Home About Browse Search
Svenska


Eklind, Kajsa, 2021. Arbetsväxling i skogsmaskinlag. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Att arbeta i skogen kan vara väldigt enformigt, speciellt i en skogsmaskin. Samma repetitiva rörelser, tunga lyft och samma muskler som arbetar utan någon typ av variation i vardagen kan vara fysiskt skadligt då det kan resultera i muskelspänningar, dålig blodcirkulation och belastningsskador medan den begränsade möjligheten till social kontakt och högra krav kan leda till psykiska besvär. Flera forskare är överens om att arbetsväxling kan vara en tänkbar lösning på dessa problem.
Som examensarbete på skogsmästarprogrammet har en studie angående arbetsväxling genomförts på uppdrag av Sveaskog. Huvudsyftet med studien var att undersöka om deras maskinförare vill växla mellan maskinerna i sitt arbetslag, främst då mellan skördare och skotare. Vidare intervjuades även ett antal avverkningsledare för att få deras syn på arbetsväxling.
Totalt 140 stycken enkäter skickades ut till maskinförare på Sveaskog. Området som undersöktes begränsades till MO Syd och RO Bergslagen på Sveaskog.
Utfallet visar att 77 procent av maskinförarna helst hade ”sin” egen maskin att åka till varje dag. Anledningen var främst att de tror att maskinen kommer att bli dåligt omhändertagen om de är fler maskinförare som delar på ansvaret. Det fanns dock självklart även positiva åsikter om arbetsväxling. På den positiva sidan nämndes att de skulle få mer omväxling, en bredare kunskap och mer förståelse för sina lagkamraters arbetsuppgifter. Med tanke på det höga antalet äldre förare kunde man lätt tänka sig att utfallet skulle bero på att många hamnar i samma gamla hjulspår och inte vill tänka i nya banor. Det stämde dock inte då de yngre maskinförarna också var tveksamma till arbetsväxling.
Avverkningsledarna på Sveaskog var både positiva och negativa till arbetsväxling. De flesta ansåg att det kunde resultera i en nedsatt produktion men det påpekades att detta inte alltid var negativt då vissa ville växla för att kunna styra skogslagret. En respondent påpekade att alla inte passar för att arbetsväxla och att det därför är viktigt att hela laget är med på noterna. En av respondenterna från avverkningsledarna nämnde en idé om att Sveaskog borde bilda en vikariepool med några maskinförare som kan hantera skotare, skördare och diverse markjobb som kan hoppa in vid frånvaro eller när det behövs extra personal.
Är arbetsväxling intressant kan vissa rekommendationer ges; tvinga inte på maskinförare arbetssättet, alla känner sig inte bekväma med det. Om det införs se då till att alla är med på det och växla mellan arbetsuppgifterna relativt ofta så inte vanan för någon av maskinerna försvinner. Vidare bör man ha en bra kommunikation i laget och ge alla ett huvudansvar och för att undvika misskötta maskiner och osämja i laget. Slutsatsen blir alltså att arbetsväxling inte är så tilltalande för majoriteten av förarna men att många ändå kan se fördelar med det.

,

Working in the forest can be very monotonous, especially in a forest machine. The same repetitive movements, heavy lifting and the same muscles that work without any kind of variation can be physically harmful as it can result in muscle tension, poor blood circulation and stress injuries while the limited opportunity for social contact and high demands can lead to mental problems. Several researchers agree that job rotation is a possible solution to the problems.
A study has been conducted regarding job rotation. The purpose of the study was to investigate whether their machine operators want to switch between the machines in their work team, mainly between harvesters and forwarders. Furthermore, a number of felling managers were also interviewed to get their views on job change.
A total of 140 questionnaires were sent out to machine operators at Sveaskog. The investigated area was limited to MO Syd and RO Bergslagen at Sveaskog.
The outcome shows that 77 percent of machine operators preferred to have "their" own machine to go to every day. The main reason was that they think that the machine will be poorly cared for if there are more drivers who share the responsibility. Of course, there were also positive opinions about job rotation. On the positive side, it was mentioned that they would get more variety, a broader knowledge and more understanding of their teammates' tasks. Given the high number of older drivers, it was easy to imagine that the outcome would be due to many ending up in the same old ruts and not wanting to think in new lanes. However, this was not the case as the younger drivers were also hesitant about changing jobs.
The felling managers at Sveaskog were both positive and negative about job change. Most believed that it could result in reduced production, but it was pointed out that this was not always negative as some wanted to switch to be able to control the forest stock. One respondent pointed out that not everyone is suitable for changing jobs and that it is therefore important that the whole team is on the notes. One of the respondents from the felling leaders mentioned an idea that Sveaskog should form a substitute pool with some machine operators who can handle forwarders, harvesters and various ground jobs that can work during absence or when extra staff is needed.
If job change is interesting, some recommendations can be given; do not force a driver to swift, not everyone feels comfortable with it. If it is introduced, make sure that everyone is involved and switch between the tasks relatively often so that the habit of one of the machines does not disappear. Furthermore, you should have good communication in the team and give everyone a main responsibility to avoid mismanaged machines and discord in the team. The conclusion is that a job rotation is not so appealing to the majority of drivers, but that many can still see the benefits of it.

Main title:Arbetsväxling i skogsmaskinlag
Authors:Eklind, Kajsa
Supervisor:Stenhag, Staffan
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2021:08
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:arbetsväxling, Sveaskog, schema
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17191
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17191
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Occupational diseases and hazards
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2021 11:39
Metadata Last Modified:31 Aug 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics