Home About Browse Search
Svenska


Löwenhielm, Gustav, 2021. Alternativ användning av skogsmark vid Forssjöområdet : ekonomiska konsekvenser vid olika skötselalternativ. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
886kB

Abstract

Katrineholms kommun äger och förvaltar skogsmark inom kommunen, varav 263 hektar utgörs av det så kallade Forssjöområdet. En stor del av skogsinnehavet består av och bedrivs som produktionsskog. Området där skogsinnehavet är lokaliserat erbjuder även goda möjligheter för rekreation och friluftsliv. Forssjöområdet berörs av vattentäkter som Katrineholms kommun har önskat att bevara genom att avsätta området till ett naturreservat. Katrineholms kommun har efterfrågat den här studien för att kunna tillämpa det som bakgrundsmaterial vid en eventuell avsättning, då material för detta ändamål har saknats.

Studien har genomförts som en scenarioanalys där två scenarion har upprättats för Forssjöområdet. Rådande skogsbruksplan och skötsel har jämförts med ett scenario där Forssjöområdet avsatts till naturreservat med fri utveckling. Scenarioanalysen har tagits fram genom simulering i programmet Heureka PlanWise, där olika nivåer av ränta tillämpats för de två upprättade scenariona. Ur simuleringarna som genomfördes för respektive scenario, erhölls för studien relevant information i form av avverkningsnivåer, nettointäkter samt nuvärden.

Resultatet visade att avverkningsnivåerna tenderade att stiga vid ökad ränta för scenariot där skötsel tilläts. Vid scenariot där ett naturreservat simulerades erhölls följaktligen inget skötselalternativ då fri utveckling tillämpats. Nuvärdet för de båda scenariona uppgick till positiva värden vid samtliga nivåer av ränta. Dock observerades de högsta nivåerna av nuvärde vid scenariot då virkesproduktion bedrevs i Forssjöområdet. Det observerades inte något nuvärde vid scenariot för naturreservat som översteg nuvärdet av befintlig skötsel.

,

Katrineholm municipality own and manage forest land within the community, where 263 hectares consist of the Forssjö area. A large part of the forest land within the Forssjö area is managed as production forestry, according to the forest mangement plan. The area where the forest land is located offers good opportunities such as recreational- and wildlife activities. The Forssjö area also consist of water sources, which Katrineholm municipality have ambitions to protect by making a nature reserve out of the forest land area. Due to the lack of material and knowledge regarding the subject, Katrineholm municipality have demanded this bachelor thesis with the purpose to use it as a guidline for future work with the Forssjö area.

This bachelor thesis has been perfomed as a scenario analyzis where two different scenarios were created. The management according to the forest management plan were compared to a scenario where the Forssjö area were set to be a nature reserve, without any mangement being performed. The scenario analyzis were performed through simulations in the program Heureka PlanWise, where different levels of interest rate were implemented for comparing. For each of the two scenarios when simulation was performed, relevant data such as level of area where different type of felling were done, net revenues and net present value where extracted.

The result showed that the overall level of felling rised during a increase in interest rate, for the scenario where management were allowed. For the scenario regarding nature reserve no management actions were observed due to the restriction of free development. For both scenarios, the net present value reached positive numbers for all levels of interest rate. Although the highest levels of net present value were observed in the scenario which contained management, based on the forest management plan for the Forssjö area. For the scenario where the Forssjö area were set to be a nature reserve, there were not any observations with higher net present value compared to the management scenario.

Main title:Alternativ användning av skogsmark vid Forssjöområdet
Subtitle:ekonomiska konsekvenser vid olika skötselalternativ
Authors:Löwenhielm, Gustav
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:19
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:kommun, kassaflödesanalys nuvärde, tätortsnära skog, cash flow analysis, municipality, net present value, PlanWise
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17029
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17029
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2021 06:21
Metadata Last Modified:19 Aug 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics