Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Peter, 2018. Skärmställning av gran (Picea abies) : en analys av föryngringen då skärmträden lämnats i 20 år. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
543kB

Abstract

Intresset för alternativa metoder inom skogbruket har ökat på senare år. Skötselmetoder och skötselsystem som gör att kalavverkning undviks, har flera fördelar, både ekologiska och rekreationsmässiga.
Skärmskogsbruk eller skärmhuggning är en metod som ryms inom Skogsstyrelsens begrepp "hyggesfritt skogsbruk". Skötselformen att sköta skog med skärm och skärmställning är en metod som har använts sedan 1600-talet. Skärmhuggningen bygger på att ett bestånd ska avvecklas i flera steg. De träd som lämnas ska ge skydd och främja en naturlig föryngring. ¨
Syftet med detta arbete är att beskriva skärmträdens och föryngringen under skärmar av gran. Materialet kommer från två försök med skärmar som ställdes 1995 i Siljansfors försökspark i Dalarna. Då lämnades 300 stammar/ha och sedan dess har skärmarna stått orörda. Försöken består av fyra parceller vardera, lika fördelade på skärmar med träd från det härskande resp. medhärskande trädskiktet. Inom två av parcellerna i varje försök planterades 120 granplantor.
Resultatet av studien visar på att skärmar som ställts med ursprungligen medhärskande skärmträd är mer utsatta för skador än skärmar ställda av härskande träd. Det överensstämmer med tidigare studiers resultat, liksom att föryngringsresultatet var mycket gott. Vid en röjning av parcellerna 2014-2015 lämnades 2500 stammar/ha. Ett resultat som inte stämde med tidigare studier var att härskande träd hade en högre volymstillväxt när tillväxten över längre tid studeras.
I de parceller där både tall och gran lämnats som skärmträd återfanns mer tall i föryngringen än på parcellerna med enbart skärmträd av gran.
En slutsats är att om målet att åstadkomma en godkänd föryngring till ett lågt pris så är skärmställning ett alternativ.

,

The interest in alternatives methods in forestry has increased. Methods and treatments that avoid clear cuttings, have both ecological and recreation benefits.
Shelter trees or shelter wood cutting are a method that are part of the "hyggesfritt skogsbruk" concept, that was developed by Skogstyrelsen. Shelter wood cutting are a method that have been used since the 17e century. The cutting concept is to dismantling the stand in several cutting, instead of one clear cutting. The trees that are left after the first cutting is supposed to give shelter and protection for natural regeneration.
The purpose with this study was to describe the shelter trees and the regeneration. The material comes from two experiments with shelter trees of Norwegian spruce. The shelter cutting took place in 1995, in Sijansfors, Dalarna. After the cutting there was 300 steams/ha left. The experiments consist of four plots each. The plots consist of two different types of shelter trees, trees from dominant resp. co-dominant tree layer. Within two plots in each of the experiments has an plantation been made of 120 spruce plants.
The results of the study shows that the co-dominate shelter trees have big casualties. This result are proven by other studies as well, the same is for the regeneration result. The regeneration have been good. A pre-commercial cleaning was made 2014-2015, there was left 2500 steams/ha. A result that not follow result from other studies are the volume growth of the dominant shelter trees. These trees have an higher volume growth compared with the co-dominate trees.
In plots there both spruce and pine was left as shelter trees could more pine be found in the regeneration, compared with plots there only spruce had been used as shelter trees.
A conclusion from this study are that if the purpose are to accomplice an passing regeneration for an low price, shelter cutting are one option.

Main title:Skärmställning av gran (Picea abies)
Subtitle:en analys av föryngringen då skärmträden lämnats i 20 år
Authors:Andersson, Peter
Supervisor:Hånell, Björn
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2017:2
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:skärmhuggning, hyggesfritt, skötselsystem, hyggesfritt skogsbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16656
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16656
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 May 2021 08:40
Metadata Last Modified:18 May 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics