Home About Browse Search
Svenska


Augustinsson, Jacob and Gunnarsson, Gustav, 2021. Lantbrukares inställning till tekniska hjälpmedel : användning av produktionsdata inhämtat med Internet of Things för beslutsfattanden och ekonomisk uppföljning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Vår planet står under de kommande decennierna inför stora utmaningar. Befolkningsmängden ökar drastiskt och beräknas år 2050 uppgå till närmare 10 miljarder människor. Detta ställer stora krav på
flera samhällsviktiga funktioner, däribland livsmedelsproduktionen. Med ett klimat som både blir
varmare och mer oförutsägbart kommer det bli allt svårare att framställa livsmedel på många platser runt om i världen, samtidigt som det blir allt viktigare att ransonera med jordens resurser i produktionen. Ett effektivt lantbruk där slöseri undviks är en förutsättning för den globala miljö och
klimatmässiga hållbarheten, samtidigt som en bättre kontroll av insatser i produktionen även kan leda
till en bättre ekonomisk lönsamhet för det enskilda lantbruksföretaget. Här kommer “Internet of
Things” (IoT) in i bilden. Det är fysiska enheter som är uppkopplade till internet och som är tänkta att
samla in data och de blir allt vanligare. Antalet enheter beräknas i skrivande stund till ca 50 miljarder.
Bland världens lantbrukare som idag använder sig av något lantbruksrelaterat verktyg kopplat till IoT för insamlande av produktionsdata beräknas uppgå till någonstans mellan 10 – 15%.
I den här studien är det således tänkt att undersöka hur inställningen till den här tekniken ser ut bland
svenska lantbruksföretag. Det ska skildras i vilken utsträckning verktygen används, varför lantbruksföretag väljer att tillämpa den här tekniken för att göra strategiska beslut i sin produktion samt varför andra företag väljer att inte göra det. För att undersöka detta skapades ett webbaserat frågeformulär där frågorna i stor utsträckning har sin grund i beteendemodellen “Theory of planned behaviour” (TPB). Därigenom ska ett resultat med efterföljande diskussion kunna ge en bild av hur de beteendemässiga faktorerna inverkar på om, hur och varför lantbruksföretag använder sig av tekniska verktyg kopplade till IoT i dagsläget.
I undersökningen framkom det att drygt hälften av lantbruksföretagen använder sig av något tekniskt hjälpmedel kopplat till IoT. Vanligast var det bland animalieproducenter. Mestadels använder företagen sig av den data som insamlats för att göra ekonomiska uppföljningar samt till strategiska beslut i produktionen. Av de som inte använder sig av något tekniskt verktyg är det främst kostnaden och avsaknaden av tydliga användningsområden som lyfts fram som orsaker till att de inte valt att införskaffa något tekniskt verktyg. Huruvida de sociala normerna har en inverkan på företagens beslut om att använda verktygen eller ej går inte att fastställa helt då respondenterna har varit långt ifrån eniga.

,

Planet earth is facing major challenges in the upcoming decades. The population is increasing rapidly
and is estimated to reach almost 10 billion people in 2050. This puts great demands on several socially
important functions, including food production. With a climate that is both warmer and more unpredictable, it will become a lot more difficult to produce food in many places around the world.
While at the same time it´s becoming much more important to ration the earth's resources in production. Efficient agriculture where waste is avoided is a prerequisite for the global environment and climatic sustainability, while a better control of production efforts can also lead to better economic profitability for agricultural companies. This is where “Internet of Things” (IoT) enters the
spotlight. It is physical devices that are connected to the internet and are intended to collect data and
are becoming more common and the number of devices is estimated at the time of writing to be about
50 billion. Among farmers around the world who use any agricultural-related tool linked to the IoT for
collecting production data is estimated to be somewhere between 10 – 15%.
In this study, it is intended to investigate attitudes towards and behaviors related to IoT technology
adpotion among Swedish agricultural companies. It will be described to what extent tools are used, why agricultural companies choose to apply this technology to make strategic decisions in their production and why other companies choose not to do so. A web-based questionnaire was created to investigate this, where the questions are largely based on the behavioural model “Theory of planned behaviour” (TPB). In this way, a result with subsequent discussion should be able to provide a picture
of how the behavioural factors influence whether, how and why agricultural companies use technical tools linked to IoT in the current situation.
The survey showed that more than half of the agricultural companies use technical tools related to IoT. It was most common among animal producers. Most companies use the collected data to make financial follow-ups and strategic decisions in their production. Of those who did not use any technical
tool, it is mainly the cost and lack of clear areas of use that are highlighted as reasons why they have
not chosen to acquire any tool. Whether the social norms have an impact on companies' decisions to use the tools or not, can´t be determined completely as the respondents were far from agreed.

Main title:Lantbrukares inställning till tekniska hjälpmedel
Subtitle:användning av produktionsdata inhämtat med Internet of Things för beslutsfattanden och ekonomisk uppföljning
Authors:Augustinsson, Jacob and Gunnarsson, Gustav
Supervisor:Alwall Svennefelt, Catharina
Examiner:Hunter, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Internet of Things, IoT, ekonomisk uppföljning, lönsamhet, beslutfattande, strategiskt ansvar, tekniska verktyg, lantbruksföretag, produktionsdata, Theory of planned behaviour, TPB
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16896
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16896
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2021 06:34
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 11:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics