Home About Browse Search
Svenska


Hogrell, Felicia, 2021. Veterinärbrist eller bristande arbetssituation? : en studie över svenska veterinärers arbetssituation och psykiska välbefinnande. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Branchorganisationen för svensk djursjukvård har under det senaste året larmat om en brist på legitimerade veterinärer. Samtidigt visar studier att veterinärer på många håll har en hög arbetsbelastning och upplever mycket stress i arbetet. Svenska veterinärer har även en hög sjukfrånvaro såväl generellt som för psykiatriska diagnoser. De närmaste åren väntas två stora utmaningar för veterinärkåren vara att öka antalet utbildningsplatser på djursjukskötar- och veterinärprogrammet samt psykisk ohälsa.

Denna studie syftar till att bidra med en ökad förståelse för hur kliniskt verksamma svenska veterinärer ser på sin arbetssituation och på sitt psykiska välbefinnande. Förhoppningen är att detta skall leda till en ökad medvetenhet och kunskap kring yrkesgruppens arbetssituation. På så sätt kan arbetet på sikt medverka till att förbättra veterinärers arbetsrelaterade psykiska hälsa.

För att studera detta utformades en webbenkät riktad till kliniskt verksamma veterinärer. Enkäten innefattar frågor kring hur respondenten upplever sin arbetssituation samt sitt psykiska välbefinnande. Frågeformuläret består av 13 frågor varav tre med flera delfrågor. Under hösten 2020 mailades enkäten ut till Svenska Veterinärförbundets medlemmar, lades upp på Distriktsveterinärernas medarbetarwebb och spreds på Veterinärmagazinets hemsida samt i Facebookgrupper vars medlemmar uteslutande består av veterinärer. Webbenkäten var öppen i 19 dagar och besvarades fullständigt av 503 personer.

Svarsresultatet visar bland annat att tre fjärdedelar av respondenterna arbetar övertid varje vecka (76 %), vilket tyder på mycket hög arbetsbelastning inom gruppen. Bland veterinärer inom smådjurspraktik och blandad praktik uppgav en hög andel (55–64 %) att de upplever att arbetssituationen påverkar deras psykiska hälsa negativt. Förvånande är att 70 % av samtliga respondenter samtidigt svarade att de trivs bra eller mycket bra med sitt arbete. En självskattning av de svarandes psykiska välbefinnande ger en medelpoäng som talar för att veterinärer som arbetar inom smådjurspraktik har ett lägre genomsnittligt psykiskt välbefinnande än den svenska befolkningen i stort. Anmärkningsvärt är att veterinärer inom smådjurspraktik både upplever att deras arbetssituation påverkar dem negativt i en högre utsträckning, samt skattar sitt psykiska välbefinnande lägre än andra veterinärer. Övriga yrkesgrupper uppger att arbetssituationen påverkar dem negativt i en lägre grad, samt skattar sitt psykiska välbefinnande högre i en större utsträckning.

Studiens resultat talar för att stöd från kollegor samt kontakt med djurägare är områden i arbetet som fungerar bra eller mycket bra för majoriteten av studiens deltagare. Undersökningen visar även flera områden med förbättringspotential inom veterinärers arbetsmiljö. Exempel på sådana är tillräcklig tid för varje patient, balanserad arbetsbelastning och tillräcklig lön för sin arbetsinsats. Detta kan vara bidragande faktorer till att veterinärer har en hög andel sjukskrivningar. Kanske är det också omständigheter som medverkar till att en betydande andel av studiens deltagare skattar sitt psykiska välbefinnande lågt. Även om resultatet från denna undersökning ej kan förväntas beskriva situationen för samtliga kliniskt verksamma veterinärer, visar det på tydliga tendenser bland en betydande andel av dem. Resultatet indikerar att en bristande arbetssituation kan vara en bidragande orsak till den eventuella veterinärbristen.

,

During the last year, The Swedish Federation of Green Employers have warned about a shortage of
licensed veterinarians. Concurrent studies show that many veterinarians have a heavy workload and
experience a high level of stress at work. In addition, Swedish veterinarians have an increased risk
of sick leave both in general and in psychiatric diagnoses. In the upcoming years, the veterinary
field will face two major challenges; mental illness as well as an increased number of students in
the veterinary nursing and veterinary program.

This study aims to contribute to an increased understanding of how clinically active Swedish veterinarians view their work situation and their mental health. The aspiration of this study is to shine a
light on the working conditions of the veterinary clinicians and hopefully contribute to improving
the mental health for veterinarians in the future.

The study was conducted as an online survey that was designed specifically for clinically active
veterinarians. The questionnaire includes questions about how the respondent experiences his or her
work situation and mental well-being. The online survey consists of 13 questions, three of those
have several sub-questions. During the autumn of 2020 the questionnaire was emailed to the Swedish Veterinary Association's members, posted on the District Veterinarians' employee website and
distributed on Veterinärmagazinet's website and in Facebook groups whose members consist exclusively of veterinarians. The questionnaire was open for 19 days and was answered completely by
503 participants.

The results show that three quarters of the respondents work overtime every week (76%), which
indicates a high workload within the group. Among veterinarians in small animal practice and mixed
practice 55-64% feel that their work situation has a negative effect on their mental health. Surprisingly enough 70% of all the respondents at the same time enjoy their work well or very well. A selfassessment of the respondents' mental well-being gives an average score that indicates that veterinarians in small animal practice have an average mental well-being that is low compared to the
Swedish population as a whole. It is notable that veterinarians in small animal practice both experience that their work situation has a negative effect on them to a greater extent, and value their
mental well-being lower than other veterinarians. Remaining groups state that the work situation
has a less negative effect on them, and value their mental well-being higher.

The results indicate that support from colleagues and contact with animal owners are areas in work
that works well according to a majority of the study participants. The survey also shows several
areas with potential for improvement within veterinarians' work environment. For example, enough
time for each patient, balanced workload and sufficient salary for your work effort. This may contribute to veterinarians’ high proportion of sick leave, and perhaps also to the fact that many of the
participants in this study consider their mental well-being low. Although the results from the study
cannot be considered to describe the situation for all Swedish clinical veterinarians, it shows clear
trends among a significant proportion of them. The results of this study indicashortage of veterinarians.

Main title:Veterinärbrist eller bristande arbetssituation?
Subtitle:en studie över svenska veterinärers arbetssituation och psykiska välbefinnande
Authors:Hogrell, Felicia
Supervisor:Röcklinsberg, Helena
Examiner:Lindsjö, Johan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:arbetsmiljö, veterinäretik, moralisk stress, psykiskt välbefinnande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16955
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16955
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2021 08:27
Metadata Last Modified:06 Jul 2021 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics