Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Erika, 2021. Utevistelsens roll i äldreomsorgens förebyggande verksamhet under COVID-19 : en kvalitativ intervjustudie i Stockholms Stad. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Denna kvalitativa intervjustudie undersöker utevistelsens roll i äldreomsorgens förebyggande
verksamhet under det pandemidrabbade året 2020 samt huruvida den kontext som COVID-19 skapat
har gett upphov till nya insikter om utemiljön som framtida resurs. Genom semistrukturerade
intervjuer med personal från fem olika stadsdelar i Stockholms Stad samlas erfarenheter som i två
resultatdelar visar på En förändrad användning av utemiljön under 2020 och En förändrad syn på
framtida användning av utemiljön. Under respektive del identifieras underliggande teman där den
förändrade användningen kopplas till utflyttade aktiviteter, fler och nya aktiviteter samt ett behov
av variation, en utökad användning av stadsdelsområdet, ökad synlighet, en längre säsong för
uteaktivitet och en ny öppenhet till naturen. Utifrån dessa teman kopplas den förändrade synen på
utemiljöns framtida användning vidare till en sänkt tröskel för uteaktivitet och ett ökat intresse för
uteverksamhet. Dessa teman relateras sedan till Grahns Pyramid av stödjande miljöer där
platsegenskaper för en hälsofrämjande stadsdel pekas ut som viktiga sett till den utveckling som
resultatet pekar på. Den förändrade användningen av utemiljön tyder på att äldre fått tillfälle att
aktivera sig sett till pyramidens olika nivåer. Den utökade användningen av stadsdelsområdet visar
en utveckling där utemiljön som arena för förebyggande verksamhet har vuxit. Slutsatsen mynnar
således ut i att situationen bidragit till insikter gällande utemiljöns roll, och att detta tillfälle, där
vikten av förebyggande arbete och hälsofrämjande åtgärder fått gehör, samt där det identifierats en
ny öppenhet och förståelse för naturens hälsofrämjande effekter, är ett tillfälle att ta i akt för att
vidare utveckla utevistelsens roll i förebyggande äldreomsorg.

,

This qualitative interview study examines the role of outdoor activities in the preventive operations
of elderly care facilities during the COVID-19 pandemic in 2020, searching for experiences that tell
whether the context has given rise to new insights about outdoor activities and the outdoor
environment. Through semi-structured interviews with staff from five different districts in the City
of Stockholm, experience is gathered and displayed in two parts: a changed use of the outdoor
environment in 2020 and a changed view of future use of the outdoor environment. Under each part,
underlying themes are identified. The changed use in 2020 connects to relocated activities, more
and new activities as well as a need for variety, an increased use of the district area, increased
visibility, a longer season for outdoor activities and a new openness to nature. Based on these
themes, the changed view of the future use of the outdoor environment is linked to a lowered
threshold for implementing outdoor activity and an increased interest in outdoor aspects. The
analysis then relates these themes to Grahn's Pyramid of supportive environments where health�promoting characteristics are pointed out as important in terms of the development that the themes
point towards. Furthermore, the changed use of the outdoor environment indicates that the elderly
have had the opportunity to activate themselves at the different levels of the pyramid. Further
analysis also links the expanded use of the district area to a development where the outdoor
environment as an arena for preventive activities has been expanded. The conclusion thus results in
the situation contributing to insights regarding the role of the outdoor environment, where the
importance of preventive work and health promotion measures has been heard, and where a new
openness and understanding of nature's health promoting effects has been identified, is an
opportunity for acting further to develop the role of the outdoor environment in preventive care for
the elderly.

Main title:Utevistelsens roll i äldreomsorgens förebyggande verksamhet under COVID-19
Subtitle:en kvalitativ intervjustudie i Stockholms Stad
Authors:Andersson, Erika
Supervisor:Bengtsson, Anna
Examiner:von Essen, Elisabeth and Mellqvist, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM007 Outdoor environments for health and well-being - Master's programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:covid-19, dagverksamhet, folkhälsa, förebyggande äldrevård, naturexponering, utevistelse, hälsofrämjande utemiljö och äldreomsorg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16829
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16829
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2021 08:20
Metadata Last Modified:24 Jun 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page