Home About Browse Search
Svenska


Ek, Petra and Skotte, Amanda, 2021. Rekrytering av skogsmaskinförare från naturbruksgymnasium. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Skogsbrukets utveckling har lett till att behovet av kvalificerade skogmaskinförare ständigt ökat. Yrket ställer tydliga krav på hög prestation vilket i sin tur kräver förare med mycket god körförmåga. I framtiden behövs skogsmaskinförare med rätt kompetens för arbetets diversitet.
Men skogsbranschen har svårigheter att attrahera och behålla förare inom yrket. Detta beror främst på låga löner, i kombination med sociala och psykologiska aspekter kring arbetsmiljön. Inom det närmaste decenniet kommer 40 procent av skogsmaskinförarna att pensioneras. Ifall branschen inte lyckas attrahera och behålla förare kommer detta leda till en akut förarbrist. För att kunna rekrytera skogsmaskinförare är det viktigt att göra yrket mer attraktivt. Naturbruksgymnasierna är en viktig rekryteringsplattform för skogsmaskinförare. Under det arbetsplatsförlagda lärandet bygger eleven och arbetsgivaren upp ett kontaktnät för senare rekrytering. Däremot saknas svenska studier av hur många elever som rekryteras efter examen samt hur länge dessa stannar i yrket.
På uppdrag av Skogforsk har därför en studie genomförts för att undersöka rekryteringen av skogsmaskinförarstudenter från naturbruksgymnasier. Syftet är att få en överblick över hur många studenter från naturbruksgymnasierna som efter utbildningen arbetar som skogsmaskinförare samt varför de som slutar väljer att lämna branschen. Dessutom ger studien en bild av varför de som fortsätter väljer att stanna. Undersökningen vill ge en fördjupande bild av både oattraktiva inslag i yrket som skogsmaskinförare och det som lockar. Ett sista delsyfte är att undersöka vad skogsbranschen kan göra för att skogsmaskinföraryrket ska bli mer attraktivt på sikt. Studien genomfördes dels som en enkätstudie, dels efter att resultaten från enkäten sammanställts, genom intervjuer med maskinförare, entreprenörer och lärare från naturbruksprogrammet.
Studien visar att mer än 50 procent av eleverna arbetar som skogsmaskinföre efter sin examen från ett naturbruksgymnasium. Fördelarna med yrket anser förarna är frihet under ansvar och närheten till naturen. Cirka 30 procent har haft anställning en tid men slutat. Gruppen som aldrig arbetat som maskinförare utgör cirka 15 procent. En stor andel slutar att arbeta som skogsmaskinförare efter omkring fem år. Anledningar är den låga lönenivån tillsammans med dåliga arbetsförhållanden i form av hög arbetspress och skiftgång.
För att få kvar förare inom yrket och attrahera fler behöver branschen främst förbättra lönsamheten för entreprenörerna för att de ska kunna erbjuda högre lön och ordna bättre arbetstider för skogsmaskinförarna.

,

The development of forestry in recent decades has led to an ever-increasing need for qualified forest machine operators. The increase means clear requirements for a high performance, which in turn requires drivers with very good driving ability. In the future, there will be a need for forest machine operators with the right skills who can handle the diversity of work.
Unfortunately, the forest industry has difficulty attracting and retaining drivers in the profession. This is because there is a poor profitability in the industry with low wages in combination with social and psychological aspects of the work environment. Within the next decade, 40 percent of forest machine operators will retire. If the industry fails in attracting and retaining drivers in the profession, this will lead to an acute shortage of drivers. To be able to recruit forest machine operators, it is important to make the profession more attractive. Through the nature management high schools, there is a good recruitment platform for newly graduated forest machine operators. It is mainly during on-the-job learning that the student and the employer build up a contact network for later recruitment. On the other hand, there are few Swedish studies that show how many forest machine operators are recruited after their degree at a high school of natural sciences and how long they stay in the profession.
On behalf of Skogforsk, a study has therefore been carried out to investigate what the recruitment of graduated forestry machine operator students from high school in natural sciences looks like. The purpose is to get an overview of how many students from the high school of natural sciences who after the education choose to continue working as forest machine operators and why those who quit choose to leave the industry. In addition, the study aims to provide an idea of why those who continue choose to stay. The survey wants to provide an in-depth picture of both what is perceived as unattractive elements in the profession as a forest machine operator and what attracts. A final sub-purpose is to investigate what the forest industry can do to make the forest machine operator profession more attractive in the long run. The study was conducted partly as a questionnaire study and after the results from it were compiled, interviews were also conducted with machine operators, contractors, and teachers from the nature management program.
This study showed that more than 50 percent of the students work as forestry operators after graduating from a high school in natural sciences. The advantages of the profession, the drivers believe, are the freedom under responsibility and closeness to nature. Of those who previously worked as forest machine operators but who left, it is about 30 percent while those who never worked as machine operators were about 15 percent. The study shows that many stops working as a forest machine operator after about five years in the profession. The reasons for this are the low wage level in the profession together with poor working conditions in the form of high work pressure and shift work.
To retain drivers in the profession and attract more people, the industry mainly needs to improve the profitability of the contractors so that they can offer higher wages and arrange better working hours for forest machine operators.

Main title:Rekrytering av skogsmaskinförare från naturbruksgymnasium
Authors:Ek, Petra and Skotte, Amanda
Supervisor:Stenhag, Staffan
Examiner:Törnblom, Johan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2021:10
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:yrkesattraktivitet, arbetsmiljö, arbetstider, lönsamhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17193
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17193
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2021 13:58
Metadata Last Modified:31 Aug 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics