Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Richard and Thuresson, Jesper, 2021. Lantbrukets användning av strategiska verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Lantbruket består av mestadels mikroföretag där antalet anställda inte är högre än fem per arbetsplats. Mycket fokus har legat på den kortsiktiga planeringen, där beroende på hur året sett ut har haft ett stort inflytande över de beslutet som tagits inom produktionen. Forskning visar att även mindre företag som använder sig utav strategisk planering och nyttjande av strategiska planeringsverktyg tenderar till att prestera bättre ekonomiskt. Det finns få studier som visar hur användningen av strategiska planeringsverktyg används eller varför av lantbrukare i Sverige.
Syftet med studien är att identifiera vilka strategiska verktyg som lantbrukare använder sig utav och varför för att göra strategiska planer.
I teorin förklaras olika modeller av strategiska verktyg och en typologi gjort av Knott (2006) som han har utformat som delar in verktygen i fem olika applikationer, med dess användning och dess relation till företaget.
För att genomföra undersökningen har det gjorts semistrukturerade intervjustudier med åtta lantbrukare, hälften av lantbrukarna hade växtodling som huvudsyssla och andra hälften hade mjölk eller köttproduktion som huvudsyssla. Syftet med att intervjua lantbrukare med olika huvudproduktionsgrenar är att se om det finns några tydliga skillnader mellan växtodlingsgårdar och djurgårdar när det kommer till användningen av strategiska planer och verktyg.
Studien visar på att kännedomen om specifika verktyg är låg. Det framkommer dock att många av verktygen och modellerna används indirekt av lantbrukaren men att tanken på att det är ett specifikt verktyg eller modell finns inte. Enligt Knott´s typologi använder majoriteten av lantbrukarna ett analytiskt förhållningsätt och ett möjliggörande sätt. Ett intresse finns att börja använda sig mer av strategiska planeringsverktyg och de ansåg att det fanns behov till att bli bättre på det, men orsakerna till att det inte görs i nuläget är tidsbrist och att det inte finns kunskap om hur det ska användas. Även fast vissa inte såg ekonomiska fördelar med en ökad användning såg de andra fördelar. Resultatet visar på att det inte finns några större skillnader mellan växtodlingsgårdar och djurgårdarna.

,

Agriculture consists mostly of micro enterprises where the number of employees is not higher than five per company. Much focus has been on the short term planning, there depending on how the year has looked, has had a great influence on the decisions made in the production. Research shows that even smaller companies that use strategic planning and the use of strategic tools tend to perform better financially. There are few studies that show how the use of strategic planning is used by farmers today in Sweden.
The purpose of the study is to identify which strategic tools that farmers use to make strategic plans, and wat are the reasons why they use these tools or not.
The theory explains different models of strategic tools and a typology made by Knott that has done to divide the tools into five different applications, with its use and its relation to the company.
To do the survey, semi structured interview studies were conducted with eight farmers, half of the participants had only crop production as their main occupation and the other half had milk or meat production as their main occupation. The purpose of interviewing companies with different main productions is to see if there are any clear differences between crop farms and livestock farms when it comes to the use of strategic plans and tools.
The study shows that knowledge of specific tools is low. It appears however, that many of the tools and models are used by indirectly by the entrepreneurs, but the idea that it is a specific tool or model does not exist. According to Knott´s typology, the majority of farmers use analytical approach and an enabling way. There is an interest among the participants in starting to use more of strategic planning tools and they felt that there was a need to get better at it, but the reasons why it is not done at the moment are lack of and that there no to little knowledge of how to use it. Even though some did not see the economic benefits of increased use, they saw other benefits. The result show that there are no major differences between crop and dairy/meat farms.

Main title:Lantbrukets användning av strategiska verktyg
Authors:Andersson, Richard and Thuresson, Jesper
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Lundqvist, Peter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:strategisk planering, strategiska verktyg, lantbruk, lantbruksföretag, strategic planning, strategic tools, agriculture, agricultural companies
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16914
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16914
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2021 10:51
Metadata Last Modified:29 Jun 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics