Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Pelle, 2021. Digital spårbarhet av virke i skogsbruket : möjligheter och begränsningar för geofence i försörjningskedjan. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Svenska virkesaffärer genomförs på ett flertal olika vis och en industris virkesförsörjning grundar sig oftast i flera olika virkeskällor. Att hålla koll på vilken ägare virket härstammar ifrån ställer höga krav på spårbarhet för skogsbruket. Virke spåras idag genom olika typer av fysiska märkningar medan flera andra näringar använder sig av mer avancerade och ibland digitaliserade system. Möjligheten att gå ifrån fysisk märkning av virket samt förhoppningen om att ett digitalt system ska möjliggöra ett bättre informationsflöde fram till industrin ligger som grund för studien. Den teknik som i den här studien testades teoretiskt var geofence, vilket bygger på att information överförs med hjälp av geografiska avgränsningar. Studien genomfördes i samarbete med Biometria och data samlades in tillsammans med SCA. Med hjälp av information om olika maskiners virkeshantering och geografiska positioner undersöktes ifall det är möjligt att skatta var längs värdekedjan som virket befinner sig.
Resultatet visar att det var möjligt att visa att det virke som upparbetas och beskrivs av skördardata kommer från en specifik planerad avverkning. Det var vidare möjligt att aggregera de apterade stockarna på ett sådant sätt som beskriver en avverkad trakts volymer och virkets egenskaper per sortiment i ett specifikt avgränsat område på trakten. Flera olika upplösningar testades för aggregeringen samtidigt som osäkerheten skattades för varje upplösning. Detta visade att ökningen av osäkerhet i skattningen var låg fram till upplösningen 120x120 m medan upplösningar högre än 80x80 m gav väldigt stora ökningar i osäkerhet. Däremot var det inte möjligt att skatta volymer och egenskaper av det virke som hamnar på skotarens lass och vidare inte heller vad som finns i vältan på avlägget eller på lastbilens lass. För att möjliggöra ett digitalt system av den här typ krävs utveckling i datahanteringen. Maskiners spårloggar behöver en tidsstämpel för att kunna visa en koppling mellan hantering av virket och en specifik maskinposition. Skulle positionen dessutom tas ut direkt eller skattas i kranspetsen skulle detta sannolikt kunna möjliggöra användning av höga upplösningar utan att ge allt för hög osäkerhet.

,

Swedish lumber-deals are executed in several ways and the supply for an industry is often based on different sources of lumber. The need to keep track of what owner the lumber originates from places high demands on traceability throughout the supply chain. Today the lumber is tracked trough different types of physical markings, while several other industries use more advances and sometimes digitalized systems. The possibility to step away from physical markings, together with the industry’s hopes for a digital system being capable of enabling better information on the supply flow towards the industry, are the motivations for this study. The technique that in this study was tested theoretically is called geofence, which is based on information being transferred by using geographical delimitations. The study was carried out in collaboration with Biometria and data was collected in collaboration with SCA. Using information about different machines lumber handling and geographical positions it was investigated if it possible to calculate where along the value-chain that the lumber is located.
The results show that it was possible to determine that the lumber processed and described by the harvester-data originated from a certain planned harvest-site. It was furthermore possible to aggregate the processed logs in such a way that it described a harvested site’s volume and the qualities of the lumber per assortment in a delimitated area on the site. Several different resolutions were tested for this aggregation while the uncertainty was calculated for each resolution. This showed that the increase in calculated uncertainty was low to a resolution of 120x120 m while resolutions higher than 80x80 m gave high increases of uncertainty. However, it was not possible to calculate volumes and qualities of the timber on the load of the forwarder, neither what was placed in piles on the roadside landing nor on the load of the timber truck. To make a digital system of this type possible, improvements in data management are required. The machine data-logs need to have time stamps in order to be able to prove a connection between handling of the timber and a specific machine position in time and space. If the position where also to be taken directly from, or calculated for, the crane-tip this would most likely enable the usage of high resolutions without giving too high amounts of uncertainty.

Main title:Digital spårbarhet av virke i skogsbruket
Subtitle:möjligheter och begränsningar för geofence i försörjningskedjan
Authors:Eriksson, Pelle
Supervisor:Kons, Kalvis
Examiner:Lindroos, Ola
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2021:5
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:maskindata, informationsflöde, virkesmätning, värdekedja
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17144
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17144
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:01 Sep 2021 11:28
Metadata Last Modified:02 Sep 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics