Home About Browse Search
Svenska


Lund Nyberg, Freja and Torkelsson, Cornelia, 2021. Djurägarens upplevelser i samband med avlivning av hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Att avliva sitt djur är ett beslut som många djurägare en dag kommer att behöva ta,
hur ont det än gör. Med anledning av denna svåra stund är det av största vikt att det
görs på rätt sätt samt att hänsyn tas till djurägarens önskningar för att göra
upplevelsen, trots ändamålet, så bra som möjligt. För att möjliggöra detta krävs
kunskap kring de upplevelser djurägare har från avlivningar de närvarat vid.
Detta kandidatabete gjordes med anledning av den bristande kunskap som finns
gällande djurägares upplevelser i samband med avlivning av hund. Syftet avsåg att
skapa en bild av dessa upplevelser och känslor, och på vilket sätt man som
djurhälsopersonal kan påverka dessa. Studien består av en litteraturstudie och en
enkätstudie, vilken skickades ut i 30 hundgrupper på sociala medier. De enkäter
som var ofullständiga, rörde sig om andra djurslag än hund samt de enkäter där
djurägaren inte närvarat vid avlivning exkluderades, vilket resulterade i 977
användbara enkäter. Frågorna utformades för att bilda en uppfattning om hur
djurägare upplevt hela processen från bokning av avlivning till omhändertagande
av kroppen efteråt, samt hur stor roll personalen hade i dessa upplevelser.
Med förväntningarna att majoriteten utav enkäterna skulle redogöra för specifika
negativa händelser, pekar studiens resultat på att majoriteten av respondenterna har,
förutom sorgen från förlusten av sin hund, överhängande positiva upplevelser från
hela processen. Upplevelserna i samband med avlivningstillfället varierade mellan
respondenterna, där sorg, tomhet och förtvivlan var de mest förekommande. Något
som uppmärksammade författarna var att 83 % av respondenterna inte blev
erbjudna någon form av stöd/kontakt efter avlivningen vilket studien antyder att det
finns ett behov av. Av de negativa upplevelserna som uppdagas i enkäterna visar
många av dem på ett samband med bristande kommunikation. Eftersom
kommunikation och interaktion med djurägaren är en grundläggande aspekt inom
djurhälsovården, kan en förbättring av detta resultera i en förbättring av vården som
tillfredsställer alla parter.

,

To let a beloved animal go is a decision that a lot of pet owners one day will have
to make, no matter how bad it hurts. Due to this difficult time, it is of the utmost
importance that it is done in the right way and that the pet owner's wishes are taken
into account in order to make the experience, despite the purpose, as good as
possible. To make this possible, knowledge is required about the experiences pet
owners actually carry from the euthanasia they have attended.
This bachelor thesis was done due to the lack of knowledge that exists regarding
pet owner´s experiences in connection with euthanasia of a dog. The aim was to
create an image of these experiences and feelings, and in what way you as an animal
health professional can influence these. The study consists of a literature study and
a survey which was sent out in 30 dog groups on social media. Incomplete survey
responses, surveys concerned animals other than dogs and surveys where the pet
owner was not present during the euthanasia were excluded, which resulted in 977
useful surveys. The questions were formulated in such a way as to find out how pet
owners experienced the entire process from booking the euthanasia to how the body
was taken care of afterwards, and how much the animal health professionals
affected these experiences.
With the expectation that the majority of the surveys would report on specific
negative situations, the results of the study indicate that the majority of the
respondents have, in addition to the grief from the loss of their dog, imminent
positive experiences from the entire process. The experienced emotions in
connection with the euthanasia varied among the owners, with grief, emptiness and
despair being the most common. Something that drew the authors´ attention was
that a total of 83 % of the respondents hadn´t been offered any form of
support/contact following the euthanasia, which the present study also suggest is a
need. Of the negative experiences discovered in the surveys, many of them show a
connection with a lack of communication. Since communication and interaction
with the pet owner is a fundamental aspect of animal health care, improved
communication skills can with good opportunities result in an improvement of the
animal health care that satisfies all parts.

Main title:Djurägarens upplevelser i samband med avlivning av hund
Authors:Lund Nyberg, Freja and Torkelsson, Cornelia
Supervisor:Svonni, Elin
Examiner:Ekman, Lisa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:avlivning, djur, djurhälsopersonal, djurägare, hund, kommunikation, sorg, upplevelse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16958
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16958
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2021 08:29
Metadata Last Modified:06 Jul 2021 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics