Home About Browse Search
Svenska


Hermansson, Moa and Sundström, Anna, 2021. Skogliga studenters syn på yrkesrollen virkesköpare – en jämförelse mellan kvinnor och män. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Skogsbranschen i Sverige har under lång tid dominerats av män. Detta på grund av att ett skogligt yrke historiskt sett har varit fysiskt krävande och därmed ansetts passa bäst för män. I dag har andelen kvinnor som är yrkesverksamma inom skog eller som läser en skoglig utbildning ökat. Trots detta utgör kvinnor fortfarande en liten del av de aktiva i skogsnäringen. Ett av målen för den svenska regeringen är att öka jämställdheten och mångfalden inom skogsbranschen. Jämställdhet och mångfald inom en organisation leder bland annat till att arbetsmiljön förbättras och att kompetensen ökar, vilket i sin tur leder till en större konkurrenskraft för företaget.
Holmen Skog AB är den fjärde största skogsägaren i landet med ett verksamhetsområde från Oskarshamn till Piteå. Köp av virke från privata skogsägare är en viktig del av Holmens virkesförsörjning. Köporganisationen består av 83 virkesköpare varav endast åtta procent av dessa är kvinnor. Holmen anser att det är svårt att rekrytera kvinnor till virkesköparyrket och upplever att kvinnor som studerar skog har ett bristande intresse för yrkesrollen.
Syftet med studien var att undersöka hur skogliga studenter ser på yrkesrollen som virkesköpare och om denna syn skiljer sig något beroende på vilket kön studenten identifierar sig som, eller vilken skoglig utbildning denne läser. Vidare skulle identifieras om synen på yrket förändras när studenter kommer ut i yrkeslivet inom den skogliga sektorn.
För att få ett dataunderlag användes dels en kvalitativ metod i form av en intervjustudie samt dels en kvantitativ metod i form av en enkätstudie. Urvalet för intervjustudien var sju nyanställda, eftergymnasialt skogligt utbildade vid Holmen Skog AB. För enkätstudien bestod urvalet av studenter som läser sitt andra eller tredje år på någon av Sveriges skogliga högskoleutbildningar.
Resultatet av studien visar att studenter har en bristfällig uppfattning kring vad en virkesköparroll innebär, vilket är en följd av att de får för lite information om yrkesrollen. Även brist på praktik och möten med yrkesverksamma virkesköpare under studietiden är anledningar till att flertalet studenter har en dålig uppfattning om vad yrkesrollen innebär. Vidare indikerar resultaten att yrkesstatusen för virkesköpare är högre hos skogsmästarstudenter och skogsteknikerstudenter än hos jägmästarstudenter. Dessa inställningar till yrket förändras mycket då studenterna kommer ut i arbetslivet och därmed får en bättre uppfattning om vad ett arbete som virkesköpare innebär. Resultatet av studien visar också att betydligt fler män än kvinnor vid de skogliga utbildningarna är intresserade av en virkesköpartjänst efter studierna, 27 procent av männen jämfört med åtta procent av kvinnorna. Den huvudsakliga orsaken till kvinnors ointresse för virkesköp verkar bottna i ett ointresse för affärsförhandlingar.

,

The forest industry in Sweden has for a long time been dominated by men. This is due to the fact that a forestry profession has historically been physically demanding and thus considered best suited for men. Today, the proportion of women who are employed in forestry or who study forestry has increased. Despite this, women still make up a small proportion of those active in the forestry industry. One of the goals of the Swedish government is to increase gender equality and diversity in the forest industry. Gender equality and diversity within an organization lead, among other things, to an improvement in the work environment and an increase in competence, which in turn leads to greater competitiveness for the company.
Holmen Skog AB is the fourth largest forest owner in the country with a business area from Oskarshamn to Piteå. Purchase of timber from private forest owners is an important part of Holmen's timber supply. The purchasing organization consists of about 90 timber buyers, of which only eight percent of these are women. Holmen believes that it is difficult to recruit women to the timber buying profession and feels that women who study forestry have a lack of interest in the professional role.
The purpose of the study was to investigate how forestry students view the professional role of timber buyer and whether this view differs somewhat depending on which gender the student identifies as, or which forestry education he or she is studying. Furthermore, it must be identified whether the view of the profession changes when students enter working life in the forest sector.
To collect data for this report, a qualitative method in the form of an interview study and a quantitative method in the form of a questionnaire study were used. The sample for the interview study was new employees, post-secondary forestry graduates at Holmen Skog AB. For the questionnaire study, the sample was students studying their second or third year at one of Sweden's forestry higher education programs.
The results of the study show that students have a lack of understanding of what a timber buyer role entails, which is a consequence of them receiving too little information about the professional role. Lack of internships and meetings with professional timber purchasers during the study period is also one of the reasons why most students have a bad attitude to the professional role. Furthermore, the occupational status of timber purchaser is higher among students at skogsmästarprogrammet and skogsteknikerprogrammet than among students at jägmästarprogrammet. These attitudes to the profession change a lot when students enter working life and get a better idea of what a job as a timber buyer entails. The results of the study also show that significantly more men than women in forestry educations are interested in a timber purchaser service after their studies, 27 per cent of men compared with eight per cent of women. The main reason for women's lack of interest in timber purchases is business negotiations.

Main title:Skogliga studenters syn på yrkesrollen virkesköpare – en jämförelse mellan kvinnor och män
Authors:Hermansson, Moa and Sundström, Anna
Supervisor:Sándor, Carina
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2021:02
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:jämställdhet, yrkesstatus, könstillhörighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16758
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16758
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:09 Jun 2021 08:24
Metadata Last Modified:10 Jun 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics