Home About Browse Search
Svenska


Krantz, Isabella, 2021. Pyometra hos tikar : hundägares kunskap om symptom och predisponerande faktorer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
906kB

Abstract

Uppskattningsvis en fjärdedel av tikarna i Sverige drabbas av pyometra innan tio års ålder. Pyometra
innebär att livmodern fylls med var och kan drabba alla intakta tikar. Sjukdomen kan utvecklas till
ett livshotande tillstånd om det lämnas obehandlat. I Sverige är det ovanligt att tikar kastreras i
förebyggande syfte vilket innebär att majoriteten av tikarna i landet riskerar att utveckla pyometra.
Då pyometra är en vanligt förekommande sjukdom, som dessutom kan vara livshotande, är det
viktigt att de tikar som misstänks lida av pyometra undersöks av djurhälsopersonal så att behandling
kan sättas in så tidigt som möjligt. Ju mer kunskap hundägare har om symptom och predisponerande
faktorer desto lättare blir det att som hundägare veta man bör vara uppmärksam på. Arbetet syftade
till att undersöka vad pyometra är, vilka som drabbas samt undersöka hundägares kunskap om
symptom och predisponerande faktorer på pyometra. Dessutom undersöktes vilka
omvårdnadsåtgärder som kan bli aktuella för tikar med pyometra eftersom kunskap härom är
avgörande för att djursjukskötare ska kunna ta hand om dessa tikar på bästa sätt.
De symptom som kan uppvisas av tiken varierar i både uttryck och allvarlighetsgrad-i vissa fall
har tiken kraftigt nedsatt allmäntillstånd och är i chock och i andra fall syns betydligt mildare och
diffusa symptom. Exempel på symptom är variga eller blodiga flytningar, letargi, polyuri, polydipsi
och kräkningar. Vanligen är en stängd pyometra där livmoderhalsen inte är öppen mer farlig då det
är svårare att upptäcka flytningar som är ett viktigt tecken på pyometra. Stigande ålder tillsammans
med raspredisposition är de två predisponerande faktorer som har mest stöd i litteraturen. Andra
predisponerande faktorer som har undersökts är hormonbehandlingar samt dräktighet och de har
båda förknippats med en viss ökad risk för pyometra.
Arbetet inleddes med en litteraturstudie som undersökte vilka symptom på pyometra som är
kliniskt accepterade, om och i så fall vilka predisponerande faktorer som finns och avslutningsvis
vilka omvårdnadsåtgärder som kan aktualiseras. En enkät skickades sedan ut till hundägare i Sverige
för att undersöka vilken kunskap som finns om symptom och predisponerande faktorer för pyometra.
De symptom som angavs av hundägare i enkäten är samma symptom som är kliniskt accepterade i
litteraturen. Kunskapen om predisponerande faktorer var inte lika omfattande.

,

Pyometra affects approximately a quarter of Swedish bitches before ten years of age. It is a condition
where the uterus is filled with pus and can affect all intact bitches. Pyometra could develop into a
life-threatening condition if left untreated. In Sweden, it is not standard procedure to spay bitches
without a medical reason which means that the majority of bitches are at risk of developing the
illness. Since pyometra is a common illness which is potentially life-threatening, it is vital that
bitches suspected with pyometra is examined by animal healthcare professionals to enable treatment
to begin as early as possible. The more knowledge dog owners have of symptoms and predisposing
factors, the easier it will be to know what to pay attention to. The purpose of this bachelor`s thesis
was to investigate what pyometra is, to identify any individuals at risk to develop the disease and to
investigate what dog owners know about symptoms and predisposing factors. In addition, it was also
investigated what kind of nursing interventions that could possibly be needed to treat bitches with
pyometra since good nursing skills and knowledge are essential to enable veterinary nurses to best
see to these patients.
The symptoms that can be displayed by the bitch can vary in terms of expression and severity. In
some cases, a severely depressed general condition is displayed with the bitch in chock. In other
cases, the symptoms are milder and more obscure. Examples of symptoms are vaginal discharge,
polyuria, polydipsia, lethargy and vomiting. A closed pyometra where the cervix is closed is usually
a more severe condition since it is more difficult to discover vaginal discharge which is an important
symptom. High age and genetics are the two predisposing factors with most scientific evidence and
are considered to increase the risk of developing pyometra. Other predisposing factors examined are
treatments with hormones and pregnancies and they have been linked to a limited increased risk.
This thesis started with a literature study which investigated the symptoms that are clinically
accepted, which (if any) predisposing factors have been concluded and finally, which nursing
interventions can be appropriate. A survey was then distributed among dog owners in Sweden to
study the knowledge of symptoms and predisposing factors. The symptoms reported in the survey
are the same symptoms that have been discussed in the literature. Secondly, the general knowledge
of predisposing factors appears to be less good.

Main title:Pyometra hos tikar
Subtitle:hundägares kunskap om symptom och predisponerande faktorer
Authors:Krantz, Isabella
Supervisor:Penell, Johanna
Examiner:Ntallaris, Theodoros
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:hund, hundägare, omvårdnadsåtgärder, predisponerande faktorer, pyometra, symptom
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16983
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16983
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2021 08:01
Metadata Last Modified:08 Jul 2021 01:03

Repository Staff Only: item control page