Home About Browse Search
Svenska


Lundberg, Hanna, 2021. Högstadieelevers erfarenhet och kunskap om jordbruk : en studie gjord bland elever i Värmland. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development


Full text not available

Abstract

I dagens samhälle har unga allt mindre kontakt med jordbruk och matproduktion. När kopplingen till jordbruk försvinner, försvinner även kunskap. Historiskt sett fördes jordbrukskunskap vidare från generation till generation. Idag behöver unga sällan reflektera över jordbruk och jordbrukskunskap. Trots att mat är något livsnödvändigt är det något som vi tar förgivet, det är något som alltid finns i våra livsmedelsbutiker. En plats för kunskap och lärande är skolan. Syftet med min studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar elevers erfarenhet och kunskap om jordbruk. Studien kommer även att undersöka skolans roll i ämnet. Uppsatsens avgränsning är Värmland. Materialet har samlats in från två skolor belägna i Säffle kommun och i Hammarö kommun. Studien består av blandade metoder, vilka är av både kvantitativa enkätmetoder och kvalitativa intervjumetoder. Totalt besvarade 135 elever enkätstudien och fyra intervjuer genomfördes med elever. För att analysera empirin används ett begrepp från Habermas fenomenologiska teori, vilket är kunskapsintresse. Resultatet från enkäterna och intervjuerna visar att hälften av eleverna inte har någon i sin närhet som bedriver ett jordbruk, medan hälften av eleverna har det. Studien visar att egna erfarenheter följt av skola, sociala medier och tv är faktorer som påverkar deras erfarenhet och kunskap. Deras egna erfarenheter beskrivs utifrån olika besök på gårdar så som kosläpp och besök på närståendes gård. Eleverna anger att de lär sig lite om jordbruk i skolan, i ämnen som bland annat SO (samhällsvetenskap), hemkunskap, biologi, historia och geografi. Det framkommer att eleverna lär sig om olika råvaror, växtodling och biologisk mångfald i skolan. I intervjuerna framkommer att eleverna hade önskat att de gick in mer på djupet i ämnet. En viktig del för deras lärande har varit studiebesök, dock har studiebesöken inte skett under högstadiet. Av resultatet framkommer att eleverna anser att det hade varit viktigt att komma ut på studiebesök mer än en gång under skolgången. Resultatet pekar på att elevernas fysiska interaktion med jordbruket har varit viktigt för deras kunskap och erfarenhet.

,

In today's society, young people have less and less contact with agriculture and food production. When the connection to agriculture disappears, knowledge also disappears. Historically, agricultural knowledge was passed on from generation to generation. Today, young people rarely need to reflect on agriculture and agricultural knowledge. Although food is something vital, it is something we take for granted, it is something that is always available in our grocery stores. A place for knowledge and learning is school. The purpose of my study is to investigate the factors that affect students' experience and knowledge. The study will also examine how schools contribute to students' knowledge of and interest in agriculture. The thesis' delimitation is Värmland. The material has been collected from two schools located in Säffle municipality and in Hammarö municipality. The study consists of mixed methods, which are of both quantitative survey methods and qualitative interview methods. A total of 135 students answered the questionnaire study and four interviews were conducted with students. To analyze the empiric, one concepts from Habermas' phenomenological theory are used, which is interest in knowledge. The results from the surveys and interviews show that half of the students do not have anyone close to them who runs a farm, while half of the students do. The study shows that their own experiences followed by school, social media and television are factors that affect their experience and knowledge. Their own experiences are described on the basis of various visits to farms such as cow releases and visits to relatives' farms. The students state that they learn little about agriculture in school. They learn about agriculture in subjects such as SO (social sciences), home economics, biology, history and geography. It appears that the students learn about different raw materials, plant cultivation and biological diversity in school. The students had wished they went into more depth on the subject. An important part of their learning has been study visits, however, the study visits have not taken place during secondary school. The results show that the students believe that it would have been important to go on study visits more than once during schooling. The results indicate that the students' physical interaction with agriculture has been important for their knowledge and experience.

Main title:Högstadieelevers erfarenhet och kunskap om jordbruk
Subtitle:en studie gjord bland elever i Värmland
Authors:Lundberg, Hanna
Supervisor:Beckman, Malin
Examiner:Alarcon Ferrari, Cristian and Bartholdson, Örjan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:ungdomar, jordbruk, lantbruk, skola, kunskap och lärande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500282
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500282
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2021 08:31
Metadata Last Modified:17 Aug 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics