Home About Browse Search
Svenska


Hult Broman, Ellinor and Yousef, Teresa, 2021. Att skapa upplevelsevärden med dagvatten som resurs : ett gestaltningsförslag för Nytorps gärde. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

Medelnederbörden ökar och sannolikheten för skyfall ökar också. Mer dagvatten behöver omhändertas i Stockholm. Dessutom minskar grönområdena i Stockholm på grund av förtätning. Men däremot kan hållbar dagvattenhantering vara en resurs i gestaltning av urbana miljöer. Stockholm stad har beslutat att bygga 700 nya bostäder i området kring Nytorps gärde. Kommunen vill ge plats åt hållbar dagvattenhantering när staden förtätas. Nytorps gärde är beläget i en dal i det större området och är därför en bra yta för hållbar dagvattenhantering.

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur den nya stadsparken Nytorps gärde kan gestaltas, utifrån det skede i processen som projektet är i baserat på de offentliga dokumenten. Undersökningen ska fokusera på hur dagvatten kan integreras och användas som resurs i gestaltningen för att skapa upplevelsevärden utifrån Stockholms stads tre identifierade huvudmål med stadsparken.

Metoderna som har använts i undersökningen består av tre delar: Den första delen är en kunskapsöversikt som behandlar upplevelsevärden som gestaltningen strävar efter att uppnå och hur dessa kan integreras med tekniska lösningar för hållbar dagvattenhantering. Den andra delen är en studie av tre referensprojekt som gett inspiration till gestaltningsförslaget. Den tredje delen består av platsstudien av Nytorps gärde som inkluderar Stockholms stads planprogram för den nya parken, områdesanalyser och dagvattenutredningen för området. Dessutom består den av våra egna platsbesök med inventering. Skissprocessen har varit en komponent genom alla tre delmetoder.

Resultatet av examensarbetet är ett gestaltningsförslag, utformat som en programgestaltning. Förslaget fokuserar på tre inzoomade utsnitt av de tre viktiga stråken som omgärdar parken.

Vår reflektion av detta examensarbete är att hållbar dagvattenhantering kan vara ett viktigt argument för att förhindra att grönytor minskar av förtätning. Denna programgestaltning är en produkt i tidigt skede av projektet och är därför ett argument för varför det är viktigt att undersöka designidéer, redan i ett tidigt skede innan alla tekniska lösningar är framtagna ordentligt. På så vis kan landskapsarkitekten påverka slutresultater mer.

,

The average precipitation today is increasing and the probability for skyfall is also increasing which means that more stormwater needs to be handled in Stockholm. Meanwhile the green areas in Stockholm are being reduced because of the densification. Sustainable stormwater management is a resource and an important aspect when designing urban environments. The municipality of Stockholm has decided to build 700 new residences in the area of Nytorps gärde. The municipality of Stockholm wants to give space to sustainable stormwater management in the densification of the city. Nytorps gärde is located in the valley of the bigger area and is for that a good surface for sustainable stormwater management.

The aim for this master thesis is to examine how the new city park Nytorps gärde can be designed. We base our study on public documents, and take into account the phase in which the project is in. The study will focus on how stormwater can be integrated and used as a resource in the design to create ecological, aesthetic, and social values, based on the municipality of Stockholm’s three identified main goals with the city park.

The methods that have been used in the study consists of three parts: The first part consists of the literature overview, which examines the ecological, aesthetic, and social values to strive for in the design and how technical solutions for sustainable stormwater management can be integrated into the creation of these values. The second part consists of three reference projects that have been chosen to be studied and be inspired by. The third part which is the site study of Nytorps gärde has partly consisted of obtaining information about the city park from Stockholms city’s public documentations; the plan program, area analyzes and the stormwater investigation. The site study has also consisted of our own site visits and inventories. The sketching process has been ongoing throughout the work, in parallel with the study of the three various method parts.

The result of the master thesis is a design proposal for a program idea. The design proposal focused on three zoomed-in parts of the three important paths around the park.

Our conclusion of this study is that sustainable stormwater management could be an important argument to prevent green areas from decreasing. This design proposal is a product in an early phase of the project. It is also an argument for why it is important to investigate design ideas at an early stage before all the technical solutions are complete. In this way the landscape architect can affect the final design even more.

Main title:Att skapa upplevelsevärden med dagvatten som resurs
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Nytorps gärde
Authors:Hult Broman, Ellinor and Yousef, Teresa
Supervisor:Eriksson, Tomas
Examiner:Åkerblom, Petter and Wingren, Carola
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, hållbar dagvattenhantering, öppna dagvattensystem, upplevelsevärden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500263
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500263
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2021 10:45
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 12:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics