverkas av dess miljö och inhysning. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hur kalvens hälsa och tillväxt varit under sina första 90 dagar har en inverkan hela hennes liv och hennes framtida mjölkproduktion. Denna uppsats syftar därför till att reda ut hur mjölkraskalvar påverkas av dess inhysning och undersöka kalvens behov och hur dessa behov tillfredsställs i de olika inhysningssystemen. Samt redogöra hur olika system har för och nackdelar i olika aspekter för så väl kalven som personalen. Dessa frågor besvaras genom att undersöka flertalet vetenskapliga artiklar.
Kalvar som har en yta av minst 2,8 m2 var och som hålls i grupp leker mer, uppnår en bättre social förmåga och äter mer koncentrat. En god ventilation är grunden för att uppnå ett lågt smittryck. Ventilationen måste dock vara utformad så att det inte uppstår drag vid kalvarna. Många studier påvisar att kalvar som inhyses utomhus i hyddor eller liknande är friskare men det är även ofta ett system med sämre arbetsmiljö. Detta arbete har inte kunnat dra slutsatsen om vilket enskilt system som skulle vara bäst. Däremot så klargörs de parametrarna som ger förutsättningarna för ett bra kalvstall och ger läsaren en grundlig förståelse om vad som har störst inverkan på hälsan och tillväxten.

,

The calf's health and growth during her first 90 days has an impact on her whole life and her future milk production. This thesis therefore aims to find out how dairy calves are affected by its housing system and examine the calf's needs and how these needs are met in the different housing systems. As well as explaining how different systems have pros and cons in different aspects for both the calf and the staff. These questions are answered by examining a wide range of scientific articles.
Calves that have an area of at least 2,8 m2 each and are kept in groups play more and achieve a better social ability and eat more concentrate. Good ventilation is the basis for achieving a low disease pressure. However, the ventilation must be designed so that there is no draft on the calves. Many studies have shown that calves that are housed outdoors are healthier but it is also a system with a poorer working environment. This study has not come up with a result that states which individual system that would be best for calves. But the parameters that provide the conditions for a good calf barn are clarified and gives the reader a thorough understanding of what has contributed on health and growth for the calf.

Main title:Omgivningens påverkan på kalvens hälsa
Subtitle:hur kalven påverkas av dess miljö och inhysning
Authors:Bengtsson, Albin and Ronström, Viktor
Supervisor:Guzhva, Oleksiy
Examiner:Herlin, Anders Henrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:kalvhälsa, smittryck, ventilation, ensambox, gruppbox, boxstorlek, calf, ventilation, health, dairy, cattle, group size
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17222
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17222
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:20 Sep 2021 14:12
Metadata Last Modified:21 Sep 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page