Home About Browse Search
Svenska


Jädernäs, Jennika and Tjernberg, Erika, 2021. Blågröngrå system i kallt klimat. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

Det finns stora möjligheter och behov att kombinera urbaniseringens markanspråk med grön urban infrastruktur och i det arbetet säkra en hållbar dagvattenhantering. Att som landskapsarkitekt arbeta med detta är viktigt eftersom markanspråken ökar mängden hårdgjorda ytor i städer vilket samtidigt reducerar grön urban infrastruktur. Detta innebär i förlängningen förlorade ekosystemtjänster och är problematiskt eftersom vi människor är starkt beroende av dem. Större mängd hårdgjord yta ökar dessutom den urbana avrinningen vilket i sin tur ökar översvämningsrisken och föroreningsgraden i dagvattnet. De rådande klimatförändringarna innebär tillika att Sverige väntas få en ökad nederbördsintensitet och i kallt klimat, där snö, is och tjäle påverkar den urbana marken, är infiltrationsmöjligheterna i dagsläget begränsade under vintern. Därför är syftet med det här arbetet att föreslå klimatanpassade åtgärder för gaturum i kallt klimat gällande dagvattenhantering och grön urban infrastruktur. För att åstadkomma detta sammanfattas dessa åtgärder i ett platsspecifikt gestaltningsförslag på Fabriksgatan i Örnsköldsvik (i härdighetszon fem) med tekniska typsektioner som grund.

Ett blågröngrått system möjliggör multifunktionella ytor där flera funktioner kan samexistera. Med dessa system kan trafik, dagvattenhantering och grön urban infrastruktur alla få plats på samma ytor. Huvudkomponenten i ett blågröngrått system är makadam, krossad sten som inte innehåller några nollfraktioner. Porositeten i detta material möjliggör utrymme för växternas rötter, vatten och syre vilket i många fall inte finns i traditionella urbana växtbäddar. När dagvattnet leds ned i makadambäddarna har materialet också en fördröjande, renande och magasinerande förmåga vilket minskar översvämningsrisken i dagvattensystemet och förbättrar vattenkvaliteten i recipienterna.

Typsektionerna visar hur regnbäddar, skelettjordar för träd i hårdgjord yta och öppna förstärkningslager under hårdgjord yta skulle kunna byggas upp i kallt klimat. Fabriksgatan, som idag är totalt hårdgjord, skulle med gestaltningsförslaget bli en klimatanpassad gata. Gestaltningen utgår från ett blågröngrått system baserat på typsektionerna och möjliggör för fler och nya växter i Örnsköldsvik. På grund av systemens genomsläpplighet hålls vinterfukt borta från växternas rötter vilket innebär att växter med lägre härdighetsangivelse än zon fem kan presenteras på Fabriksgatan. Gestaltningsförslaget visar också en förbättrad dagvattenhantering eftersom 23% av Fabriksgatans yta utrustats med regnbäddar, detta innebär att gatans nya gestaltning skulle kunna magasinera 306 kubikmeter dagvatten. Detta innebär också att den snö som faller i regnbäddarna inte behöver forslas bort och deponeras och 472 kubikmeter snö skulle magasineras i februari.

,

There are great opportunities and needs to combine the land claim of urbanization with green urban infrastructure (GUI) and in that process ensure sustainable stormwater management. As a landscape architect, it is crucial to work with this since GUI often is replaced by paved surfaces when cities change through densification or expansion. The loss of GUI means that urban ecosystem services, which we humans are strongly dependent on, are lost. A larger amount of paved surfaces also increases the urban runoff, which in turn adds to the risk of flooding as well as the degree of pollution in stormwater. With the climate changes occurring, an increasing precipitation intensity is expected in Sweden and the infiltration capacity of stormwater during winter is low due to snow, ice and frozen ground in the areas in cold climate. The objective of the project is to present climate-sustainable solutions regarding stormwater management and GUI in cold climate. To accomplish this a site-specific design proposal for Fabriksgatan in Örnsköldsvik (in hardiness zone 5) is presented and has technical type solutions as a basis.

A blue-green-gray system (BGG-system) enables surfaces where multiple functions can coexist, traffic, stormwater management and GUI for example can all fit in the same area. The main component of a BGG-system is macadam, crushed stone without small fractions. The porosity of the macadam enables space for the plants’ roots, water, and oxygen, which in many cases is not found in traditional urban plant beds. When the stormwater reaches the macadam, the material also has a delaying, purifying, and storing ability of the water, which reduces the risk of flooding in the stormwater system and improves the water quality in the recipients.

The type solutions show how rain gardens, skeletal soil for trees in paved surfaces and structural soil under paved surfaces can be built in cold climate. With the design proposal Fabriksgatan, which today is totally paved, would become a climate-adapted street. The design builds upon a BGG-system based on the type solutions and enables more and new vegetation in Örnsköldsvik. Due to high permeability in the systems, a satisfying oxygen level for the plant roots occurs, which means that plants with lower hardinesszone than zone five can thrive on Fabriksgatan. The design proposal also shows improved stormwater management as 23% of Fabriksgatan's area is equipped with rain gardens, this means that the street's new design could store 306 cubic meters of stormwater. During wintertime, snow can also be stored on the rain gardens’ surface which reduces the amount of snow that needs to be removed and deposited. In February, 472 cubic meters of snow would be stored on Fabriksgatan (instead of zero).

Main title:Blågröngrå system i kallt klimat
Authors:Jädernäs, Jennika and Tjernberg, Erika
Supervisor:Rabenius, Gudrun
Examiner:Nilsson Varhelyi, Hildegun and Butler, Emma and Ahrland, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Blågröngrå system, dagvattenhantering, regnbädd, skelettjord, kallt klimat, grön urban infrastruktur, klimatanpassning, ekosystemtjänster, gatugestaltning, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500308
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500308
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Aug 2021 11:49
Metadata Last Modified:24 Aug 2021 01:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics