Home About Browse Search
Svenska


Björk, Elin and Ronsten, Ellen, 2021. Övervikt hos hund : betydelsen av kommunikation med hundägare. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Övervikt är ett globalt problem, inte bara hos människan utan även hos våra husdjur. En hund med
övervikt riskerar att få en rad olika följdsjukdomar. Övervikten kan också leda till att hundens
livskvalité påverkas negativt och kan förkorta hundens liv. En helt avgörande faktor för en lyckad
viktnedgång hos en överviktig hund är att få hundägare att förstå att hunden behöver gå ner i vikt
samt att få hundägaren engagerad och motiverad till viktminskning. Hundens hull kan bland annat
skattas med hjälp av en 9-gradig skala kallad body condition score (BCS). Vanligtvis underskattar
hundägare sin hunds hullstatus och är alltså benägna att ge sin hund en lägre BCS-poäng jämfört
med utbildad djurhälsopersonal.
Syftet med arbetet var att beskriva konsekvenserna av övervikt hos hund samt undersöka hur
djurhälsopersonal och djurvårdare kan bemöta en hundägare med en överviktig hund. Vidare
ämnade studien beskriva rutiner för att upptäcka övervikt hos hund samt undersöka sätten att
kommunicera hundens övervikt gentemot hundägaren på olika smådjurskliniker och djursjukhus i
Sverige.
En litteraturstudie utfördes för att få en överblick av överviktens konsekvenser samt av verktyg
att tillgå vid kommunikation med hundägare till överviktiga hundar. Vidare utfördes en enkät som
riktade sig till djursjukhus och smådjurskliniker för att undersöka deras rutiner kring diagnosticering
av övervikt hos hund och hur personalen kommunicerar för att få hundägare att förstå problematiken
med hundens övervikt. Litteraturstudien visade att övervikt kan resultera i såväl metabola som
ortopediska samt kardiorespiratoriska sjukdomar. Övervikt påverkar även utförandet av den kliniska
undersökningen negativt samt försvårar bilddiagnostik. Vidare visar litteraturen att en avgörande
del i att kommunicera budskapet om hundens övervikt är att anpassa och individualisera
kommunikationen till hundägaren. Enkäten visade att respondenterna ansåg att sättet att
kommunicera, var av stor vikt när det gäller att bemöta hundägare till överviktiga hundar. Den visade
även att många djursjukhus och smådjurskliniker hade arbetssätt kring övervikt men det var oklart
om det fanns tydliga rutiner som alla på djursjukhuset eller smådjurskliniken följde. Mycket vanligt
var dock att respondenterna bedömde hundarnas BCS. En del av respondenterna i enkäten
kommunicerade med hundägare till överviktiga hundar genom att visa bilder på olika BCS och
genom att lära ut hullbedömning. Något som flera respondenter belyste var vikten av att inte
skuldbelägga hundägaren utan istället uppmuntra till förändring. Att lyfta fram överviktens
konsekvenser för en ökad förståelse ansågs väsentligt av flertalet respondenter.
Att ha gemensamma rutiner för att tidigt kunna upptäcka övervikt samt för att behandla övervikt
är betydelsefullt för att ge överviktiga hundar en chans till en ökad livskvalité. Utbildning och
vidareutbildning av djurhälsopersonal och djurvårdare inom anpassad kommunikation till
hundägare, inom nutrition och inom överviktsproblematik hos hund, är centralt för ett hållbart hull
hos hund och hundars framtida hälsa. Vidare forskning bör utreda vilken rutin som är den mest
effektiva för att upptäcka och förebygga övervikt hos hund.

,

Overweight is a global problem, not only for humans but also for our pets. A dog with overweight
is at risk for several secondary diseases. The overweight can also influence the quality of life and
lifespan of dogs. A big part for a successful weight loss in an overweight dog is to get its owner to
understand that the dog needs to lose weight and to get the owner engaged and motivated to a weight
loss plan. The degree of overweight in dogs can be measured with a scale ranging from 1 to 9, called
body condition score (BCS). It is more common that dog owners underestimate their dogs BCS and
usually assign lower scores then the dog actually has.
The aim of this study was to describe consequences of overweight and to investigate ways for
animal health personnel to communicate with dog owners so that the best possible result is achieved.
Furthermore, the purpose was to describe routines at animal hospitals and small animal veterinary
practices for detecting overweight in dogs and investigate the way the personnel communicate with
dog owners of overweight dogs.
The authors reviewed existing literature on the topic to get an overview over the consequences of
overweight in dogs and existing tools when communicating with owners of overweight dogs. The
authors continued the investigation by making a survey that addressed employees at animal hospitals
and small animal veterinary practices to see if they had any routines around detection of overweight
in dogs and how they communicated to get the dog owners to understand the problems with their
dogs’ overweight. The result of the literature study showed that overweight in dogs may result in
metabolic, orthopedic as well as cardiorespiratory diseases. The overweight also impairs the clinical
examination and complicates diagnosing through imaging such as x-ray or ultrasound. Furthermore,
the literature study showed that a crucial part in communicating the dogs’ overweight was to adjust
and individualize the communication to the dog owner. The result of the survey showed that the
respondents agreed that communication was a very important part when meeting dog owners of
overweight dogs. It also showed that many animal hospitals and small animal veterinary practices
had procedures to follow when meeting overweight dogs and their owners, but it was unclear if the
routines were distinct and how many of the personnel that actually followed these routines. It was
very common that BCS of the dogs were assessed. Some of the respondents in the survey
communicated with the dog owner by showing pictures on the BCS scale and by teaching the dog
owner how to assess the BCS themselves. Several respondents pointed out the importance of not to
blame the dog owner but instead encourage a change in behavior. According to multiple respondents
it was substantial to emphasize the consequences of the dogs’ overweight, to broaden the
understanding of the dog owners.
To have common routines for early detection of overweight and routines to treat overweight dogs
is important to give the overweight dog a chance for improved quality of life. Education of the health
care personnel in individualized communication to dog owners, in nutrition and in obesity-related
problems is central for sustainable body condition and future dog health. Further research should
examine the most effective routine to discover and prevent overweight in dogs.

Main title:Övervikt hos hund
Subtitle:betydelsen av kommunikation med hundägare
Authors:Björk, Elin and Ronsten, Ellen
Supervisor:Penell, Johanna
Examiner:Söder, Josefin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:fetma, hund, hundägare, kommunikation, konsekvenser, övervikt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16901
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16901
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2021 08:33
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 11:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics