Home About Browse Search
Svenska


Backman, Erik, 2021. Effekter av fri digivning hos svenska mjölkraskalvar : avseende ansättning av kroppsfett och juvertillväxt under första levnadsmånaden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

I den här studien undersöktes kalvar som tilläts dia fritt från sina mammor, avseende hullutveckling
och tillväxt av juverparenkym under den första månaden i livet. Detta eftersom det finns en oro att
kalvar som får dia fritt blir överviktiga.
Försökskalvarna hölls inne i mjölkstallet tillsammans med sina mammor och med de andra försökskalvarna och deras mammor. Försökskalvarna jämfördes med en kontrollgrupp, som bestod av kalvar som separerats från sina mammor vid födseln och placerats i grupper om maximalt 5 kalvar per
box. Kontrollkalvarna utfodrades med 9 liter mjölk per dag uppdelat på tre mål. Totalt inkluderades
34 kalvar i studien, varav 17 kalvar i försöksgruppen och 17 i kontrollgruppen. Samtliga kalvar
hullundersöktes en gång i veckan under deras första levnadsmånad genom att mäta ryggfettstjockleken på vänster rumphalva med hjälp av ett ultraljud för att bestämma mängden subkutant fett. För
8 kvigkalvar ur försöksgruppen och 8 kvigkalvar i kontrollgruppen undersöktes även tillväxten av
juverparenkymet en gång i veckan fram till en månads ålder.
Mellan vecka 1 och vecka 4 ökade försökskalvarnas ryggfettstjocklek i genomsnitt från
2,7 ± 0,46 mm till 3,12 ± 0,42 mm och för kontrollkalvarna från 2,65 ± 0,27 mm till 3,15 ± 0,41
mm. Vid analys av förändringen mellan vecka 1 och vecka 4 kunde ingen statistiskt signifikant
skillnad påvisas mellan grupperna. När det gäller analysen av juverparenkymet noterades en stor
variation i storlek mellan mätningarna. Linjär regression av data på juverfjärdedelarna, vilka sedan
sammanställdes på juvernivå för att få ett viktat medelvärde, visade inte någon statistiskt säkerställd
skillnad i juvertillväxt mellan försöks- och kontrollgrupp.
Skillnaden i ryggfettstjocklek mellan första och sista mätningen var relativt liten med ett genomsnitt
på bara ca 0,5 mm för båda grupperna och den oro som ibland uttrycks för att kalvar som får dia fritt
blir överviktiga, är inget som resultaten i den här studien tyder på. Detta bör dock utforskas vidare
och framförallt följa kalvar under en längre tidsperiod för att fastställa om ad libitum digivning kan
leda till övervikt senare under uppväxten. Variationen som sågs vid analys av juverparenkymets
storlek talar för att mätmetoden kräver en tränad operatör, men med de åtgärder som vidtogs vid
analysen av data är det dock osannolikt att mätosäkerheten påverkat i sådan grad att en signifikant
skillnad mellan grupperna missats.

,

In this study, calves that were allowed to ad litium suckling from their mothers were examined
regarding the development of fat reserves in body tissue and the growth of the udder parenchyma
during their first month of life. The reason for doing this was concerns that calves that are allowed
to suckle freely become overweight and that this leads to lower milk production during first lactation. The test calves were kept in a group with their mothers, as well as with the other test calves
and their mothers. These test calves were compared with a control group, which consisted of calves
that were separated from their mothers at birth and placed in groups of a maximum of 5 calves per
pen. The control calves were fed with 9 liters of milk per day divided into three meals. A total of 34
calves were included in the study, divided equally between the test group (n = 17) and the control
group (n = 17). Fat reserves were estimated by determination of thickness of subcutaneous fat on
the back and rump with ultrasound once a week during the first month of life. Eight heifer calves
from the test group and eight from the control group were also examined regarding the growth of
the udder parenchyma once a week until one month of age.
Between week 1 and week 4, the mean of the backfat thickness increased from 2.7 ± 0.46 mm to
3.12 ± 0.42 mm in the test group and from 2.65 ± 0.27 mm to 3.15 ± 0.41 mm in the control group.
When analyzing the change between week 1 and week 4, no statistically significant difference could
be detected between the groups. Regarding the analysis of the udder parenchyma, a large variation
in size was noted between measurements and linear regression curves were performed on the udder
quarters, which were then compiled at udder level to obtain a weighted mean. When analyzing the
slope of these curves, a statistically significant difference in udder growth between test and control
groups could not be demonstrated.
The difference in backfat thickness between the first and last measurement was relatively small with
an average increase of only about 0.5 mm for both groups and the concern that is sometimes expressed that calves that are allowed to suckle freely will become overweight is not something that
the results in this study indicates. However, this should be further investigated and follow calves for
a longer period of time to determine whether ad libitum suckling can lead to obesity later in rearing.
The variation seen in the analysis of the udder data suggests that the measurement method requires
a trained operator, but with the measures taken in the analysis of the data, it is unlikely that the
measurements uncertainty affected to such an extent that a significant difference between the groups
was lost.

Main title:Effekter av fri digivning hos svenska mjölkraskalvar
Subtitle:avseende ansättning av kroppsfett och juvertillväxt under första levnadsmånaden
Authors:Backman, Erik
Supervisor:Eriksson, Hanna
Examiner:Agenäs, Sigrid
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:kalv, tillväxt, hull, juverparenkym
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16789
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16789
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2021 10:06
Metadata Last Modified:18 Jun 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics