Home About Browse Search
Svenska


Arkhem, Joanna, 2021. Förekomst av stressbeteenden hos ston under de sista två veckorna av dräktigheten : en pilotstudie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vid fölning kan allvarliga komplikationer ske som behöver snabba åtgärder. På grund av detta har flera olika metoder för övervakning av dräktiga ston utvecklats. Det finns mycket kunskap kring stoets beteendeförändringar strax inför fölning men det finns få studier som undersökt tidigare tecken på fölning. Syftet med denna pilotstudie var att undersöka om det går att upptäcka tidiga tecken på fölning genom att studera stoets beteende med hjälp av övervakningskameror. Syftet var även att ta reda på om ston uppvisar tydliga stressrelaterade beteenden, om stressrelaterade beteenden ökar och om stons tidsbudget förändras i samband med fölning.

Fyra dräktiga ston spelades in i 40 minuter mellan klockan 00:00-04:00 under nätterna tolv dagar, fem dagar samt natten innan fölning med hjälp av en kamera fäst i taket ovanför boxen. De tolv filmerna analyserades med hjälp av ett program som möjliggör kodning och analysering av inspelade filmer. Programmet utgår från ett användarspecifikt etogram framtaget för denna studie där uppvisade beteenden annoteras.

Resultaten visade att vissa stressrelaterade beteenden såsom högre huvudposition, repetitiva huvudrörelser, svansviftningar och rastlöshet uppvisades hos hästarna redan tolv dagar innan fölning. Huvudpositionen var högre hos tre av de fyra hästarna under natten innan fölning jämfört med natten tolv dagar innan fölning. Tydliga svansviftningar uppvisades flertalet gånger under natten innan fölning men även i mindre utsträckning under natten tolv dagar innan fölning. Beteenden hos de fyra stona var individuella. Ett sto uppvisade repetitiva huvudrörelser, vävning och skrapning i marken under natten tolv dagar innan fölning vilket tyder på att hon upplevde stress. Enbart två av de fyra hästarna uppvisade liggbeteende och enbart under en av nätterna vilket gjorde det svårt att analysera hur stonas liggbeteende förändrades. En tendens till minskat ätbeteende, ett tecken på stress, syntes under natten innan fölning då den genomsnittliga ättiden var något mindre jämfört med de två tidigare nätterna.

Slutsatsen var att en del stressrelaterade beteenden kan ses hos dräktiga ston redan tolv dagar innan fölning och att dessa beteenden kan ses till viss del med hjälp av en övervakningskamera. Inom det tidsspann som studerades kunde det inte antas att tidsbudgeten förändras närmare fölningen. Denna studie kan ligga till grund för vidare studier med ett större urval av hästar samt studier då varje häst följs under en längre tid för att öka förståelsen för huruvida stons tidsbudget och aktivitetsmönster förändras i samband med fölning.

,

During foaling, complications with serious consequences can occur. Because of this, several methods of monitoring pregnant mares have been developed. Much is known of the mare’s behavioural changes just before parturition but less is known about earlier signs of foaling. The purpose of this study was to examine if earlier signs of foaling can be discovered by analysing the behaviour of the mare with the use of surveillance cameras and find out if mares show signs of stress, if stress-related behaviours increase and if mares’ time budgets change prior to foaling.

Four pregnant mares were videorecorded between midnight and 04:00 for a continuous sequence of 40 minutes during the nights twelve, five and the night before parturition using a camera mounted in the ceiling above the stall. The twelve videos were analysed using a software that allows coding and analysing of pre-recorded footage using a specific ethogram developed for this study.

The results showed that stress-related behaviours such as a higher head position, repetitive head movements, tail swishing and restlessness were exhibited in some horses as early as twelve days before parturition. The head position was higher during the night before parturition compared to the night twelve days before parturition. Obvious tail swishing was shown multiple times during the night before parturition but also to a lesser extent during the night twelve days before parturition. The behaviour of the four mares was individual. One mare showed both repetitive head movements, weaving and scraping the ground during the night twelve days before parturition which might indicate that she experienced stress. Only two of the four mares were lying and only during one of the three nights which made it irrelevant to analyse how their lying behaviour changed. A tendency of decreased eating was shown during the night before parturition as the average eating time was slightly less compared to the two earlier nights.

The conclusion was that some stress-related behaviours can be observed in pregnant mares as early as twelve days before parturition and that these behaviours can to a certain extent be seen using a surveillance camera. It could not be assumed within the studied time span that the time budget changes prior to foaling. This study can be used as a basis for further research with a larger selection of horses where each horse is followed for a longer time leading up to parturition to investigate whether mares’ time budgets and activity patterns change and how early this can be seen.

Main title:Förekomst av stressbeteenden hos ston under de sista två veckorna av dräktigheten
Subtitle:en pilotstudie
Authors:Arkhem, Joanna
Supervisor:Löfgren, Maria and Haubro Andersen, Pia and Hernlund, Elin and Jernbom, Linus
Examiner:Rhodin, Marie
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K 124
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:fölning, stress, övervakningskamera, beteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16963
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16963
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2021 11:54
Metadata Last Modified:06 Jul 2021 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics