Home About Browse Search
Svenska


Berglund, Rebecka and Wallén, Cornelia, 2021. Råutfodring av hund och katt : en enkätstudie om ägarmotivation och gemensamma faktorer hos djuren som utfodras. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
958kB

Abstract

I takt med att den globala foderindustrin växer kontinuerligt ökar intresset för okonventionella
dieter, där torrfoder och våtfoder här definieras som konventionella. En av dessa okonventionella
dieter som ökar i popularitet är råfoder. Råfoder är en diet bestående av huvudsakligen kött, ben och
inälvor där ingredienserna inte har värmebehandlats.
Syftet med detta kandidatarbete var att undersöka vad det finns för för- och nackdelar med att
utfodra hund och katt med råfoder samt att identifiera eventuella samband mellan olika hundar och
katter som utfodras med råfoder. Varför djurägare började utfodra med råfoder undersöktes också.
För att besvara arbetets frågeställningar genomfördes en litteraturstudie samt en enkätstudie där en
webbaserad enkät distribuerades till hund- och kattägare online via fyra Facebookgrupper som var
inriktade på utfodring med råfoder.
Resultatet från litteraturstudien visade på att de fördelar som nämns till följd av att utfodra med
råfoder ofta är av anekdotisk karaktär och saknar i stor utsträckning någon vetenskaplig evidens.
Studier som visar på potentiell förekomsten av bakterier i råfoder och risken för infektionssjukdomar
både hos djur och människa finns däremot i flertal. Även en potentiell risk för förekomst av
antibiotikaresistenta bakterier i råfoder beskrivs. Djurägare som väljer att utfodra med råfoder bör
därmed vidta åtgärder för att minimera bakteriekontamination i hemmet och spridning av bakterier
från djur till människa.
Enkätstudien visade på att den huvudsakliga anledningen bland respondenterna till varför de valt
att utfodra med råfoder var för att de ansåg att det var det mest naturliga foderalternativet. En stor
del angav även att de tyckte innehållet i kommersiella foder är bristfälligt eller att de inte litar på
innehållet i kommersiella foder. Utöver att en majoritet av djuren i enkäten ätit råfoder sedan de var
valpar respektive kattungar kunde andra eventuella samband mellan hundar och katter som utfodras
med råfoder inte kunnat identifierats. Detta berodde huvudsakligen på en avsaknad av en population
som inte utfodrades med råfoder att jämföra resultaten med.

,

While the global pet food industry continues to grow so does the interest for unconventional diets,
with dry kibble and wet food defined as conventional. One of these diets that continues to grow in
popularity is raw meat-based diets (RMBD). RMBD is a diet consisting of uncooked ingredients
where meat, bones and offal make up the base.
This study aimed to determine what risk and benefits are associated with RMBD and to identify
possible common factors among the dogs and cats being fed RMBD. The reason why the pet owner
started to feed RMBD was also looked in to. To be able to answer the research questions a literature
study was conducted to collect information about RMBD in scientific published articles. A webbased survey was distributed to dog and cat owners via four Facebook groups dedicated to RMBD.
The result from the literature study indicated that the benefits associated with RMBD generally
were of anecdotal character and scientific evidence was lacking. There were on the other hand
multiple studies that described the bacterial contamination and risk of infectious diseases for both
pets and humans while feeding RMBD. A potential presence of antibiotic resistant bacteria in
RMBD was also described in the articles. Pet owners who choose to feed RMBD should hence take
actions to prevent bacterial contamination of the home and bacteria spreading from pets to humans.
The result of the survey indicated that the main reason among the respondents to why they had
chosen to feed RMBD was because they thought that it was the most natural pet food alternative.
Many of the respondents also said that they do not trust the content in commercial pet food or said
that they thought the content in commercial pet food was inadequate. A majority of dogs and cats in
the survey had been fed RMBD since they were younger than one year old but other common factors
were difficult to identify, mainly because of the absence of a population that was not fed RMBD to
compare the results to.

Main title:Råutfodring av hund och katt
Subtitle:en enkätstudie om ägarmotivation och gemensamma faktorer hos djuren som utfodras
Authors:Berglund, Rebecka and Wallén, Cornelia
Supervisor:Fischer, Hanna
Examiner:Gille, Sanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:bakteriekontamination, BARF, djuromvårdnad, foderval, färskfoder, för- och nackdelar, RMDB, råfoder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16892
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16892
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2021 10:58
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 11:47

Repository Staff Only: item control page