Home About Browse Search
Svenska


Axelsson, Lina and Enekvist, Klara, 2021. Havet, träden och människan : gestaltningsstrategier och principer för klimatanpassning av Societetsparken i Norrtälje. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
23MB

Abstract

Vi ställs inför allt fler utmaningar orsakade av klimatförändringarna och den pågående globala uppvärmningen. Prognoser visar på havsnivåhöjning, ökad nederbörd, ökad erosion, längre torrperioder och översvämningar. Samtidigt som konsekvenserna förändrar den fysiska miljön påverkar de även människors hälsa. Klimatanpassning är en gemensam fråga som är på frammarsch inom de flesta planeringsinstanser i Sverige. Landskapsarkitekten är en viktig kugge i det arbetet med specialistkunskap inom grönstruktur och offentliga miljöer. I ett snabbt förändrat klimat är det viktigt med en strategisk överblick så rätt åtgärder görs på lämplig plats. Syftet med detta arbete är att ge ett förslag på hur Societetsparken i Norrtälje kan gestaltas för att rustas för klimatförändringarnas negativa påverkan, samtidigt som nya kvaliteter och funktioner skapas. Vårt förslag baseras på en klimatanpassad gestaltning med utgångspunkt från naturbaserade lösningar. Parkens geografiska placering vid havet och den topografiska omgivningen gör att platsen snabbt kommer att påverkas av klimatförändringarnas effekter. Societetsparken är en viktig plats för dagvattenhantering, fördröjning och rening av vatten då det är en recipient från omkringliggande bebyggelse samtidigt som den utgör en del av den grönstruktur som finns i Norrtälje. Målet har varit att säkra parkens funktioner vid fler skyfall, havsnivåhöjning och längre växtsäsong. Samtidigt har ambitionen varit att tillvarata de effekter som ett förändrat klimat ger, genom att använda dem i gestaltningen. Societetsparken är en befintlig parkmiljö med ett historiskt värde, närhet till exploateringsområden och ett stort antal brukare. För att underlätta att alla olika aspekter tillgodoses i parkmiljön utvecklade och använde vi verktyget RGB. Röd: Sociala perspektivet, identitet, hälsa, välbefinnande, rekreation. Grön: Vegetation och nya förutsättningar med förskjuten växtzon. Blå: Ökad mängd dagvatten, skyfall, havsnivåhöjning och översvämningar. Resultatet av vårt gestaltningsförslag redovisar vi i form av illustrationsplaner, principbilder, snitt och vybilder.

,

We are facing more and more challenges caused by climate change and the ongoing global warming. Forecasts show sea level rise, increased precipitation, increased erosion, longer dry periods and floods. At the same time as the consequences change the physical environment this also affects human health. Climate adaptation is a common issue that is on the rise in most planning bodies in Sweden. The landscape architect is an important cog in the work with specialist knowledge in green structure and public environments. In a rapidly changing climate, it is important to have a strategic overview so the right measures are taken in a suitable place and together create a whole. The purpose of this work is to provide a proposal on how Societetsparken in Norrtälje can be designed to be equipped for the negative impact of climate change, while creating new qualities and functions. Our proposal was based on a climate-adapted design based on nature-based solutions. The park's geographical location by the sea and the topographical surroundings means that the site will quickly be affected by the effects of climate change. Societetsparken is an important place for stormwater management, delay and purification of stormwater as it is a recipient from surrounding buildings. At the same time, it forms part of the green structure that exists in Norrtälje. The goal has been to secure the park's functions in the event of more rainfall, sea level rise and longer growing seasons. At the same time, the ambition has been to take advantage of the effects that a changing climate has, by using them through design. Societetsparken is an existing park environment with a historical value, proximity to development areas and many users. To facilitate that all different aspects are met in the park environment, we developed and used the tool RGB. Red: Social perspective, identity, health, wellbeing, recreation. Green: Vegetation and new conditions with shifted growing zone. Blue: Increased amount of stormwater, torrential rain, sea level rise and floods. We report the results of our design proposal in the form of illustration plans, principal pictures, sections, and view pictures.

Main title:Havet, träden och människan
Subtitle:gestaltningsstrategier och principer för klimatanpassning av Societetsparken i Norrtälje
Authors:Axelsson, Lina and Enekvist, Klara
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Lundvall, Anna and Hoff, Viveka and Ahrland, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Gestaltningsstrategier för klimatanpassning, Societetsparken, Landskapsarkitektur, RGB-kategorisering, Naturbaserade lösningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500316
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500316
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Sep 2021 13:10
Metadata Last Modified:17 Sep 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics