Home About Browse Search
Svenska


Wolf, Sara, 2021. Övervikt och parodontit hos hund : en enkätundersökning kring hundägarens kunskap. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Till de vanligaste vardagsskadorna hos hund hör övervikt och parodontit och studier visar att veterinärbesök för dessa sjukdomar har ökat. Syftet med föreliggande studie var att beskriva delar av det
vetenskapliga kunskapsläget gällande övervikt och parodontit hos hund samt via en enkätstudie undersöka svenska hundägares kunskaper kring dessa sjukdomar. En enkät skapades med det digitala
verktyget Netigate och målgruppen var hundägare över 18 år. Totalt fullföljde 564 respondenter
enkäten som också innehöll bilder på hundar av olika hull.
Av litteraturstudien framgick att det finns ett flertal riskfaktorer, både kopplade till hunden och dess
ägare, som kan leda till ökad risk för övervikt hos hund. Utvärdering av övervikt hos hund kan ske
genom semi-objektiva mätningsmetoder så som Body condition score (BCS) vilken hundägaren
själv kan utföra. Övervikt hos hund kan ge konsekvenser som förkortat liv och försämrad livskvalité,
kroniska sjukdomar, ortopediska problem samt försvårade undersöknings- och operationsmöjligheter. Gällande riskfaktorer för parodontit hos hund fanns det faktorer som kunde kopplas till hundens ålder och ras. Förebyggande åtgärder för parodontit är främst genom tandvård. Hundar som
drabbas av sjukdomen parodontit riskerar att få tandlossning och försämrad livskvalité.
Enkätstudien visade att majoriteten av respondenterna visste att övervikt är ett allvarligt hälsoproblem men färre hade kännedom om de allvarligaste konsekvenserna av övervikt. Många av respondenterna visste inte vad BCS är och det framkom att respondenterna hade svårigheter med att korrekt
bedöma hundarnas hull. Den normalviktiga hunden (BCS 5) klassades som underviktig och den
lindrigt överviktiga samt överviktiga hunden (BCS 6-7) klassades som normalhull. Respondenterna
hade olika svårt (P <0,0001) att skatta de olika hundarnas hull (BCS 5-8) där de hade lättast att
identifiera en fet hund (BCS 8) och svårast att identifiera en normalviktig hund (BCS 5). Åldersgruppen 61 år eller äldre var sämre än gruppmedel (P=0,04) på att korrekt hullbedöma den normalviktiga hunden (BCS 5). Även gällande parodontit fanns en viss kunskapsbrist om vad parodontit
faktiskt är samt hur förebyggande arbete kan ske. Sjukdomen parodontit trodde majoriteten av respondenterna var tandlossning vilket också är det svenska namnet på sjukdomen. Respondenterna
visste att parodontit kan förebyggas genom tandborstning och 75 % visste att detta ska ske dagligen
hos hund. Respondenterna fick skatta sin egen kunskapsnivå gällande både parodontit och övervikt
i slutet av enkäten och det fanns ett positivt samband mellan antalet ägda hundar och upplevelsen
av tillräcklig kunskap för båda sjukdomarna (P <0,0001, R square 0,035). Om de som ägt fler hundar
faktiskt besatt mer kunskap gällande hullbedömning testades med en utvald fråga men sambandet
kunde inte bekräftas.
Denna studie visar att det föreligger en viktblindhet hos hundägare vilket behöver adresseras så den
lindrigt eller överviktiga hunden inte felaktigt klassas som normalviktig. Kunskap kring vad BCS är
och hur hullbedömning utförs behöver läras ut samt att de allvarligaste konsekvenserna av övervikt
behöver nå ut till hundägarna så att de förstår allvaret med sjukdomen. Djurhälsopersonal behöver
informera om vad parodontit faktiskt är samt hur förebyggande arbete kan ske. Vidare studier behöver utföras för att undersöka anledningarna bakom respondenternas kunskapsluckor gällande dessa
vardagsskador hos hund vilka båda är ytterst ogynnsamma för hunden. Information gentemot hundägare bör beakta att olika åldersgrupper av hundägare kan besitta olika typer av kunskap samt att den
upplevda kunskapen hos hundägaren kan färgas av hur många hundar personen har ägt.

,

The most common everyday diseases in dogs include overweight and periodontitis, and studies show
that veterinary visits for these diseases have increased. The purpose of the present study was to
describe parts of the scientific knowledge regarding overweight and periodontitis in dogs and, via a
questionnaire study, investigate the Swedish dog owners’ knowledge about these diseases. The survey was created with the digital tool Netigate and the target group was dog owners over 18 years
old. A total of 564 responses were collected by the survey that included pictures of dogs with different body condition.
The literature study showed that there are several risk factors linked to both the dog and its owner
which can lead to an increased risk of overweight. It also showed that evaluation of overweight in
dogs can be performed with semi-objective methods such as Body condition scoring (BCS) which
the dog owners can perform themselves. Overweight in dogs has consequences such as shortened
lifespan, reduced quality of life, development of chronic diseases and difficulties of clinical examinations and surgeries. There are risk factors for periodontitis linked to the dog’s age and breed, and
the preferred way to prevent the disease is through dental care. Dogs who suffer from periodontitis
can be at risk of tooth loss and reduced quality of life.
The survey showed that the majority of respondents knew that overweight is a serious health problem in dogs but not as many were aware of the most serious consequences of being overweight.
Many of the respondents did not know what BCS is and the survey showed that the respondents had
difficulties in correctly assessing the dog's body condition. The normal-weight dog (BCS 5) was
classified as underweight and the slightly overweight or overweight dogs (BCS 6-7) were classified
as normal body condition. The respondents showed differences (P <0.0001) in how well they assessed BCS of the different dogs (BCS 5-8) were they most frequently identified the obese dog (BCS
8) and least frequently identified the normal weight dog (BCS 5). The age group 61 years or older
had significant difficulties (P = 0.04) in correctly assessing the normal weight dog compared to
group mean. The survey showed that periodontitis was believed to be tooth loss by the majority of
respondents, which is the Swedish name for the disease. The respondents knew that the disease can
be prevented by brushing the dog’s teeth and 75% knew that it should be performed once daily. The
respondents estimated their own level of knowledge regarding periodontitis and overweight in the
end of the survey. A positive association was observed between self-assed knowledge and the number of owned dogs (P <0.0001, R square 0.035). If respondents that had owned many dogs also had
better knowledge was tested with one question in BCS assessment but an association could not be
confirmed.
This study shows that there is a weight blindness in dog owners which needs to be addressed so that
slight overweight, or overweight dogs are not considered to be in normal body condition. Knowledge
about what BCS is and how it is performed needs to be disseminated and taught, and information
regarding the most serious consequences of overweight needs to be spread so that dog owners understand the seriousness of the disease. Animal health personnel need to inform about what periodontitis actually is and how preventive work can be done. Further studies should investigate the
reasons behind the respondents' absence of knowledge of those everyday diseases. Information to
dog owners should consider that different age groups may have different types of knowledge and
that the perceived knowledge of the dog owner can be influenced by how many dogs the person has
owned.

Main title:Övervikt och parodontit hos hund
Subtitle:en enkätundersökning kring hundägarens kunskap
Authors:Wolf, Sara
Supervisor:Söder, Josefin and Bergh, Anna
Examiner:Truelsen Lindåse, Sanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:djurägarkunskap, fetma, hund, livslängd, livskvalité, tandlossning, tandsjukdom, viktblidhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17112
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17112
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:27 Aug 2021 09:05
Metadata Last Modified:13 Jan 2022 00:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics