Home About Browse Search
Svenska


Sivars, Vilma, 2021. Resan till en ridlärare med bra självkänsla och självförtroende. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ridning och ridundervisning är en komplex verksamhet då det ingår tre parter som ska samspela- hästen, ryttaren och ridläraren. Tidigare forskning har visat att nyutbildade ridlärare ofta finner svårigheter i sin nya roll som ridlärare. Problemet denna studie fokuserat på var hur en svag självkänsla och självförtroende kan gå ut över den egna tron på att prestera som ridlärare och hur man värderar sig själv som människa. Med tanke på de krav som ställs på en ridlärare var det av stort intresse att ta fram kunskap om hur nyutbildade ridlärare kan göra för att växa in i, utveckla trygghet och skapa ett självförtroende i sin ridlärarroll. Studiens syfte var således att utforska vad erfarna ridlärare tänker om sin självkänsla och självförtroende samt hur de upplever sig ha utvecklats från nyutbildad- till erfaren ridlärare. Frågeställningarna var; Vilka svårigheter finner nyexaminerade ridlärare i den nya yrkesrollen? Hur vill erfarna ridlärare hantera problem som uppstår i sin ridundervisning? Vad tänker erfarna ridlärare om de känner sig otillräcklig eller osäker under en ridlektion? Vilka erfarenheter har ridlärare av mental träning och andra sätt att utveckla självkänsla och självförtroende i sin ridlärarroll? Hur upplever ridlärare att självkänslan och självförtroendet har utvecklats under åren som ridlärare? Studiens syfte och frågeställningar besvarades dels genom en enkät som skickades ut till två av de senaste årskullarna av Hippologer och tredjeårsstuderande Hippologstudenter, dels genom enskilda intervjuer med fem erfarna ridlärare. De erfarna ridlärarna var utbildade ridlärare level III inom Svenska Ridsportförbundet samt ridlärare III och IV inom Svenska Islandshästförbundet.
Resultatet visade att Hippologerna och Hippologstudenterna ansåg att Hippologprogrammet har haft ett bra innehåll där det funnits en tydlig röd tråd genom alla tre åren. De var eniga om att de fått en bra grund att stå på gällande lektionsuppbyggnad, att hitta en bra röst och veta var och hur ridläraren ska placera sig i manegen. De flesta menade dock att utbildningen inte förberett dem för vanliga situationer som ridlärare bemöter ute i yrkeslivet. De uttalade situationerna var hanteringen av kritik, rädda ryttare, ryttare som ramlat av, att inte nå fram till elever, elever som beter sig illa mot hästarna, ängslan inför ridundervisningen samt hanteringen av känslan av otillräcklighet och osäkerhet. Utifrån Hippologernas svar skapades en anpassad intervjustudie till fem erfarna ridlärare. De erfarna ridlärarnas lösningar på dessa problem samt övriga reflektioner kring utvecklingen av ridlärarrollen har kategoriserats i följande kategorier; problem i ridundervisningen, stärkandet av självförtroende samt utveckling av ridlärarrollen.
Studiens slutsatser visar att reflektion leder till självmedvetenhet och förståelse för egna känslor och värderingar hos ridlärarna. Ridlärarens egen nervositet inför ridlektioner hanteras bäst med noggrann planering och kunskap kring ämnet. Detta ökar tryggheten och förutsättningen att en ridlektion ska lyckas vilket också ger utveckling av självförtroendet. Reflektion tillsammans med kollegor är betydelsefullt för ridlärare som fastnar i ett självkritiskt tänkande. Mental träning visar sig ge ridläraren inblick i hur denne väljer att se på sig själv och andra människor. Resultaten visar slutligen att en ridlärares utveckling av självkänsla och självförtroende hör ihop med den personliga utvecklingen och övning i att bemöta problem.

,

A riding teacher often has many difficult interactions to address in the equestrian profession. Studies has shown that newly educated riding teachers find difficulties in their new role as a riding teacher. These difficulties can provoke doubts about one's own ability as a teacher and cause lack of self-esteem. The aim of this study was to explore what an experienced riding teacher thinks about one´s self-esteem and self-confidence and how the riding teacher has developed from a newly educated to an experienced riding teacher. This study examined newly educated riding teachers and their perspective on difficulties in their new role. Highly educated and experienced riding teachers then gave their perspective on how to solve these difficulties, as well as their own career development as riding teachers and personal journey in developing self-esteem and self-confidence. The results show that the newly educated riding teachers found it difficult to deal with criticism, scared riders, riders that has fallen off the horse, riders that are hard to give instructions, riders that have a bad attitude against the horse, being nervous before a lesson and having a feeling of inadequacy and insecurity. The highly educated riding teachers say that they handle scared riders and riders who have fallen off the horse with respect and understanding. It is also important that the riding teacher remain calm and adapt the teaching to the rider's needs. The riding teacher's own nervousness before riding lessons was best handled with careful planning and knowledge of the subject. This increases security and the prerequisite for a riding lesson to succeed and was also important for the development of self-confidence. Reflection leads to self-awareness and is important for an individual's understanding of their own feelings and values. This leads to fewer incidents of feeling inadequacy and insecure. Reflection together with colleagues gives an outside perspective on a riding teacher's riding lessons and is meaningful for a riding teacher who gets caught up in a self-critical thinking. Mental training seems to have an impact on how a person choose to look at themselves and other people. Finally, the results showed that a riding teacher's development of self-esteem and self-confidence is related to personal development.

Main title:Resan till en ridlärare med bra självkänsla och självförtroende
Authors:Sivars, Vilma
Supervisor:Lundesjö Kvart, Susanne
Examiner:Thorell, Gabriella
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K 130
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:Ridlärare, självkänsla, självförtroende, karriärsutveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17129
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17129
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Education
Language:Swedish
Deposited On:23 Aug 2021 08:33
Metadata Last Modified:24 Aug 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics