Home About Browse Search
Svenska


Knutsson, Nina, 2021. Samodling med tio vanliga frilandsodlade grönsaker : effekter på skörd, sjukdomar, skadeinsekter, ogräs och växtnäringsförsörjning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Agricultural Biosystems and Techology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ekologisk odling, med bevisade miljömässiga fördelar, ger ofta lägre skördar per hektar än
konventionell odling. I denna uppsats samlas vetenskaplig information om hur samodling påverkar
skörd och bakomliggande effekter som sjukdomar, skadeinsekter, ogräs och näringsförsörjning vid
samodling av tio frilandsgrönsaker: bondböna/åkerböna, dill, lök, morot, potatis, pumpa/squash,
rödbeta, sallat, vitkål och ärtor.
Generellt gav samodling en högre skörd på arean, minskade sjukdomar och skadeinsekter och
hade en positiv effekt på näringsförsörjning jämfört med monokulturodling. Tillräckligt underlag
saknas för ogräs. Majoriteten av försöken använde sig av reläsamodling eller radsamodling och det
finns underlag att inte bara samodlingsväxt utan även odlingsmönster har en påverkan på skörd,
sjukdomar och skadeinsekter. Av de artiklar som undersökte skörd visade 87% på ett högre LER
(skörd på arean jämfört med monokulturodling) och 21% visade en högre skörd av huvudgrödan i
samodling jämfört med monokulturodling. Sjukdomar minskade i 85%, skadeinsekter minskade i
63% och näringsförsörjningen påverkades positivt i 73% av försöken som undersökte dessa effekter.
Samodlingens positiva effekter beror sannolikt på ett mer effektivt utnyttjande av resurser då
behov av resurser i rum och tid skiljer sig mer mellan arter än inom arter. Samtidigt skapade
samodlingen förutsättningar som minskade angreppsgraden av både sjukdomar och skadeinsekter,
bland annat genom att fysiskt hindra spridning av skadeinsekter och/eller sjukdomar eller öka
förekomsten av naturliga fiender till skadeinsekter.
Samodling kan vara ett värdefullt verktyg för ekologisk grönsaksproduktion i framtiden.

,

Organic farming, with proven environmental benefits, often results in lower harvests per hectare
than conventional farming. In this essay scientific information is gathered on how intercropping
affects yields and underlying effects like diseases, pests, weeds and nutrient supply when it comes
to ten vegetables: fava bean, dill, onion, carrot, potato, pumpkin, beetroot, lettuce, cabbage and peas.
In general, intercropping produced a higher yield on the area, reduced diseases and pests and had
a positive effect on nutrient supply compared to mono-cultivation. There is not enough basis for
weeds. A vast majority of the experiments used relay cultivation or row cultivation and there is
evidence that not only what plant one intercrops with but also what cultivation patterns one uses can
affect harvest, diseases, and pests in intercropping. Of the articles that examined harvest 87%
showed a higher LER (harvest on the area compared to mono-cultivation) and 21% showed a higher
harvest of the main crop in intercropping compared to mono-cultivation. Diseases decreased in 85%,
pests decreased in 63% and nutrient supply was positively affected in 73% of the experiments that
investigated these effects.
The positive effects of intercropping are likely due to a more efficient utilization of resources as
the need for resources in space and time differs more between species than within a species. At the
same time intercropping created conditions which reduced the degree infestation of both diseases
and pests, among other things by physically preventing the spread of pests and/or diseases or
increasing the presence of natural enemies to pests.
Intercropping can be a valuable tool for organic vegetable production in the future.

Main title:Samodling med tio vanliga frilandsodlade grönsaker
Subtitle:effekter på skörd, sjukdomar, skadeinsekter, ogräs och växtnäringsförsörjning
Authors:Knutsson, Nina
Supervisor:Mogren, Lars
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Agricultural Biosystems and Techology
Keywords:samodling, bondböna, åkerböna, dill, lök, morot, potatis, pumpa, squash, rödbeta, sallat, vitkål, ärta, ärt, intercropping, multicropping, mixed crop, companion crop, fava bean, dill, onion, carrot, potato, pumpkin, squash, beetroot, lettuce, cabbage, pea
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16821
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16821
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Cropping patterns and systems
Language:English
Deposited On:22 Jun 2021 09:19
Metadata Last Modified:23 Jun 2021 04:02

Repository Staff Only: item control page