Home About Browse Search
Svenska


Rahunen, Nadja and Thelander, Sofia, 2021. OraStripdx : ett tioldetektionstest vid parodontal sjukdom. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den vanligaste sjukdomen hos hund som ses på klinik är parodontal sjukdom, cirka 85 % av hundar
över tre år är drabbade. Ett tidigt stadium av parodontal sjukdom, gingivit, kan oftast reverseras med
hjälp av tandborstning och korrekt tandvård. Trots detta är det färre än 4 % av hundägare i Sverige
som borstar tänderna på sin hund dagligen. Många hundägare upplever att hunden blir stressad och
svårhanterlig vid tandborstningen och därför undviks detta. I denna studie undersöktes halten tiol i
munhålan med hjälp av OraStripdx. Mängden tiol är direkt korrelerad till graden av parodontal
sjukdom. OraStripdx kan fungera som ett hjälpmedel för att detektera parodontala sjukdomar. I
studien ingick 22 hundar vars tänder borstades en gång per dag under 14 dagar. Vid fyra tillfällen,
innan behandling (dag 1), efter en vecka (dag 7), efter sista behandling (dag 14) och 2 veckor efter
avslutad behandling (dag 29) utförde en legitimerad veterinär som är doktorand i odontologi en
bedömning av munhälsan. I bedömningen ingick kontroll av mängden plack, tandsten och
gingivastatus samt en mätning av tiolhalten med OraStripdx. Alla ingående bedömningar av
munhälsan poängsattes utifrån skalor. OraStripdx har en sex-gradig skala. Plack, tandsten och
gingiva har en fyra-gradig skala.

Tiolhalten för dag 14 var signifikant lägre än dag 1 (p=0,00009). Dag 1 var medelvärdet för tiolhalt
2,0, dag 14 var medelvärdet 1,1 och dag 29 hade medelvärdet ökat till 2,81. Vid första bedömningen
dag 1 hade alla hundar plack. Vid bedömningen dag 14 var det ingen hund som hade plack.
Gingivaindex för dag 14 var signifikant lägre än dag 1 (p=0,0009). Vid dag 29 hade samtliga hundar
förutom en återfått plack. Hundarnas stressnivå bedömdes också i samband med tandborstning
utifrån en sex-gradig skala (FAS, Fear, Anxiety, Stress). Hundarnas bedömda stressnivå gick ner
under studiens två veckor och var signifikant lägre i samband med sista tandborstningen jämfört
med första (p=0,0009).

Denna studie indikerar att OraStripdx kan användas för att utvärdera tandborstning. OraStripdx kan
ge en indikation åt vilket håll munhälsovården är på väg för hunden. OraStripdx kan indikera om
tandborstningen behöver förbättras antingen i frekvens eller kvalité på utförandet. Tandborstning
ger en positiv effekt på munhälsan redan efter sju dagars tandborstning. I studien framgår det att det
tar mindre än två veckor att vänja undervisningshundarna vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet)
vid tandborstning. Dessa resultat kan användas av djurhälsopersonal för att motivera djurägare att
borsta tänderna på sin hund.

,

The most common disease in dogs in veterinary clinics is periodontal disease, about 85 % of dogs
over three years of age are affected. Early-stage periodontal disease, gingivitis, may be reversible
with toothbrushing and correct oral care. Despite this, less than 4 % of Swedish dog owners brush
their dog’s teeth every day. Many dog owners experience stressed behavior and unwillingness in
their dogs to cooperate. In this study the level of thiol was examined with OraStripdx. The amount
of thiol in the oral cavity is directly correlated with the degree of periodontal disease. OraStripdx,
therefore, could possibly be used as an aid for discovering periodontal disease. In this study 22 dogs
were included, their teeth were brushed once daily for 14 days. At four occasions; before treatment
(day 1), after one week (day 7), after last treatment (day 14) and 2 weeks after finished treatment
(day 29), a veterinarian, who is a PhD-student in odontology, did an assessment of the oral health
care in the dogs. The assessment included a control of dental plaque, calculus, gingivitis and a
measurement of thiol with OraStripdx. All the included measurement of the oral cavity was graded
with scales. OraStripdx with a six-degree scale, dental plaque, calculus and gingivitis with a fourdegree scale.

The degree of thiol day 14 compared to day 1 was significant lower (p=0,00009). At day 1, the
average value for thiol was 2,0, at day 14 the average value was 1,1 and the average value for day
29 had increased to 2,81. During the measurements at day 1, all the dogs had dental plaque. The
measurements at day 14 showed that none of the dogs had dental plaque. Gingivitis index day 14
was significantly lower than day 1 (p=0,00009). At day 29 all the dogs, except one, had dental plaque
present again. Throughout the study, the level of stress in the dogs during toothbrushing was graded
using a six-degree scale (FAS scoring system, Fear, Anxiety, Stress). The level of stress in the dogs
decreased during the two weeks of the study and was significant lower the last day of toothbrushing
compared to the first (p=0,0009).

This study suggests that OraStripdx can be used to evaluate toothbrushing. OraStripdx can give an
indication of the direction in which the dog´s oral health care is heading. OraStripdx can indicate if
the toothbrushing needs to improve either in frequency or quality. Toothbrushing has a positive
effect on the oral health in dogs already after seven days of toothbrushing. This study also showed
that it took less than two weeks to adapt the dogs in the study at SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet)
to the treatment. These results may be used by animal healthcare professionals to motivate the pet
owners to brush the teeth on their dogs.

Main title:OraStripdx
Subtitle:ett tioldetektionstest vid parodontal sjukdom
Authors:Rahunen, Nadja and Thelander, Sofia
Supervisor:Olsén, Lena and Enlund, Karolina
Examiner:Pettersson, Ann
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:andedräkt, FAS, hund, gingivit, munhälsa, plack, positiv förstärkning, tandborstning, tandsten, tiol
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16962
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16962
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2021 12:29
Metadata Last Modified:01 Sep 2022 23:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics