Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Emelie, 2021. Urbana kolsänkor : utformning av kolinlagrande vegetationsytor i staden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
17MB

Abstract

I ett föränderligt klimat behöver landskapsarkitekten verktyg för att genom planering, förvaltning och gestaltning åstadkomma hållbara stadsbyggnadslösningar. Trädens bidrag med ekosystemtjänster genom kolinlagring undersöks internationellt utifrån dess roll i klimatarbetet. vilket också kan utgöra ett argumentationsunderlag för nyttan av gröna miljöer i staden. Med naturvägledning som verktyg möjliggörs fortsatta samtal om relationen mellan grönska, klimatförändringar och stadsbyggnad samtidigt som kunskapen om naturens processer förs vidare. Det här examensarbetet undersöker hur landskapsarkitekten, genom gestaltning kan möjliggöra för och förmedla nyttan av, kolinlagring i multifunktionella, urbana vegetationsytor. I fördesignfasen användes en litteraturöversikt och intervjuer för att få underlag till förhållningspunkter och faktorer för kolinlagring som verktyg för den gestaltande landskapsarkitekten. Med skissande som metod utvecklades i designfasen ett gestaltningskoncept och utifrån en platsanalys applicerades förstudiens faktorer på ett fallstudieområde. I ett gestaltningsförslag för en yta på Sveriges lantbruksuniversitets campus Ultuna gavs förslag på växtval, växtbäddssubstrat och skötsel som enligt förstudien främjar kolinlagring. I postdesignfasen presenterades gestaltningen med illustrationer och tillhörande skyltningstexter, som utifrån naturvägledningens filosofi berättar om kolinlagring. Gestaltningsförslaget illustrerar hur kolinlagring kan kombineras med värden för rekreation samtidigt som nyttan av ekosystemtjänsten genom skyltning kan förmedlas till platsens besökare. Den avslutande diskussionen slår fast att det finns flera faktorer som påverkar kolinlagringen och att de går att kombinera med andra värden i en urban grönyta. En slutsats av arbetet är att det finns flera sätt genom vilka landskapsarkitekter kan främja kolinlagring i städer, genom såväl gestaltning som planering och att detta vidare måste studeras.

,

In a changing climate landscape architects need tools for planning, management and design to achieve sustainable solutions in city planning. The contributions of trees through ecosystem services via carbon sequestration is investigated internationally based on its roll in climate work and as an argument for the benefits of green urban spaces. Nature interpretation as a tool has the ability to keep the conversation about the relationship between greenery, climate change and city planning alive and at the same time make sure that the knowledge about natural processes are passed forward. The purpose of this thesis is to investigate how landscape architects, through design, can support carbon sequestration and mediate its benefits in urban multifunctional green spaces. In a pre-design phase a literature review and interviews were used as a method to put up principles for carbon sequestration as a tool for landscape architects to use when designing. In the design phase a design concept was developed through sketching and based on a site analysis the principles from the pre-design phase were applied on a case study site. In a design proposal for a case study site at the Ultuna campus of the Swedish University of Agricultural Sciences suggestions for species selection, plant substrate and management strategies that promote carbon sequestration were given. In the post-design phase presentation material were developed and with the philosophy of nature interpretation signs, telling about carbon sequestration, were created. The final discussion determines that there are several factors that affects carbon sequestration and that they can be used when designing multifunctional urban greens space. The work of this thesis draws the conclusion that there are several ways through which landscape architects can promote carbon sequestration in urban areas, through design as well as through city planning, and that this subject need further investigation.

Main title:Urbana kolsänkor
Subtitle:utformning av kolinlagrande vegetationsytor i staden
Authors:Andersson, Emelie
Supervisor:Rabenius, Gudrun
Examiner:Nordh, Helena and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, kolsänka, kolinlagring, Uppsala, naturvägledning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500264
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500264
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2021 10:56
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 12:00

Repository Staff Only: item control page