Home About Browse Search
Svenska


Westin, Erik, 2020. Designförslag för Holmen Skogs nya omlastningsterminal i norra Sverige. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Holmen Skog befinner sig i en besvärlig situation när det kommer till virke-sanskaffningen då cirka 70 procent av skogsinnehavet är i norra Sverige och deras industrier befinner sig i södra och mellersta Sverige. Detta leder till att det krävs långväga transporter för att leverera virket till industrierna.
Placering och designen på en virkesterminal spelar stor roll för kostnadsef-fektiva och säkra leveranser, vilket i sin tur påverkar lönsamheten. Designen bör utformas så att interntransporterna och hanteringen av inkommande och utgående virkesvolymer minimeras samt att tiden för omlastning hålls nere.
Denna studie, som gjorts på uppdrag av Holmen Skog AB har syftet att ta fram tre designförslag på hur nya virkesterminaler kan byggas utifrån de årsvolymer som terminalförslagen ska hantera. Dessa är 300-, 500- respek-tive 700 000 kubikmeter. Holmen Skogs krav på terminalen är även att den skulle hantera både rundvirke och flis samt att omsättningshastighet och buf-fert skulle vara högst två veckor.
Metodiken som valdes för framtagningen av lagerdesignen baserades på Mohsen (2002) designmetod, ramverk för design av lagerhuslayout. Ramver-ket har modifierats för att vara tillämpbar på en virkesterminal.
De faktorer, frånsett byggkostnaden, som främst påverkar kostnaden för en terminal är mätsystem, maskinpark, investerings- samt driftkostnader. Av dessa är det driftkostnaderna samt kostnaderna för maskinparken som på-verkar kostnaden mest. Totalkostnaden per hanterad kubikmeter för de två större terminalerna är relativt lika. Den minsta terminalen är dyrare per han-terad kubikmeter.

,

Holmen Skog is in a difficult situation when it comes to roundwood acquisition as most of their forest is located in northern Sweden, while their industries are in southern Sweden. As a result of this they need to transport the wood long distances.
The design of the terminal affects the profitability of the company. The focus on the design should therefore be to minimise unnecessary transportation, as well as of handling the wood, in order to minimize the costs.
The purpose of this study, which has been ordered by Holmen Skog, is to present three design suggestions on how a terminal should look. The vol-umes which the terminals will handle is 300-, 500- and 700 000 cubic meters. Holmen Skog demands on the terminal is that it could handle both roundwood and chips and that the rate of turnover is max two weeks.
The method used in this study is based on Mohsen (2002) framework for the design of warehouse layout. The framework was modified so it would be able to be used on a forest terminal.
The factors which will affect the cost brought up in this study, are the meas-uring system, the machine park, the cost of investment, as well as operating costs. The results show that the operating costs and he costs of the machine park are the two factors affecting the cost per cubic meter more than the oth-ers. The total cost per handled cubic meter for the two larger terminals are related. The smaller terminal is more expensive per handled cubic meter.

Main title:Designförslag för Holmen Skogs nya omlastningsterminal i norra Sverige
Authors:Westin, Erik
Supervisor:Bergström, Dan and From, Göran
Examiner:Athanassiadis, Dimitris
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2020:14
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:mätsystem, design, logistik, rundvirke, flis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16723
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16723
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:01 Jun 2021 08:30
Metadata Last Modified:02 Jun 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics