Home About Browse Search
Svenska


Persson, Ossian and Frank, Gustav, 2021. Förplaneringsstrategins påverkan på gallringsskördarens produktivitet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sedan slutet av 60-talet och början av 70-talet har snitsling använts för att planera skogsbruksåtgärder och tydliggöra gränser som annars kan verka otydliga. Genom att märka upp träd med snitselband i olika färger och med olika betydelse lämnas ett budskap till de aktörer som ska vidta åtgärder i skogsbeståndet. Det flesta skogsbruksåtgärder som utförs idag planeras med snitselband.
I dagsläget är planering med snitselband tids- och resurskrävande och planerarna GPS-loggar samtidigt som det hänger snitselband under planeringens gång. Frågan är om det räcker med enbart GPS-loggning. En undersökning har därför genomförts i syfte att undersöka skillnader mellan prestationen hos skördare i gallring på traditionellt snitslade och GPS-loggade trakter jämfört med trakter som enbart är GPS-loggade. Genom att undersöka homogena trakter där den ena är snitslad och den andra enbart är GPS-loggad kan data från skördaren jämföras för att se dels om prestationen hos maskinen sjunker vid osnitslade trakter och dels om maskinen håller sig innanför de avgränsade områdena.
Resultatet visar att samplet i undersökningen var för litet för att kunna användas till att dra några säkra slutsatser. Trots detta syns ändå en viss tendens i siffrorna. Prestationen hos skördaren på de trakter som inte är snitslade visar en lika eller något lägre prestation på samtliga trakter. I rapporten går det även att se att skördaren i enstaka fall har svårt att följa GPS-loggarna och därmed råkar köra in på de angränsande och avgränsade områdena.
Även om det inte går att dra några säkra slutsatser av denna studie går erfarenheterna att använda för att kunna planera och genomföra en bättre och mer omfattande undersökning i framtiden.

,

Since the late 60s and early 70s, cutting strips have been used to plan forestry measures and clarify boundaries that might otherwise seem unclear. The method is about marking trees with cut strips of different colors and significance to leave a message to proceeding actors. Most forestry measures currently carried out are planned with cutting strips.
At present, planning with cutting strips is time and resource consuming and the planners GPS logs at the same time during the planning process. This study will therefore focus on evaluating whether GPS logging alone is sufficient. The purpose of this report is to investigate differences between the performance of harvesters in thinning correlated on cut areas compared to areas that are only GPS-logged. By planning homogeneous areas where one is cut and the other is uncut, the data that the harvester registers can be compared to see if the performance of the machine decreases in uncut areas.
The results show that the sample in the survey is too small to be used to draw any conclusions. Even though no conclusions can be drawn, a pattern can be seen in the figures. Because the performance of the harvester in the areas that is not cut shows similar or lower performance in all comparisons. In the report, it is also possible to see that the harvester in individual cases has difficulty following the GPS logs and driving inside the delimited areas.
Although it is not possible to draw any conclusions from this report, it is possible to see the shortcomings that existed in this study and evaluate these to be able to do a better and more thorough intended study in the future.

Main title:Förplaneringsstrategins påverkan på gallringsskördarens produktivitet
Authors:Persson, Ossian and Frank, Gustav
Supervisor:Valund, Torbjörn
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2021:07
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:gallring, planering, snitsling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17192
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17192
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2021 13:48
Metadata Last Modified:31 Aug 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page