Home About Browse Search
Svenska


Aeria-Nordgren, Tabitha and Berg, Victoria, 2021. Tygelspänningens påverkan på hästens beteende. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img] PDF
1MB

Abstract

Denna studie fördjupar sig i tygelspänning och hur denna påverkar hästens beteende samt vilka oönskade beteenden som uppkommer i samband med träning. Andra studier har visat att orsaken till oönskade beteenden kan bero på olika typer av bett, ryttarens kunskap samt vilka metoder som används för att träna hästen. När hästen är van vid att bli berömd och belönad finns det mindre skäl för att hästen känner obehag eller rädsla. Det kan generellt antas att ju mer hästen förstår sin uppgift, desto mindre obehag känner hästen och färre oönskade beteenden uppträder under träningen. Det finns många anledningar till att hästen utvecklar oönskade beteenden, i den här studien förklaras olika inlärningsmetoder som tillvänjning, positiv förstärkning och negativ förstärkning. Hästen är ett bytesdjur och de kommer alltid att fly från något de tycker är skrämmande eller obehagligt. När obehag uppstår eller när hästen inte förstår ryttarens signaler kommer den att försöka med olika beteenden för att komma ifrån det obehagliga. Olika typer av bett eller dåligt tillpassade bett kan även orsaka obehag, smärta och skador i hästens munhåla, vilket kan leda till oönskade beteenden.
Ett problem som identifierats är att ryttare och hästfolk inte har tillräckligt kunskap om olika inlärningsmetoder. Det finns inte heller tillräckligt med forskning om hur olika mängd tygelspänning upplevs av hästen.
Syftet med denna studie är att hitta svaren på dessa fyra frågeställningar:
Vilket eller vilka beteenden uppvisas oftast vid tygelspänning? Hur stor är skillnaden i mängd tygelspänning mellan unga och vuxna hästar? Hur stor är skillnaden i mängd tygelspänning mellan hopp- och dressyrhästar? Vilket beteende är associerat med mest respektive och minst tygelspänning?
I denna studie analyserades filmmaterial från en tidigare studie. Tjugo dressyr- och hopphästar (tio hästar i varje grupp) i olika åldrar (två olika åldersgrupper med tio hästar i varje grupp) ingick i försöket och hästarna bar träns med en tygelspänningsmätare. Hästarna tränades att ta ett steg bakåt genom en tygelsignal och när de utförde rätt beteende släpptes tygelspänningen. Detta upprepades åtta gånger för varje häst. Hela försöket dokumenterades med video och varje beteende under tygelsignalen registrerades i ett protokoll för varje häst. I protokollen registrerades en start- och stopptid för varje beteende. Ett etogram användes för att dokumentera de sju beteendena. Senare sammanfattades data från filmmaterialet och beteendeprotokoll. Medeltygeltrycket per beteende (medel av vänster och höger tygel) beräknades per beteende. Därefter räknades tygelspänningsmedelvärden ut över olika beteenden, åldersgrupper och disciplinerna (hopp/dressyr).
Resultaten visade att Öppen mun, Dra i tyglarna och huvudet Uppåt var de vanligaste beteendena som hästarna visade. Det fanns ingen markant skillnad på medeltygelspänning mellan hopp- och dressyrhästar samt de unga och de vuxna hästarna. Beteenden huvudet Bakåt, Dra i tyglarna, samt huvudet Framåt och Nedåt upprepades ofta och hade mest tygelspänning hos hopphästarna jämfört med dressyrhästarna. Hos dressyrhästarna var i stället beteendet huvudet Uppåt som hade mest tygelspänning. I hela gruppen, var beteenden som visade sig ha det högsta medelvärdet att Dra i tyglarna, huvudet Framåt och huvudet Nedåt. De beteenden som visade minst medeltygelspänning var Biter på bettet och huvudet Uppåt.
Denna studie kom fram till att det inte fanns någon markant skillnad på medeltygelspänning mellan de två olika disciplinerna hoppning och dressyr samt unga och vuxna hästar. Det fanns skillnader mellan de olika beteendena mellan hopp- och dressyrhästar. Vi anser att det för att undvika att utsätta hästen för obehag är det viktigt att ryttare och hästfolk lär sig hur hästen utbildas på ett etiskt och korrekt sätt. Därigenom kan man sannolikt bidra till att hästar uppvisar färre oönskade beteenden.

,

This study focuses on rein tension and how it effects horses and their behavior, especially unwanted behaviors during training. The cause of unwanted behaviors varies from which methods the horse was trained, to the variety of bits and the rider’s knowledge. The more the horse understands its task, the less discomfort and unwanted behaviors appear. This study discusses different learning methods such as habituation, positive- and negative reinforcement. Bits may also cause discomfort, pain and injuries in the horse’s sensitive mouth cavity and it may lead to unwanted behaviors.
A problem that has been identified is that riders and people handling horses lack knowledge of different learning methods. There is not enough research about how rein tension affects the horse.
The purpose of this study is to find the answers to these four questions:
Which behavior(s) occurred most frequently during rein tension? Is there a difference in rein tension between young and adult horses? Is there a difference in rein tension between show jumping horses and dressage horses? Which behaviors are associated with the most and the least rein tension?
In this study, film material was analyzed from an earlier study. Twenty jumping and dressage horses (ten horses in each group) of different ages (two age groups with ten horses in each) were filmed. In the films the horses wore headpieces that had a rein tension meter attached. The horses were trained to back up from a rein signal and once they stepped back, the rein tension was released. This was done eight times for each of the 20 horses. In a protocol for each horse, start and stop times for every behavior were recorded from the videos. The data from the videos and protocols were summarized. The average rein tension (the mean of the left, and right rein) was calculated per behavior. Thereafter the mean of rein tension was calculated for the different behaviors, age groups and the disciplines (jumping/dressage).
The results showed that Open mouth, Pulling on the reins and head Upward were the most frequent behaviors that occurred. There was so difference in average rein tension between jumping, and dressage horses and for young and older horses. Jumpers displayed most rein tension, and occurring behaviors during head Backwards, Pulling on the reins, head Forward and head Downward. The dressage horses displayed the most rein tension and occurring behavior during head Upward. The behaviors that proved to have the highest rein tension in the whole group were Pulling on the reins, head Forward and head Downward. The behavior that showed the least rein tension in the whole group were Biting on the bit and Upward.
Concluding from this study, there was no difference in average rein tension between jumping- and dressage horses, and young and adult horses. There were differences in behaviors between the discipline groups. It’s important to educate horse people to create good horse welfare.

Main title:Tygelspänningens påverkan på hästens beteende
Authors:Aeria-Nordgren, Tabitha and Berg, Victoria
Supervisor:Eisersiö, Marie
Examiner:Egenvall, Agneta
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K 127
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:tygelspänning, häst, inlärning, beteenden, rein tension meter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17126
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17126
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:23 Aug 2021 08:11
Metadata Last Modified:24 Aug 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics