Home About Browse Search
Svenska


Björklund, Emelie and Lindh, Pernilla, 2021. Inappetens hos hund : åtgärder samt inverkan på återhämtningsförmåga. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
894kB

Abstract

Inappetens är vanligt förekommande hos hundar inskrivna på djursjukhus. Vanliga bakomliggande faktorer innefattar stress orsakat av sjukhusmiljön, smärta eller medicinska tillstånd som nedsätter aptiten eller försvårar foderintag.

För att undersöka hur hunden påverkas av inappetens under återhämtning från sjukdom eller skada samt möjliga åtgärder mot inappetens granskades vetenskapliga artiklar och textböcker. Resultatet från denna litteraturstudie visar att negativ energibalans kan innebära en fördröjd eller försämrad återhämtning, framför allt på grund av en metabol skiftning kallad stressvält vilket leder till att hunden förlorar muskelmassa. Immunförsvar och vävnadsläkning är beroende av en tillräcklig näringstillförsel för att fungera optimalt, vilket medför att förutsättningarna till god återhämtning är sämre hos en inappetent hund. Dessutom kan läkemedelsmetabolismen påverkas när hunden inte får i sig tillräckligt med näring vilket kan leda till en ökad risk för överdosering.

Negativ påverkan på återhämtning till följd av inappetens hos den sjuka eller skadade hunden gör åtgärder som främjar näringsintag till en mycket viktig del av omvårdnaden. Det är av största vikt att all djurhälsopersonal har kännedom om såväl de negativa konsekvenserna som hur de undviks genom lämpliga åtgärder. För en i övrigt kliniskt stabil hund bör de första insatserna mot inappetens syfta till att främja hundens frivilliga matintag genom att reducera stress eller genom behandling av bakomliggande medicinska tillstånd. Om dessa åtgärder saknar framgång bör näringsstöd tillförd enteralt eller parenteralt övervägas. Flertalet studier pekar på att ett tidigt insatt näringsstöd leder till en mer framgångsrik återhämtning och kortare inskrivningstider. I litteraturen råder samstämmighet om att enteral nutrition är den föredragna metoden, dels på grund av mindre komplikationsrisk, dels eftersom det efterliknar hundens naturliga födointag med ett kontinuerligt flöde av näringsämnen genom mag-tarmkanalen. Näring kan tillföras enteralt både oralt, genom matning för hand eller spruta, och via olika typer av sonder. Vid vissa tillstånd, framför allt magtarmproblem eller vid risk för aspirationspneumoni, är dock enteral nutrition inte en lämplig metod. För dessa tillstånd har parenteralt tillförd näring via intravenös kateter bevisats ha god effekt för att uppnå hundens näringsbehov under återhämtningen. Alla typer av näringsstöd är mer eller mindre förenade med viss komplikationsrisk, vilket medför att goda kunskaper om hur vårdhygienen upprätthålls vid både anläggning och matning är vitalt för en framgångsrik omvårdnad av dessa hundar.

All litteratur som granskades inför denna litteraturstudie är av utländsk härkomst. Eftersom djurhållning och omvårdnadsrutiner kan skilja sig mellan djursjukhus i olika länder råder det viss osäkerhet kring hur representativa en del av forskningsresultaten är för hundar inskrivna på svenska djursjukhus. Därför föreslås vidare svenska studier som undersöker prevalensen av inappetens och negativ energibalans hos inskrivna hundar samt komplikationer vid olika typer av sondmatning.

,

Inappetence is commonly occurring among hospitalized dogs. Common causes include stress due to environmental factors of the hospital, pain or an underlying medical condition causing a decrease in appetite or difficulties in eating.

Scientific publications were evaluated to examine the effects of inappetence in the diseased or physically injured dog as well as available methods for treatment of inappetence. The findings in this literature review showed that negative energy balance may lead to impaired or delayed recovery due to a shift in the metabolism, known as stress starvation, causing loss in lean body mass. A sufficient amount of nutrients is vital for ideal function of the immune system and tissue repair, which explains why an inappetent dog is at risk of suffering from impaired recovery. In addition, a calorie deficit may alter the metabolism of drugs and increase the risk of drug overdose.

Negative effects of inappetence in the recovery of the sick or injured dog makes appropriate methods to promote nutrient intake an essential part of nursing. Knowledge of the negative effects, and how to avoid them, is crucial to the animal health professionals. In an otherwise clinically stable dog, the first measure against inappetence should consist of attempts to stimulate spontaneous feed intake by reducing factors causing stress or by treating underlying medical conditions. If this proves unsuccessful, enteral or parenteral nutritional support should be considered. Several studies indicate that early nutritional support is associated with a more successful recovery and shorter length of hospitalization. The route of support should be chosen in regard to the health status and method tolerance of the dog. There is consensus in literature that enteral nutrition is the preferred route before parenteral nutrition, partly because of fewer complications and partly because it mimics the natural nutrient intake with a continuous enteral stimulation. Enteral nutrition can be administered both orally, by hand or syringe feeding, and via various feeding tubes. However, in some dogs experiencing intestinal problems or that are at risk of aspiration pneumonia, enteral nutrition might not be a suitable method. In these cases, parenteral nutrition via intravenous catheter has proven to be effective in providing the energy requirements during recovery. All types of nutritional support are associated with risk of complication to some degree, which makes knowledge of how to maintain hygiene in both placement of the tube or catheter and in administration of the diet a crucial part of the nursing of these dogs.

The publications used in this literature review are of foreign origin. Due to possible differences in the care and nursing of animals between both veterinary clinics and countries there is uncertainty of the representability of the study results when it comes to dogs admitted to Swedish veterinary clinics. Therefore future Swedish studies about the prevalence of inappetence and negative energy balance among hospitalized dogs and complications surrounding tube feeding are suggested.

Main title:Inappetens hos hund
Subtitle:åtgärder samt inverkan på återhämtningsförmåga
Authors:Björklund, Emelie and Lindh, Pernilla
Supervisor:Åkerfeldt, Magdalena
Examiner:Söder, Josefin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:enteral nutrition, immunförsvar, näringsintag, näringsstöd, parenteral nutrition, stressvält, vävnadsläkning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16902
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16902
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Nutrition
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2021 13:59
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 11:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics