Home About Browse Search
Svenska


Lärka, Julia and Palmqvist, Linda, 2021. Samstämmighet mellan svenska hundägares uppfattning om hundens kroppshull och hullbedömning gjord av djurhälsopersonal. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
972kB

Abstract

Övervikt hos hund är ett vanligt förekommande problem som kan leda till negativa konsekvenser
för hundens hälsa och välmående. En global prevalens av övervikt eller fetma hos hund har
estimerats till 22–40%. Hundägaren tycks inte alltid vara medveten om att hunden faktiskt är
överviktig eller är inte införstådd med konsekvenserna av hundens övervikt. Tidigare forskning har
kunnat påvisa att hundägare tenderar att underskatta kroppshullet på sin hund, speciellt om hunden
är överviktig. Flertalet studier har även påvisat en rad riskfaktorer för övervikt hos hund som är
relaterade till hundägaren respektive hunden.
Syftet med detta kandidatarbete i djuromvårdnad var att undersöka svenska hundägares
uppfattning om sin hunds kroppshull och hur denna uppfattning överensstämmer med en
hullbedömning gjord av djurhälsopersonal. Vidare undersöktes om hundägarna blev bättre i sin
hullbedömning efter information om en hullbedömningsskala. Det undersöktes även om det fanns
faktorer som påverkade hundägarens hullbedömning respektive hundens kroppshull. Via fysiska
träffar fick hundägaren skatta sin hunds kroppshull förutsättningslöst (före utbildning). Därefter fick
hundägaren information om en niogradig hullbedömningsskala och fick sedan hullbedöma sin hund.
Slutligen utförde djurhälsopersonalen sin hullbedömning. I studien deltog 64 hundägare med totalt
82 hundar. För de statistiska analyserna delades hundägarna in i grupper med hänsyn till ålder,
hundvana och definierad könsidentitet och faktorer som relaterade till hundarna inkluderade kön
(tik/hane), ålder (X år) och kastrationsstatus (kastrerad/intakt). Data bearbetades deskriptivt och med
kopplade statistiska analyser.
Resultatet visade att hundägare tenderade att underskatta kroppshullet på både sin normalviktiga
och överviktiga hund och detta var tydligast i skattningen före utbildning. Efter utbildning om
hullbedömningsskalan var det en mindre andel hundägare som underskattade kroppshullet på sin
hund i kategorierna normal och övervikt. Hundägare i gruppen med medelgod tidigare hundvana
(1–3) och gruppen med stor tidigare hundvana (4–12) skiljde sig signifikant från
djurhälsopersonalens hullbedömning i skattningen före utbildning (p = 0,01 respektive p = 0,003).
Detsamma gällde för åldersgruppen 19–37 år och 55–73 år (p = 0,03 respektive p = 0,006).
Åldersgruppen 38–55 år samt gruppen med ingen tidigare hundvana (0) skiljde sig inte från
djurhälsopersonalen i sin skattning före utbildning. Efter utbildning skiljde sig ingen av de olika
grupperna jämfört med djurhälsopersonalens hullbedömning. En signifikant association kunde
påvisas mellan hundens ålder och hullbedömningsindex (body condition score; BCS) där hundens
BCS ökade i takt med hundens ålder (p = 0,0002). Det kunde också påvisas att kastrerade hundar
hade högre BCS än intakta hundar (p = 0,006). I denna studie var prevalensen av övervikt bland de
deltagande hundarna 37 %.
Det viktigaste resultatet i denna studie var att hundägarna kunde ta till sig utbildning i
hullbedömning vilket skapar möjlighet att utveckla det preventiva arbetet för övervikt hos hund.
Utöver detta kunde studien, med stöd från tidigare forskning, belysa faktorer som påverkade såväl
hundens kroppshull som hundägarens hullbedömning. Emellertid måste studiens resultat tolkas med
försiktighet med tanke på dess begränsningar i urval. Vidare forskning behövs om hur hundägare
kan utbildas om övervikt och hullbedömning, samt undersökningar av olika riskfaktorer för övervikt
hos hundar i Sverige

,

Overweight in dogs is a common problem, which can lead to negative consequences for the
dog’s health and well-being. A global prevalence of overweight dogs has been estimated to 20–44%.
Dog owners do not always seem to be aware of their dog being overweight or the consequences of
the condition. Previous research has shown that dog owners tend to underestimate the body
composition of their dog, especially if their dog is prominently overweight. Studies have also linked
risk factors for overweight in dogs to factors relating to the owner as well as to the dog.
The aim of this bachelor’s thesis in veterinary nursing was to investigate Swedish dog owners'
perception of their dogs’ body composition and whether the perception correlated with a body
condition assessment made by animal health-care personnel. It was further investigated if the dog
owner's body assessment was improved after information about a Body Condition Score (BCS)
chart. Furthermore, factors that affected the owner's BCS assessment as well as factors affecting the
dog's BCS were investigated. In the study, firstly, the dog owner estimated their dog’s body
composition before education. After this, the dog owners received information from a nine-point
BCS chart to assess body composition of their dog. Finally, the animal health-care personnel made
their BCS assessment. The study included 64 dog owners with 82 dogs. For the statistical analyses,
dog owners were categorised into groups based on age and previous dog ownership and the dogs
were categorized for the variables sex (female/male), age (x age cateogires) and neutering status
(neutered/intact). Data were processed descriptively and in statistical analyses.
The results showed that dog owners tended to underestimate the body composition of both their
normal-weight and overweight dogs and mainly in the assessment before education. After education
on the BCS-chart, a smaller proportion of dog owners underestimated the BCS of their dog.
Furthermore the results showed that dog owners in the group with moderate previous dog ownership
(1–3) and the group with great previous dog ownership (4–12) differed significantly from the animal
health-care personnel's BCS- assessment in their assessment before education (p = 0,01 and p =
0,003, respectively). The same applied to the age group 19–37 years and 55–73 years (p = 0,03 and
p = 0,006). The age group 38–55 years and the group with no previous dog ownership (0) did not
differ from the animal health-care personnel in their assessment before education. After education
about the BCS- chart, none of the groups differed compared to the BCS assessment made by animal
health- care personnel. A significant association between the dog´s age and the BCS could be seen
where the dog´s BCS increased with increasing age (p = 0,0002.) It could also be shown that
neutered dogs had a higher BCS than intact dogs (p = 0,006). In this study the prevalence of
overweight among the participating dogs was estimated to be 37 %.
The most important result in this study was that dog owners improved in their BCS assessment
after education in how to use a BCS chart. This provides an opportunity to improve preventive health
care and avoid canine obesity development. In addition, with support of previous research, the study
could confirm factors that affected both the BCS of the dog and the BCS assessment made by the
owner. However, the results from this study must be interpreted with slight caution given its
limitations with regards to a small study population based on volunteer participation. Further
research is needed concerning optimal dog owner education in canine obesity problems and BCS
assessment as well as more studies examining risk factors for overweight in dogs among the Swedish
dog population.

Main title:Samstämmighet mellan svenska hundägares uppfattning om hundens kroppshull och hullbedömning gjord av djurhälsopersonal
Authors:Lärka, Julia and Palmqvist, Linda
Supervisor:Söder, Josefin
Examiner:Penell, Johanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:body condition score, hullbedömning, hullbedömningsskala, hund, hundvana, kastrationsstatus, riskfaktorer, svenska hundägare, ålder, övervikt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16959
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16959
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2021 08:52
Metadata Last Modified:02 Jun 2022 23:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics