Home About Browse Search
Svenska


Wharton, Fay, 2021. Boxtemperaturens effekt på antalet avvanda smågrisar : en fältstudie under svenska förhållanden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
770kB

Abstract

Att maximera antalet avvanda smågrisar per sugga har blivit ett viktigt mål inom dagens svenska grisproduktion, men fortsatt stora problem med hög smågrisdödlighet utgör en utmaning för producenterna och har negativa konsekvenser för djurvälfärden. Temperatur är en miljöfaktor som kan inverka på smågrisdödligheten och som visat sig kunna variera mellan boxar i samma stall, men få studier har undersökt omgivningstemperaturens effekt på suggornas prestation under svenska produktionsförhållanden. Syftet med studien var att ta reda på om alla boxar i samma grisningsavdelning ger den inhysta suggan samma förutsättningar att avvänja så många smågrisar som möjligt. Winpig-protokoll från en grisningsavdelning i en konventionell svensk besättning användes för att sammanställa boxvisa avvänjningsresultat (suggans kullnummer och avvand kullstorlek) från 20 grisningsomgångar. Värmekameraundersökningar utfördes vid tre tillfällen för att mäta temperaturen på suggans liggplats, i smågrishörnan samt temperaturgradienten mellan dessa i varje box och statistiska modeller upprättades för att analysera effekten av de olika variablerna. Avvänjningsresultat från 681 grisningar visade att systematiska skillnader gällande antal avvanda smågrisar fanns mellan boxar, men att dessa berodde på effekten av omgång och kullnummer, där flest smågrisar avvandes av suggor med kullnummer 2 och 3 och minskade därefter med ökande kullnummer. Däremot så påfanns ett signifikant positivt samband mellan samtliga tre temperaturvariabler och avvand kullstorlek, och dessa varierade i hög grad mellan boxarna. Ett ökat antal avvanda smågrisar hängde ihop med en ökad temperatur i boxen, vilket innebär att suggor i varmare boxar gavs bättre förutsättningar att avvänja större kullstorlekar. Mer forskning behövs för att bekräfta sambandet och för att ta reda på hur den termiska miljön på boxnivå påverkar smågrisarnas överlevnad under svenska produktionsförhållanden.

,

An increased number of weaned piglets per sow has become an important goal in contemporary Swedish pig production. However, continued high levels of pre-weaning piglet mortality constitutes a challenge for producers and has negative implications on animal welfare. Temperature is an environmental factor that can influence pre-weaning mortality and has also been known to vary between pens, but few studies on the effect of ambient temperature on sow performance have been conducted in Swedish field conditions. The aim of this study was to investigate if all pens in the same farrowing room provided the sows with equal opportunities to wean a greater number of piglets. Winpig-protocols from a farrowing room in a conventional Swedish herd was used to compile weaning results (sow parity and weaned litter size) for each pen during 20 farrowing cycles. Temperature measurements were conducted with the use of a thermal imaging camera on three occasions where the temperature on the sow resting area, in the piglet creep and the temperature gradient between these were recorded for each pen, and statistic models were set up to analyze the effect of the different variables. Analyzed results from 681 farrowings showed that there were systematic differences between pens regarding the number of weaned piglets per litter, but that these differences were caused by the effect of farrowing cycle and sow parity. The greatest number of weaned piglets occurred in second and third parity sows, and weaned litter size then decreased with increasing parity. There was a significant positive relationship between all three temperature variables and weaned litter size, and large temperature variation could be seen between pens. A greater number of weaned piglets was associated with an increased temperature in the farrowing pen, which implies that sows in warmer pens were given better prerequisites to wean a greater number of piglets. More research is needed in to confirm this relationship and to understand how thermal environment on pen level influences piglet survival in Swedish production conditions.

Main title:Boxtemperaturens effekt på antalet avvanda smågrisar
Subtitle:en fältstudie under svenska förhållanden
Authors:Wharton, Fay
Supervisor:Wallenbeck, Anna
Examiner:Andersson, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK005 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:Gris, sugga, grisning, kullnummer, box, temperatur, avvanda smågrisar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17010
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17010
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2021 09:43
Metadata Last Modified:10 Jul 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics