Home About Browse Search
Svenska


Melkersson, Isabella and Christensson, Camilla, 2021. En produktionsjämförelse mellan Hyssnametoden och SLU:s försöksytor. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Det traditionella trakthyggesbruket har sedan 1900-talets mitt varit den mest förekommande metoden inom det svenska skogsbruket. Detta innefattar markberedning, röjning, gallring (1 – 2 gånger) och till sist föryngringsavverkning. Under olika perioder har gallringsfritt skogsbruk diskuterats som en alternativ skötselmetod. Detta för att gallring argumenterats som olönsamt. En parameter som gör att skogsägare håller kvar till det traditionella trakthyggesbruket, är att en jämnare avkastning uppstår vid gallring, vilket är en fördel för skogsägaren. Två bröder i Hyssna förespråkar det gallringsfria skogsbruket och uppmanar fler att ta del av deras metod som är gallringsfri.
Syftet med denna studie var att jämföra volymproduktionen mellan Hyssnametoden, en gallringsfri metod och SLU:s försöksytor, som innefattade en till två gallringar samt gallringsfritt. Även timmerandel och mortalitet har jämförts mellan dessa olika metoder. Antaganden kring denna frågeställning var att SLU:s gallringsobjekt producerade högre timmerandel än de gallringsfria objekten, samt att SLU:s gallringsobjekt producerar mindre volym än de gallringsfria objekten.
Fältarbetet har genomförts i Hyssnas socken genom en objektiv cirkelytetaxering. Insamlingsdata har sedan bearbetats i Excel för att få fram resultaten. SLU:s databearbetning har sammanställts genom information från ESF:s fältförsöksdata. Litteratursökning har skett genom databaserna google scolar, Primo samt Web of Science.
Huvudresultatet visar att Hyssnas gallringsfria metod genererar högre volymproduktion, men en sämre ökning av timmerandel i jämförelse med SLU:s gallrade objekt (vid en gallring). Mortaliteten var högst bland de gallringsfria objekten. Till ett medel hade Hyssnas objekt högst mortalitet.
Enligt vårat resultat ger en gallring en högre timmerandel med en låg mortalitet, medans gallringsfritt skogsbruk ger högre volymproduktion och högre mortalitet.

,

Since the middle of the 20th century, traditional clear-cutting has been the most common method in Swedish forestry. This includes soil preparation, cleaning, thinning (1–2 times) and finally rejuvenation felling. During different periods, thinning-free forestry has been discussed as an alternative management method. This is motivated by reducing land damage and making an economic gain but also preserving social values. A parameter that means that forest owners hold on to the traditional clear-cutting practice, is that more yeild occurs during thinning, which is an advantage for the forest owner. Two brothers in Hyssna advocate the thinning-free forestry and encourage more people to take part in their method, which is basically machine-free.
The purpose of this study was to compare the volume production between the Hyssna method, a thinning-free method and SLU's experimental surfaces, which included one to two thinning and thinning-free method. The proportion of timber and mortality have also been compared between these different methods. Assumptions about this issue were that SLU's thinning objects produced a larger proportion of timber than the thinning-free objects, and that SLU's thinning objects produced less volume than the thinning-free objects.
The field work has been carried out in Hyssna parish through an objective circle surface assessment. Collection data has then been processed in Excel to obtain the results. SLU's data processing has been compiled through information from ESF's field trial data. Literature search has taken place through the databases google scolar, Primo and Web of Science.
The main result shows that Hyssna's thinning - free method generates higher volume production, but a less increase of timber production in comparison with SLU's thinned objects (one thinning). Mortality was highest among the thinning-free objects. As a average Hyssna's objects had the highest mortality.
According to our results, one time thinning gives a higher timber production with a lower mortality, while thinning-free forestry gives higher volume production and higher mortality.

Main title:En produktionsjämförelse mellan Hyssnametoden och SLU:s försöksytor
Authors:Melkersson, Isabella and Christensson, Camilla
Supervisor:Abrahamsson, Tommy
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2021:11
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:gallringsfritt, mortalitet, medeltillväxt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17187
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17187
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2021 11:01
Metadata Last Modified:31 Aug 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics